Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe w sprawie dostawy sprzętu ICT do Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji Projektu „Ku przyszłości ”

Data publikacji: 09.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1080023

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego/ sekretariat/ : Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień/ wpływ na dziennik podawczy do dnia 17.01.2017 r. do godz. 15.00/,

b) za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień/ wpływ na dziennik podawczy do dnia 17.01.2017 r. . do godz. 15.00/,
c ) elektronicznie na adres: spkamien@o2.pl., oferty składane drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) do dnia 17.01.2017 r. do godz. 15.00.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub w formie skanu z dopiskiem ”Oferta na: dostawę sprzętu ICT w ramach projektu „Ku przyszłości” .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spkamien@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Daniel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 499 827

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT (m.in. laptopy, Zestawy multimedialne (tablica interaktywna z projektorem i oprogramowaniem, dedykowane urządzenie mobilne umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero ), aparat fotograficzny, projektor multimedialny, program do nauki programowania ).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy naukowych w postaci:
a) Laptopy wraz z oprogramowaniem- 18 sztuk ;
b) Zestaw multimedialny (tablica interaktywna z projektorem multimedialnym i oprogramowaniem)-1 sztuka ;
c) Dedykowane urządzenie mobilne umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym -1 sztuka;
d) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero) - urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie -1 sztuka z możliwością druku duplex;
e) Aparat fotograficzny- 1 sztuka ;
f) Projektor multimedialny-1 sztuka ;
g) Program do nauki programowania- 15 sztuk.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych sprzętu ICT dla potrzeb edukacyjnych, do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji Projektu „Ku przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT (m.in. laptopy, Zestawy multimedialne (tablica interaktywna z projektorem i oprogramowaniem, dedykowane urządzenie mobilne umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero ), aparat fotograficzny, projektor multimedialny, program do nauki programowania ).
2. Zamówienie obejmuje jego dostawę.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Specyfikacja zamówienia i wymagania sprzętowe.
4. Sprzęt ICT musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
5. Sprzęt ICT powinien być równoważny z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane.
6. Sprzęt ICT powinien zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeśli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału).
7. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
8. W ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 36 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
9. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu, parametry techniczne.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto. Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
12. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego, o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
1. cena – 80% (max. 80 pkt)
2. termin dostawy – 20% (max. 20 pkt)

Kryterium nr 1 – cena
ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:
cena oferty najtańszej
C = .............................................. x 100 x 80%
cena oferty badanej
W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach podana w Formularzu ofertowym – waga kryterium 20%.
Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- dostawa w terminie wymaganym (05.02.2018r.) - 0 pkt
- skrócenie o 3 dni - (02.02.2018r. )5 pkt.
- skrócenie o 5 dni (31.01.2018r.) - 15 pkt.
- skrócenie o 7 dni (29.01.2018r.) - 20 pkt.
. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów uzyskana po zsumowaniu wszystkich kryteriów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KAMIEŃ/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Adres

Diamentowa 15

22-113 Kamień

lubelskie , chełmski

Numer telefonu

825670112

Fax

825670112

NIP

5632159016

Tytuł projektu

Ku przyszłości

Numer projektu

RPLU.12.02.00-06-0220/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: Biuro -Serwis Stanisław Staniak , ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin,
Data wpłynięcia oferty:17.01.2018 r.,godzina 14.30, oferta dostarczona osobiście.
Cena : 55 OOO zł.
Liczba wyświetleń: 411