Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego niezbędnego do stworzenia stanowiska do szybkiego prototypowania układów elektronicznych - PLCRC/2830701/06/182/2018

Data publikacji: 12.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1080813

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-01-15
Pytanie: w której klasie ze względu na zawartość wody należy złożyć ofertę?
Odpowiedź: zgodnie z treścią zapytania ofertowego wymagamy 3 klasę ISO (punkt rosy -20 st).
2018-01-16
Pytanie: Czy kompresory maja być śrubowe czy tłokowe czy jest to obojętne?
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje typu kompresora.
Pytanie: 2. W specyfikacji technicznej jest wyszczególniona klasa jakości powietrza wg. ISO PN 8573-1 równa dla wilgotności i zawartości cząstek oleju = 3. Co z zawartością cząstek stałych oraz czy klasa 3 zawartości wody ( punkt rosy -20°C ) nie jest pomyłką?
Odpowiedź: ISO 8573-1 klasa 3 dotyczy wszystkich trzech parametrów (cząstki stałe, olej, wilgotność).
UWAGA: zmianie ulega treść treść zapytanie ofertowego dotycząca kompaktowości urządzeń. Nowe brzmienie:
• Klasa czystości powietrza cząstki stałe/woda/olej - ISO 8573-1: klasa 3 lub lepiej.
• Kompaktowość - montaż zestawu w jednej bryle. Zamawiający dopuszcza jednak instalację z osuszaczem wolnostojącym, jeśli całość zestawu spełnia rygor wymiarowy.
2018-01-19
Zmianie ulega liczba urządzeń będących przedmiotem zamówienia: z 2 na 1 oraz termin składania ofert. Szczególy znajdują się w dalszej części ogłoszenia oraz załączonym zapytaniu (aktualizacja z dnia 19.01.2018).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia 22.01.2018, do godziny 16.00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące sposobu składania ofert znajdują sie w dokumencie "zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup środka trwałego niezbędnego do stworzenia stanowiska do szybkiego prototypowania układów elektronicznych - system do przeprowadzenia procesu lutowania płyt PCB - system do przeprowadzenia procesu lutowania płyt PCB - Wyposażenie stanowiska niezbędnego jego bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania – Kompresor.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, uruchomienie oraz szkolenie za zakresu urządzeń wchodzących w skład stanowisk badawczych.

Przedmiot zamówienia

Kompresor (1 szt.) o parametrach:
• Maksymalne wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)- 2000mm x 910mm x 1800mm,
• Wydajność użytkowa min. 350l/min, max. 500l/min - po uwzględnieniu wszystkich strat,
• Minimalne ciśnienie 8 bar,
• Klasa czystości powietrza cząstki stałe/woda/olej - ISO 8573-1: klasa 3 lub lepiej,
• Głośność maksymalnie 68dB,
• Separator olej/woda,
• Automatyczny zrzut kondensatu ze zbiornika i filtrów,
• Maksymalna waga 400kg,
• Kompaktowość - montaż zestawu w jednej bryle. Zamawiający dopuszcza jednak instalację z osuszaczem wolnostojącym, jeśli całość zestawu spełnia rygor wymiarowy,
• Minimalna pojemność zbiornika - 200l,
• Maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną - 4kW,
• Zasilanie 3 fazowe,
• Dokumentacja: instrukcje w języku polskim, deklaracje zgodności, dokumenty do nadzoru technicznego,
• Transport z wniesieniem, uruchomienie,
• Szkolenie personelu w miejscu instalacji (minimalnie 2 osoby),
• Gwarancja minimum 5 lat.
• Możliwość przeniesienia przez drzwi o szerokości 90 cm (dot. kompresora, którego kryteriami wyboru są cena oraz głośność).

Kod CPV

42123400-1

Nazwa kodu CPV

Sprężarki powietrza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta/y zostanie/ą wybrana/e na podstawie następujących kryteriów:
Kompresor 1:
Najwyższa suma przedstawionych poniżej parametrów oceny: cena, głośność (A+B).
A – cena. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 50%. Parametr będzie obliczony wg wzoru:
A=(Amin:Ao)*waga
Gdzie:
Amin – najniższa cena spośród ofert zaakceptowanych do etapu oceny
A0 – cena badanej oferty
Waga – współczynnik o wartości 50%
B – głośność. Jeśli głośność <62dB – współczynnik B przyjmuje wartość 50%, w przeciwnym wypadku 0%.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pneumatic Spółka Akcyjna, 29.01.2018, 5300 EUR, głośność urządzenia 59dB
Liczba wyświetleń: 556