Strona główna
Logo unii europejskiej

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku” na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia

Data publikacji: 11.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1080364

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego- sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5 do dnia
29. 01.2018 r. do godz. 11:00
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5.
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na przetarg na zadanie pn.
„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku”

Nazwa i adres Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”
ul. Jana Pawła II 5 ,
46-203 Kluczbork

„UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED 29.01.2018 r. GODZ. 11.10”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Ogrodowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 418 25 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:
- w obrębie wnętrza blokowego nr 1 (Jana Pawła II –Broniewskiego –Prusa ( Szenwalda) – Ligonia): renowację nawierzchni placu do zawracania dla straży pożarnej oraz utworzenie siedemnastu miejsc postojowych, remont chodników, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 2 (Jana Pawła II – Prusa (Szenwalda) – Morcinka – Ligonia): remont nawierzchni chodnika przecinającego wnętrze blokowe w poprzek w ciągu pieszym pomiędzy bramami w blokach mieszkalnych, utworzenie nawierzchni utwardzonej placu pod urządzenia siłowni terenowej, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 24,64m x 44,64m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 5m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 3 (Jana Pawła II –Morcinka – Tuwima – Ligonia): likwidacja wybranych chodników i przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę siatkową, o wymiarach 18,00m x 9,00m wraz ze słupkami do naciągania siatki, remont nawierzchni wy-branych chodników;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 4 (Jana Pawła II – Tuwima –Gałczyńskiego – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego chodnika, utworzenie nowego chodnika w miejscu istniejącego przedeptu, wykonanie ścieżki do refleksoterapii wraz z na-sadzeniami oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego przedeptu, wykonanie ścieżki do refleksoterapii wraz z na-sadzeniami oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;- w obrębie wnętrza blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego chodnika, wykonanie ścieżki zdrowia o nawierzchni mineralnej –przepuszczalnej wraz z rozmieszczeniem urządzeń do ćwiczeń wzdłuż ścieżki w zatokach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje „Rewitalizację miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- w obrębie wnętrza blokowego nr 1 (Jana Pawła II –Broniewskiego – Prusa (Szenwalda) – Ligonia): renowację nawierzchni placu do zawracania dla straży pożarnej oraz utworzenie siedemnastu miejsc postojowych, remont chodników, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 2 (Jana Pawła II –Prusa( Szenwalda) – Morcinka – Ligonia): remont nawierzchni chodnika przecinającego wnętrze blokowe w poprzek w ciągu pieszym pomiędzy bramami w blokach mieszkalnych, utworzenie nawierzchni utwardzonej placu pod urządzenia siłowni terenowej, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 24,64m x 44,64m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 5m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 3 (Jana Pawła II –Morcinka – Tuwima – Ligonia): likwidacja wybranych chodników i przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę siatkową, o wymiarach 18,00m x 9,00m wraz ze słupkami do naciągania siatki, remont nawierzchni wy-branych chodników;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 4 (Jana Pawła II – Tuwima –Gałczyńskiego – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego chodnika, utworzenie nowego chodnika w miejscu istniejącego przedeptu, wykonanie ścieżki do refleksoterapii wraz z na-sadzeniami oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;
- w obrębie wnętrza blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont nawierzchni istniejącegoprzedeptu, wykonanie ścieżki do refleksoterapii wraz z na-sadzeniami oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;- w obrębie wnętrza blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego chodnika, wykonanie ścieżki zdrowia o nawierzchni mineralnej –przepuszczalnej wraz z rozmieszczeniem urządzeń do ćwiczeń wzdłuż ścieżki w zatokach.

Kod CPV

45233000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45112700-8 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

do dnia 30.06.2019r.
z uwzględnieniem następujących terminów:
a) wnętrze blokowe nr 1 (Jana Pawła II –Broniewskiego – Prusa (Szenwalda) – Ligonia): do dnia 15.06.2018r.
b) wnętrze blokowe nr 2 (Jana Pawła II – Prusa (Szenwalda) – Morcinka – Ligonia): do dnia 31.08.2018r.
c) wnętrze blokowe nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia):do dnia 30.11.2018r.
d) wnętrze blokowe nr 3 (Jana Pawła II –Morcinka – Tuwima – Ligonia): do dnia 30.04.2019r.
e) wnętrze blokowe nr 4 (Jana Pawła II – Tuwima –Gałczyńskiego – Ligonia): do dnia 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą , że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg i chodników o wartości min. 200.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej jedną robotę w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg i chodników o wartości min. 200.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, zawierający:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej.
W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Dodatkowe warunki

Brak warunków dodatkowych

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
a) terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu,
d) sposobu fakturowania robót;
e) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Oświadczenia Wykonawcy:
2.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ
2.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ
2.3. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- – zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
UWAGA:
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia określone w pkt. 1, 2.1, i 2.3 (zgodnie z zał. nr 2 i nr 7 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach określonych w pkt. 1, 2.1. i 2.3(zał. nr 2 i nr 7 do SIWZ).

3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.

4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ

5. Kosztorysy ofertowe. Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej;

6. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, zawierający:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej;

W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej jedną robotę w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg i chodników o wartości min. 200.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena brutto oferty – 60 %;
2) Okres gwarancji – 20 %
3) Okres rękojmi – 20 %

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zasady oceny ofert:
a) Kryterium nr 1 będzie obliczane wg poniższego wzoru:

Liczba punktów: PC = NAJNIŻSZA OFEROWANA CENA / CENA BADANEJ OFERTY x 100 x 60 %


b) Kryterium nr 2 będzie obliczane w następujący sposób:
Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lata, maksymalny okres gwarancji, za który zostaną przyznane punkty 7 lat.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 5 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.

Wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji opisane zostały we wzorze umowy.
Za zaoferowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty w określonej poniżej wysokości:
5 lata – 0 pkt.
6 lata – 10 pkt.
7 lat – 20 pkt.

c) Kryterium nr 3 będzie obliczane w następujący sposób:
Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat, maksymalny okres rękojmi, za który zostaną przyznane punkty - 7 lat.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
Wymagane przez Zamawiającego warunki rękojmi opisane zostały we wzorze umowy.
Za zaoferowanie okresu rękojmi zostaną przyznane punkty w określonej poniżej wysokości:
5lat – 0 pkt.
6lat – 10 pkt.
7lat – 20 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1.wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2 ;
1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6.wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
1.11.wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12.wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.13.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KLUCZBORK

Adres

Katowicka 1

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774181481

Fax

774182230

NIP

7511658419

Tytuł projektu

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Numer projektu

RPOP.10.02.00-16-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

.Przedsiębiorstwo Usług Drogowych J. Chodor, Z. Wójcik, T. Garbowski Spółka cywilna .
46-203 Kluczbork, ul. Morcinka 9/5
Oferta wpłynęła: 29.01.2018 r.
Cena: 996.268,00 zł
Liczba wyświetleń: 346