Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont placu zabaw w Kamionce Wielkiej

Data publikacji: 12.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-01-2018

Numer ogłoszenia

1080904

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej, 33 – 334 Kamionka Wielka 5, w kopercie z opisem: „Oferta na zadanie pn.: „Remont placu zabaw w Kamionce Wielkiej” lub mailowo na adres: d.janik@kamionka.iap.pl, lub osobiście w sekretariacie Urzędu. Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2018r. o godz. 14:00. Oferty, które wpłynął po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.janik@kamionka.iap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Janik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608406582

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Gmina Kamionka Wielka z siedzibą 33 - 334 Kamionka Wielka 5, jako partner projektu.
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie placu zabaw, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 240 w m. Kamionka Wielka. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty montażowe: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, urządzenia placu zabaw.
Zakres zamówienia został szczegółowo opisani w załączonym przedmiarze robót.
Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że mogą być stosowane na publicznych placach zabaw. Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesięcy od daty protokołu końcowego odbioru robót.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Kamionka Wielka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie placu zabaw, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 240 w m. Kamionka Wielka. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty montażowe: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, urządzenia placu zabaw.
Zakres zamówienia został szczegółowo opisani w załączonym przedmiarze robót.
Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że mogą być stosowane na publicznych placach zabaw. Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesięcy od daty protokołu końcowego odbioru robót.

Przedmiot zamówienia

Zamawiającym jest Gmina Kamionka Wielka z siedzibą 33 - 334 Kamionka Wielka 5, jako partner projektu.
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie placu zabaw, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 240 w m. Kamionka Wielka. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty montażowe: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, urządzenia placu zabaw.
Zakres zamówienia został szczegółowo opisani w załączonym przedmiarze robót.
Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że mogą być stosowane na publicznych placach zabaw. Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesięcy od daty protokołu końcowego odbioru robót.

Kod CPV

45112723-9

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia 20.02.2018r. Płatność za zrealizowany przedmiot zamówienia zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokół Końcowego odbioru robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu oceny ofert, zamawiający przyzna punkty wg następujących formuł:

1. dla ceny: Wobliczana = [(Xmax – Xobliczana)/(Xmax – Xmin)]*60
gdzie:
Wobliczana – obliczana wartość punktowa oferty;
Xmax – najwyższa cena spośród złożonych ofert;
Xobliczana – cena oferty obliczanej;
Xmin – najniższa cena spośród złożonych ofert;

2. dla okresu rękojmi: Wobliczana = (Xobliczana / 72]*40
gdzie:
Wobliczana – obliczana wartość punktowa oferty;
Xobliczana – okres rękojmi udzielony w ofercie obliczanej;

Wykonawca składając ofertę udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca ma prawo udzielić rękojmi na okres dłuższy niż 72 miesiące, jednakże wówczas punkty w tym kryterium oceny ofert, zostaną przyznane jak dla okresu rękojmi wynoszącego 72 miesiące.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LGD KORONA SĄDECKA

Adres

Papieska 2

33-395 Chełmiec

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

184145655

Fax

18 414 56 55

NIP

7343287878

Tytuł projektu

Równy start dla każdego Malucha

Numer projektu

RPMP.10.01.02-12-0175/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Firma Remontowo - Budowlana S-Bud Stanisław Kocemba, 33 - 334 Kamionka Wielka 209, data wpływu 26.01.2018r. godz. 10:05, cena brutto 78 100,00 zł.
Liczba wyświetleń: 596