Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w sprzęt dydaktyczny i sprzęt specjalistyczny- Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ

Data publikacji: 16.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2018

Numer ogłoszenia

1081500

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25.01.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Sposób i miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w sprzęt dydaktyczny i sprzęt specjalistyczny..
Obejmuje dostarczenie:
1. Sprzęty dydaktyczne , które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1. (w załączniku).
2. Sprzętu specjalistycznego – Rejestrator leśniczego (szt. 12) z drukarką (szt.12), które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2. (w załączniku)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w sprzęty dydaktyczne i specjalistyczne dla Technikum nr 6 w Głogowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 oraz wyposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny – Rejestrator leśniczego (szt. 12) z drukarką (szt.12), które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i 2B do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do maksymalnie 21 dni kalendarzowych (nie później niż do 20.02.2018 r.).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniom.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:

Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:
- certyfikat lub inne poświadczenie od producenta o oferowaniu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu dystrybutora na terenie Polski.
- kartę produktu zawierająca specyfikację oferowanego urządzenia

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Zadanie nr 1:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%


Zadanie nr 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ

Wykluczenia

1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)


2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona ofertę nr 3 (firma: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, NIP 4660270038, REGON 911328304). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 702,90 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona ofertę nr 5 (firma: TAKMA Tadeusz Tiuchty, ul. Poświęcka 1a, 51-128 Wrocław, NIP 9151004377, REGON 932677161). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 98 892,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 506