Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-WO/2018 na dostawę środków trwałych oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego

Data publikacji: 08.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1079646

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

15.01.2018r. - Zmiana parametru dot. zasilania:
- Serwer na potrzeby systemu ERP: usunięto TDP 85 W, rozszerzono zakres parametru: Minimum 2 zasilacze (1+1); parametry jednego zasilacza nie mogą być gorsze niż Redundant Power Supply Hot-plug o sprawności klasy Platinum o mocy co najmniej 500 W na zakres: od 500 W do 750 W;
- serwer NAS: usunięto TDP 15 W oraz Zasilacz o mocy co najmniej 250 W / 100-240VAC, zmieniono parametr: Funkcja kopii zapasowej Cloud, iSCSI LUN na Funkcja kopii zapasowej Cloud.
W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do 18.01.2018 r. a termin realizacji zamówienia do 06.02.2018 r.
Zaktualizowane zapytanie ofertowe zastąpiło poprzedni załącznik do niniejszego ogłoszenia, a stopień aktualizacji został wskazany powyżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2017 r. elektronicznie na adres: it@famad.com.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego wymieniony w pkt 1 Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta:
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań - należy dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
Niniejszy dokument nie ma na celu przedstawienia wszystkich szczegółów implementacyjnych wdrożenia systemu. Dostawca jest odpowiedzialny za opracowanie oprogramowania i wdrożenie zgodnie z aktualnymi normami. Są to minimalne wymagania Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania programu kompletnego, niezawodnego i dopasowanego do wymogów Zamawiającego.
Niezależnie od przedstawionych wymagań, dostawca może zaproponować modyfikację rozwiązań przedstawionych w niniejszej specyfikacji w celu ulepszenia działania programu. Proponowane zmiany powinny być przedstawione wraz z uzasadnieniem, a ich przyjęcie będzie zależało wyłącznie od decyzji Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ponadto powinna zawierać pełną specyfikację techniczną dostarczanych urządzeń oraz oprogramowania włącznie z informacją o typie i okresie gwarancji.
Oferta wraz ze składanymi łącznie z nią dokumentami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

it@famad.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

pracownicy działu IT od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, e-mail: it@famad.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

na dostawę środków trwałych:
a) Serwer na potrzeby systemu ERP,
b) Serwer NAS,
c) Zasilacz awaryjny UPS,
d) Stojąca szafa typu RACK,
2) na dostawę oprogramowania systemowego i bazodanowego:
a) System operacyjny serwera wraz z 30 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
b) System bazodanowy SQL oraz 35 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
c) Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zewnętrznym (klientom, dostawcą, kontrahentom) na połączenie się z platformą B2B na potrzeby systemu typu B2B - Comarch ERP XL.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Paczków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środków trwałych:
a) Serwer na potrzeby systemu ERP,
b) Serwer NAS,
c) Zasilacz awaryjny UPS,
d) Stojąca szafa typu RACK,
2) oraz dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego:
a) System operacyjny serwera wraz z 30 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
b) System bazodanowy SQL oraz 35 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
c) Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zewnętrznym (klientom, dostawcą, kontrahentom) na połączenie się z platformą B2B na potrzeby systemu typu B2B - Comarch ERP XL.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Serwer na potrzeby systemu ERP,
b) Serwer NAS,
c) Zasilacz awaryjny UPS,
d) Stojąca szafa typu RACK,
2) oraz dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego:
a) System operacyjny serwera wraz z 30 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
b) System bazodanowy SQL oraz 35 licencjami dostępowymi CAL na potrzeby systemu typu B2E oraz B2B - Comarch ERP XL,
c) Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zewnętrznym (klientom, dostawcą, kontrahentom) na połączenie się z platformą B2B na potrzeby systemu typu B2B - Comarch ERP XL.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

48820000-2

Nazwa kodu CPV

Serwery

Dodatkowe przedmioty zamówienia

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii
31213300-5 - Szafy kablowe
32425000-8 - Sieciowy system operacyjny
48610000-7 - Systemy baz danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć 6.02.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.
Oferent powinien posiadać odpowiednią wiedzę i ugruntowaną pozycję na rynku udokumentowaną co najmniej 2 podobnej wielkości zamówieniami do kwoty 50 000 PLN Netto (potwierdzeniem spełniania tego warunku jest posiadanie referencji załączonych do oferty, zawierające co najmniej termin, wartość i przedmiot zamówienia lub kopie faktur) w ciągu ostatnich dwóch lat, a jeżeli jego obecność na rynku jest krótsza, to w ciągu tego okresu
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Dodatkowe warunki

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
4) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
9) Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
10) Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
13) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne.
14) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
15) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
16) Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
17) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia w PLN – 80 pkt,
b) Okres gwarancji – 20 pkt.
a) Liczba punktów w kryterium „Całkowita cena netto w PLN” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
P= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
b) Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”
Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Minimalny okres gwarancji nie może wynieść mniej niż 24 miesiące.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (całkowita cena netto w PLN + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 28

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390070

Fax

774316110

NIP

7531009569

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o. systemu typu B2E i B2B.

Numer projektu

RPOP.02.01.02-16-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MYCONSULT Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław

Data wpływu oferty: 2018-01-18
Liczba wyświetleń: 633