Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wybór animatora oraz prowadzącego zajęcia aktywizacyjne

Data publikacji: 10.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1080242

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć w formie papierowej lub e-mailem na adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
pokój nr 111, I piętro,
e-mail: julian.waszak@kpck.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

julian.waszak@kpck.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Julian Waszak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 585 15 01 wew. 108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz,
Faks: 52 58515 00

Pełnienie funkcji animatora i prowadzącego zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie i ich opiekunów
w Projekcie realizowanym w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs: „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum opieki Psychogeriatrycznej w Otępianiach ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2018 r., o godzinie 1000.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zapewnienie usług animacyjnych i aktywizacyjnych dla osób chorych na otępienia i ich rodzin.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji animatora i prowadzącego zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie na umowę zlecenie.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch CZĘŚCI:
CZĘŚĆ I: Animator;
• 168 godziny zegarowe w ciągu 2 lat trwania projektu
• 7 godzin zegarowych miesięcznie
CZĘŚĆ II: Prowadzący zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie.
• 768 godzin zegarowych w ciągu 2 lat trwania projektu
• 32 godziny zegarowych miesięcznie
• 8 godzin zegarowych tygodniowo
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na wszystkie CZĘŚCI.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące obu funkcji zostały opisane w Załącznikach nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Termin realizacji prac:
CZĘŚĆ I: od 24 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.
CZĘŚĆ II: od 24 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.

Obszar wykonywanej pracy Województwo Kujawsko-Pomorskie, głównie miasto Bydgoszcz – Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ I: od 24 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.
CZĘŚĆ II: od 24 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z treścią zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z treścią zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część I
• Wykształcenie minimum średnie
• Wiedza na temat choroby otępiennej i jej przebiegu
• Wiedza na temat metod pracy w zakresie aktywizacji opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych
• Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na jednym ze stanowisk:
 instruktor kulturalno-oświatowy
 animator kultury
 terapeuta zajęciowy
 pedagog
 psycholog
 pracownik socjalny
 manager kultury
 kulturoznawca
 etnolog
 etnograf
 lub inne pokrewne
• Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią


Część II
• Wykształcenie minimum średnie
• Wiedza na temat choroby otępiennej i jej przebiegu oraz umiejętności postępowania z osobami chorymi
• Wiedza na temat metod pracy w zakresie terapii zajęciowej i aktywizacji osób z chorobą otępienną
• Umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu:
 terapii zajęciowej
 arteterapii
 rękodzieła artystycznego
 plastyki
 animacji grup
• Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na jednym ze stanowisk:
 instruktor kulturalno-oświatowy
 animator kultury
 terapeuta zajęciowy
 pedagog
 psycholog
 pracownik socjalny
 manager kultury
 opiekun osoby niepełnosprawnej
 opiekun osoby starszej
 kulturoznawca
 etnolog
 etnograf
 lub inne pokrewne
• Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

zgodnie z treścią zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o wskazane kryterium.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku Wykonawców, Zamawiający wezwie ich do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie załączonego Oświadczenia Wykonawcy wypełnionego i podpisanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilhelma Roentgena 3

85-796 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

523290095

Fax

525065151

NIP

5542833414

Tytuł projektu

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-DI06/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta rozstrzygnięta
Część I
- Magdalena Szymkiewicz, zam. w Toruniu, cena 65 zł
- Ewa Frąszczak, zam. w Bydgoszczy, cena 50 zł
Liczba wyświetleń: 2212