Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ŚIB/2017 na dostawę i instalację oprogramowania księgowego do realizacji usług biura rachunkowego w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.

Data publikacji: 12.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1080836

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27 – 600 Sandomierz lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Biuro Zamawiającego czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną
• mailem (skan z podpisami) na adres w.zych@opiwpr.org.pl
• osobiście w siedzibie Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.zych@opiwpr.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Zych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 833 34 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż licencji na 3 stanowiska komputerowe oprogramowania finansowo - księgowego umożliwiającego kompleksową obsługę klientów Biura Rachunkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, w tym: księga handlowa, księga podatkowa, płace i kadry, środki trwałe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sprzedaż i dostawa licencji, a także instalacja oprogramowania księgowego do realizacji usług biura rachunkowego w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż licencji na 3 stanowiska komputerowe oprogramowania finansowo - księgowego umożliwiającego kompleksową obsługę klientów Biura Rachunkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, w tym: księga handlowa, księga podatkowa, płace i kadry, środki trwałe w n/w konfiguracji

A. Moduł księga handlowa biuro rachunkowe - 3 szt.
B. Moduł Księga podatkowa biuro rachunkowe - 3 szt.
C. Moduł płace i kadry biuro rachunkowe - 2 szt.
D. Moduł środki trwałe biuro rachunkowe - 2szt.
E. Moduł faktury -2 szt.
F. Moduł kasa bank - 4 szt.
G. Moduł zarządzania biurem rachunkowym - 1 szt.
H. Funkcjonalność umożliwiająca internetową wymianę danych klientów z Biurem Rachunkowym.
I. Brak limitu obsługiwanych klientów.

2. Dostawca licencji zobowiązany jest dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym pierwszej instalacji
i konfiguracji oprogramowania wraz z podstawowym przeszkoleniem użytkowników w siedzibie Zamawiającego.

3. Wymagane jest zapewnienie pełnego wsparcia producenta w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty instalacji oprogramowania.

4. Przykładowe oprogramowanie spełniające wymogi zamawiającego: Comarch ERP Optima
w wersji Biuro Rachunkowe. Oferenci mogą zaproponować inne równoważne oprogramowanie innych producentów. Wymagany zakres równoważności:
Zapewnienie tożsamych funkcjonalności jak wymienione w rozdziale III.3 pkt. 1 od A do I.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie:
• do 02 lutego 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (badane na podstawie wpisu do CEIDG lub innego rejestru).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:

Cena: waga 100%

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena najniższa spośród zaoferowanych
C = ---------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów w kryterium cena
cena w badanej ofercie C
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wybrany do realizacji zadania

Wykluczenia

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
A. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
B. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji.
C. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
D. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ

Adres

pl. Józefa Poniatowskiego 2

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

158333400

Fax

158333460

NIP

8640007587

Tytuł projektu

Świętokrzyski Inkubator Biznesu

Numer projektu

RPSW.02.01.00-26-0004/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający:
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
w Sandomierzu
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27 – 600 SandomierzZawiadomienie o nierozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 3/ŚIB/2017

na dostawę i instalację oprogramowania księgowego do realizacji usług biura rachunkowego w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.


W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta. Zaoferowana kwota przekracza dostępne na ten cel środki finansowe w budżecie Zamawiającego.

W związku z powyższym Komisja oceny ofert postanawia unieważnić postępowanie.
Liczba wyświetleń: 184