Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line

Data publikacji: 16.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2018

Numer ogłoszenia

1081573

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Dokumenty poświadczające doświadczenie Wykonawcy, adekwatne do specyfiki przedmiotu zamówienia.
d) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
f) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć na w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 24.01.2018, godz. 8:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.01.2018, godz. 8:30

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

18. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Manager Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie następujące warunki minimalne:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie w tworzeniu platform i stron internetowych z wykorzystaniem języków Django, Wagtail, Pythonaa lub równoważnych (zapewniających analogiczne funkcjonalności oraz cechy oczekiwane i zdefiniowane przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz dokumentów, potwierdzających doświadczenie Wykonawcy, stanowiących załączniki do Formularza oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Dokumenty poświadczające doświadczenie Wykonawcy, adekwatne do specyfiki przedmiotu zamówienia.
d) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
f) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A, B, C.
Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 60 pkt.
B. Termin realizacji zamówienia (najkrótszy termin) = 30 pkt.
C. Szybkość reakcji = 10 pkt.

A. Cena
Punktacja od 0 do 60 pkt.
Waga 60 %
Wykonawca w podanej cenie zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 60.
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 60
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów

B. Termin realizacji
Punktacja od 0 do 30 pkt.
Waga 30 %
Wykonawca w podanym terminie zawarł wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najkrótszy termin realizacji uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku terminu (wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonego od dnia następującego po zawarciu Umowy na „Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line”) w ofercie z najkrótszym terminem do terminu badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.
K termin - Kryterium termin = (T min /T bof ) x 30
T min – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert
T bof – termin realizacji wg badanej oferty
Należy określić termin, wyrażony w dniach kalendarzowych, w którym Wykonawca deklaruje przekazanie wykonanego zgodnie z zapytaniem ofertowym przedmiotu zamówienia. Termin liczony będzie od dnia następującego po zawarciu umowy na „Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line.” Za dzień przekazania przedmiotu zamówienia uważa się dzień protokolarnego odebrania: kompletnego, prawidłowo działającego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów

C. Szybkość reakcji
Punktacja od 0 do 10 pkt.
Waga 10 %
W kryterium „szybkość reakcji” Wykonawca deklaruje czas w którym przystąpi do usunięcia awarii objętej gwarancją. Pod pojęciem awarii Zamawiający rozumie każdą awarię, która zostanie wykryta po odbiorze serwisu od wykonawcy w okresie trwania gwarancji. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od dnia odbioru serwisu przez Zamawiającego. Wykonawca udziela gwarancji na awarie wynikające z błędnego napisania oprogramowania. (wynikające z błędów w kodzie).
Pod pojęciem „przystąpienie do usunięcia awarii” Zamawiający rozumie raportowanie drogą mailową przyczyny błędu (awarii systemu) oraz określenie czasu jej usunięcia i przywrócenia oprogramowania do stanu
optymalnego.
Punkty w kryterium „szybkość reakcji” zostaną obliczone w następujący sposób:
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 10 min od zgłoszenia awarii – 10 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 1 h od zgłoszenia awarii – 5 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 2 h od zgłoszenia awarii – 0 punktów.
Zadeklarowany czas przystąpienia do usunięcia awarii dotyczy dni roboczych i dni wolnych od pracy; sobót, niedziel oraz świąt. Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii objętej gwarancją wynosi 2 h. Oferty zawierające czas przystąpienia do usunięcia awarii wynoszący powyżej 2 h zostaną odrzucone.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 10 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B+C) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: “Mobisense” Maciej Balasiński [ul. Króla Kazimierza Wielkiego 20/19, 25-633 Kielce]
Data wpłynięcia oferty: 24.01.2018 godz. 7:54
Cena netto: 20 200,00 zł
Cena brutto: 24 846,00 zł
Liczba wyświetleń: 521