Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ŚIB/2017 na realizację 2 – dniowego szkolenia dla pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r. w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.

Data publikacji: 15.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1081211

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27 – 600 Sandomierz lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Biuro Zamawiającego czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną
• mailem (skan z podpisami) na adres w.zych@opiwpr.org.pl
• osobiście w siedzibie Zamawiającego

3. Rozstrzygnięcie postępowania i wybór oferty ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć termin rozstrzygnięcia postępowania.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją: „ZMIANA/WYCOFANIE”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.zych@opiwpr.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Wojciech Zych – tel. 15 833 34 08 / e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 833 34 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 – dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r. w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 – dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 – dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r.

2. Szkolenie musi poruszać co najmniej następujące zagadnienia:

• Podatkowa grupa kapitałowa – istota zmian, zagrożenia optymalizacji, minimalny kapitał i udział, funkcjonowanie, darowizny, powiązania ze Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
• Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dochód. Strata. Podział dochodów na źródła przychodów. Przychody z zysków kapitałowych. Przychody z innych źródeł. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów, dzień poniesienia kosztu.
• Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów.
• Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów.
• Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług.
• Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Wierzytelności umorzone. Straty z tytułu zbycia wierzytelności.
• Nowa definicja środków trwałych nisko cennych.
• Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych.
• Podatek u źródła – zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.
• Split payment (mechanizm podzielonej płatności) – istota mechanizmu, cel wprowadzenia, praktyczne zastosowania i korzyści, wyłączenia sankcji i odpowiedzialności, spilt payment a VAT.
• JPK_VAT w 2018 r. Istota JPK_VAT, mikroprzedsiębiorcy a JPK_VAT, stosowanie, terminy, dane obowiązkowe, ewidencja, zasady prowadzenia rejestru, korekty sprzedaży i zakupów a JPK_VAT, zakupy zwolnione z VAT, zapisy zbiorcze, JPK_VAT a kasa fiskalna, preporcja, preproporcja, sankcje za błędy
• Mechanizm odwrotnego obciążenia – pojęcie i zasady funkcjonowania, dostawa towarów z załącznika 11 do ustawy o VAT, świadczenie usług z załącznika 14 do ustawy o VAT, pojęci podwykonawcy, refakturowanie usług budowlanych, udostępnianie pracowników na budowę, wynajem sprzętu budowlanego, zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem, dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca, zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.
• Należyta staranność w VAT.

Do obowiązków oferenta należy przygotowanie programu szkolenia obejmującego co najmniej powyższe zagadnienia. Oferent może stosować inne (własne) nazewnictwo przy układaniu programu od zastosowanego powyżej oznaczające jednak tożsame zagadnienia prawno – podatkowe.

3. Zapewnienie noclegu w pokojach jednoosobowych w miejscowości gdzie odbywa się szkolenie (preferowany lokal w miejscu szkolenia) dla uczestników szkolenia oraz wyżywienia w postaci co najmniej:
a. Przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, drobne przekąski).
b. Obiad podczas dwóch dni szkoleniowych.
c. Kolacja pierwszego dnia szkolenia.
d. Śniadanie drugiego dnia szkolenia.
4. Szkolenie musi być realizowane w na terenie Polski w miejscowości odległej od Sandomierza nie dalej niż 120 km.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie:
• do dnia 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (badane na podstawie wpisu do CEIDG lub innego rejestru).

Wiedza i doświadczenie

W skład kadry dydaktycznej realizującej szkolenie musi wchodzić min. 50% osób wykonujących zawód doradcy podatkowego (badane na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych).

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty znajduje się w SIWZ oraz we wzorze formularza oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:

A. Cena: waga 90%

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena najniższa spośród zaoferowanych
C = ---------------------------------------------------- x 90 = liczba punktów w kryterium cena
cena w badanej ofercie C
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.


B. Miejsce noclegu w miejscu realizacji szkolenia: waga 10%

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Nocleg dla uczestników zorganizowany w miejscu realizacji szkolenia – 10 pkt.
Nocleg dla uczestników zorganizowany poza miejscem realizacji szkolenia – 0 pkt.

2. Oferent, którego oferta uzyska łączną największą liczbę punktów zostanie wybrany do realizacji Zamówienia.

Wykluczenia

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
A. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
B. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji.
C. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
D. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ

Adres

pl. Józefa Poniatowskiego 2

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

158333400

Fax

158333460

NIP

8640007587

Tytuł projektu

Świętokrzyski Inkubator Biznesu

Numer projektu

RPSW.02.01.00-26-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 4/ŚIB/2017

na realizację 2 – dniowego szkolenia dla pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r. w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00, w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęła jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Zaoferowana kwota przekracza dostępne na ten cel środki finansowe w budżecie Zamawiającego.

W związku z powyższym Komisja oceny ofert postanawia unieważnić postępowanie.
Liczba wyświetleń: 431