Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego.

Data publikacji: 12.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1080924

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W odpowiedzi na pytanie przekazane 16 stycznia 2018 r. zamieszczono pliki w formacie edytowalnym (DOC) zawierające załączniki 2-5 do „Zaproszenia do złożenia oferty”.

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. do godziny 11:00 w wersji elektronicznej w formie załączników do wiadomości elektronicznej (plików w formacie DOC lub PDF) na adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dyr.generalny@gugik.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Wysocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

225231320

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego. Celem animacji i filmów jest ukazanie korzyści ze stosowania danych georeferencyjnych, w tym głównie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby planowania przestrzennego oraz ze stosowania standardów w tworzeniu zasobów danych geoprzestrzennych. Opracowane animacje/filmy stanowią część materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będą opublikowane jako materiał edukacyjny na platformie e-Learning i dostępne dla uczestników szkoleń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują dwie animacje/filmy multimedialne, prezentujące rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego. Zaplanowane animacje/filmy stanowią część materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i będą opublikowane jako materiał edukacyjny na platformie e-Learning i dostępne dla uczestników szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego. Celem animacji i filmów jest ukazanie korzyści ze stosowania danych georeferencyjnych, w tym głównie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby planowania przestrzennego oraz ze stosowania standardów w tworzeniu zasobów danych geoprzestrzennych. Opracowane animacje/filmy stanowią część materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będą opublikowane jako materiał edukacyjny na platformie e-Learning i dostępne dla uczestników szkoleń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o wymaganiach stawianych Wykonawcom zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

Kod CPV

92111250-9

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów informacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa zrealizowana będzie w terminie do 28 lutego 2018 r. w dwóch etapach. Propozycję harmonogramu (proponowanego przebiegu prac) ze wskazaniem dni roboczych na realizację każdego etapu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia przed podpisaniem przed podpisaniem umowy (projekt umowy stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia).
Proponowany przebieg prac zamieszczono w opisie przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do "Zaproszenia do złożenia oferty")

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie mają przeszkód prawnych ani skarbowych, aby zawrzeć umowę z Zamawiającym.
2. Posiadają doświadczenie zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolne do należytego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wiedza i doświadczenie

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

Potencjał techniczny

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny niezbędny do należytego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy z podaniem ceny brutto wykonania usługi oraz odpowiednimi oświadczeniami (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty”) oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do „Zaproszenia do złożenia oferty”);
3) Wykaz wykonanych usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik 4 do „Zaproszenia do złożenia oferty”);
4) Wykaz osób, które będą brać udział w realizacji zamówienia (wzór wykazu osób stanowi załącznik 5 do „Zaproszenia do złożenia oferty”).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto (100 %) zaproponowana za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym. W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Wykonawca, który spełni postawione wymagania i złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny (najniższa cena) otrzyma 100 punktów. Każda kolejna droższa oferta będzie otrzymywała odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
C = (C of. n. / C of. b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
C of. n. – cena oferty najniższej,
C of. b. – cena oferty badanej.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym oraz co do których istnieją przesłanki wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTGRAFII

Adres

Wspólna 2

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225631333

Fax

226283467

NIP

5261725466

Tytuł projektu

Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PP03/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do realizacji zamówienia wybrano firmę Dźwignia Handlu Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ul. Mieszczańska 13/27, 30-313 Kraków).

Firma Dźwignia Handlu Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ul. Mieszczańska 13/27, 30-313 Kraków) złożyła ofertę z najkorzystniejszą ceną (13 770,00 PLN brutto). Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała 100 punktów. Oferta została złożona w terminie (22 stycznia 2018 r., godz. 09:34) wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 917