Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Data publikacji: 11.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1080506

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Specyfikacji- zadania 1 (od str. 3 do 6) w zakresie:
- poz. 1 " plansze prezentujące budowę kwiatów, nasion, kwiatostanów, owoców i owocostanów różnych gatunków" zapisy po zmianie: Zestaw plansz zawierający m.in.:
1. Kwiaty obupłciowe i jednopłciowe
2. Kwiatostany – m.in.: grono, baldach, baldachogrono, kłos, kolba, główka, baldach złożony, wiecha, kłos złożony, sierpik, wachlarzyk, koszyczek,
3. Budowa nasiona.
4. Owoce – pękające, niepękające, pojedyncze mięsiste, owoce zbiorowe, owoce rzekome
5. Owocostany (pestkowcowy, jagodostan).
lub równoważne.
- poz. 3 „filmy dydaktyczne” zapisy po zmianie: Filmy dydaktyczne zawierające aktualną wiedzę związaną z tematyką leśną i/lub przyrodniczą i/lub ochroną środowiska i/lub ekologią itp. (zestaw powinien zawierać min. 4 również filmy)
- poz. 13 „botanika leśna” zapisy po zmianie: Pozycja książkowa zawierająca ogólną charakterystykę roślin drzewiastych, systematyczny przegląd roślin nagozalążkowych, okrytozalążkowych oraz podstawy fitosocjologii leśnej lub tożsama.
W przypadku braku dostępności pozycji o w/w tematyce – pozycja książkowa o zbliżonym zakresie tematycznym (proszę wymienić z nazwy w załączniku ofertowym)
- poz. 17 „tablice zasobności i przyrostu drzewostanu” zapisy po zmianie: Pozycja książkowa zawierająca:
wykresy średniej wysokości drzewostanu,
tablice bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa. Tablice powinny być podzielone na działy dotyczące: drzewostanu głównego (zawierające dane dotyczące średniej wysokości i pierśnicy liczby drzew i powierzchnie przekroju, liczby kształtu grubizny i całego drzewa, miąższość grubizny, drobnicy oraz grubizny i drobnicy razem, podane w korze w przeliczeniu na 1 ha powierzchni), drzewostanu podrzędnego (zawierające dane dotyczące miąższości grubizny, drobnicy, grubizny i drobnicy razem, sumę użytków przedrębnych grubizny drzewa oraz sumę użytków przedrębnych grubizny i drobnicy razem), sumy produkcji drzewostanu głównego i podrzędnego (zawierające dane dotyczące sumarycznej produkcji (drzewostanu głównego wraz z podrzędnym) grubizny drzewa, sumarycznej produkcji grubizny i drobnicy razem oraz procentowego udziału użytków przedrębnych grubizny, grubizny i drobnicy razem w całkowitej produkcji), przyrostów przeciętnych (zawierających dane dotyczące przeciętnego przyrostu rocznego grubizny całkowitej produkcji oraz przeciętnego przyrostu rocznego grubizny i drobnicy całkowitej produkcji (drzewostanu głównego i podrzędnego razem), bieżące przyrosty roczne (zawierające dane dotyczące bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa (wraz z przyrostem kory) całkowitej miąższości w liczbach absolutnych i procentowych oraz bieżącego przyrostu rocznego grubizny i drobnicy drzewa całkowitej miąższości, także w liczbach absolutnych i procentowych).
W przypadku braku dostępności pozycji o w/w tematyce – pozycja książkowa o zbliżonym zakresie tematycznym (proszę wymienić z nazwy w załączniku ofertowym).

1. Specyfikacji- zadania 2 (od str. 7) w zakresie:
- poz. 2 „zestaw różnych preparatów mikroskopowych (min. 20 różnych preparatów) związanych z biologią lasu (mchy, porosty, grzyby, itp.)” zapisy po zmianie: W zestawie preparaty mi.n.: pleśniak biały,
pędzlak, porost zdrowy, porost skażony, drożdże pączkujące, złotorost ścienny, przekrój przez grzyb, przekrój przez plechę porostu, trzęsak morszczynowaty, mech (rozwój), skrętek wilgociomierzy, owocnik grzyba. Lub równoważne.


Zmiany zostały dokonane z uwagi na aktualny stan dostępności w/w pozycji na rynku tj. np.: pozycje są w ograniczonych ilościach w powszechnie dystrybucji lub pozycje nie są aktualnie wydawane lub nastąpiła zmiana oferty producenta i produkt nie jest w ofercie.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji.
Zmiany wymagają przedłużenia terminu składania ofert do 22.01.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.01.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- geodezyjnej w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.
Obejmuje zadania:
1 Literatura fachowa – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik
Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w w literaturę fachową, która zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1. (w załączniku)
2. Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik
Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.
3. Wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik.
Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w meble oraz sprzęty które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w w literaturę fachową, która została szczegółowo opisana w Specyfikacji Zadania 1 i/lub wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2 i/lub wyposażenie pracowni w meble oraz sprzęty które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A ,2B i 2C do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

39300000-5

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do maksymalnie 21 dni kalendarzowych (nie później niż do 16.02.2018 r.).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:

Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 3
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zadanie nr 1:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

Zadanie nr 2:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

Zadanie nr 3:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 3/2018/GAZ

Wykluczenia

1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie zadania 1 (literatura fachowa) została wyłoniona ofertę nr 1 :firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197, REGON 341362360- data wpływu 22.01.2018 r. Wartość zamówienia wynosi 10042,07 zł brutto).
W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona ofertę nr 3 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277-data wpływu 22.01.2018 r.Wartość zamówienia wynosi 15 755,25 zł brutto.
W zakresie zadania 3 (meble oraz sprzęty) wyłoniono ofertę nr 4 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277- data wpływu 22.01.2018 r.Wartość zamówienia wynosi 6356,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 504