Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników chemicznych 09 01 2018 J

Data publikacji: 09.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1079941

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, faksem na nr: +48 12 297 47 01, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karina Pochłopień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki chemiczne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza."

Przedmiot zamówienia

1. 2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole 944581-09-3 250 mg
2. 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 705262-55-1 250 mg
3. 5-(5-Bromothien-2-yl)-1H-pyrazole 166196-67-4 1g
4. N-Chlorosuccinimide 128-09-6 100g
5. 6-bromo-8-chloroquinoline 16567-13-8 10 g
6. 4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 263368-72-5 1 g
7. 4-iodophenylboronic acid 5122-99-6 5 g
8. Potassium formate 590-29-4 500 g
9. 2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol 186309-73-9 1g
10. 2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol 186309-73-9 2g
11. 2-Fluoro-6-hydroxyaniline 53981-23-0 5g


Dodatkowe informacje:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

784024025

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0987/16-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Biernat Biuro Synthpharm, Witkacego 14, 96-100 Skierniewice- 16.01.2018
Apollo Scientific Ltd. z siedzibą Whitefield Rd, Bredbury, Stockport, Cheshire SK6 2QR, Wielka Brytania- 09.01.2018
Bepharm Ltd., 128 Xiangyin Road, Build 12, 5F Yangpu District, Shanghai 200433, Chiny- 11.01.2018
Combi Blocks Inc. z siedzibą 7949 Silverton Ave 915, San Diego, CA 92126, Stany Zjednoczone- 10.01.2018
Argenta Sp. Z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Polska 114, 60-401 Poznań- 15.01.2018
Liczba wyświetleń: 489