Strona główna
Logo unii europejskiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu „Kierowca operator wózków jezdniowych”, dla 30 uczniów, dającego dodatkowe uprawnienia w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 04.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078810

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 15-01-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/2/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/2/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło 691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych przez 30 uczniów. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu minimum 35 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu minimum 35 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego przez uczestnika kursu otrzymuje on:
a) uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, na drukach unijnych ważne bezterminowo na terenie całej Unii Europejskiej, zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez Instytucję szkoleniową, na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz U. z 2017 r. poz. 1632);
b) pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,
c) imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 28.04.2018, termin realizacji do uzgodnienia.
5. Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić minimum 35 godz. i być zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora oraz wózków jezdniowych do ćwiczeń wraz z paletami ponosi Wykonawca.
7. Zajęcia mogą być realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, harmonogram szkoleń z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć. (preferowane terminy to soboty lub godziny od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych).
8. Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne, szkoleniowe oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć praktycznych.
9. Zaoferowana przez Wykonawcę cena kursu, oprócz przeprowadzenia zajęć z zakresu: „Kierowca operator wózków jezdniowych” powinna uwzględniać: koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia, wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 28.04.2018, termin realizacji do uzgodnienia.
Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić minimum 35 godz. i być zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora oraz wózków jezdniowych do ćwiczeń wraz z paletami ponosi Wykonawca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto usługi [KC] 100% 100 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał większą liczbę przeprowadzonych szkoleń wg. Załącznika 1. p. 3.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SZKOLPOL Spółka Cywilna, M. Adamczyk, S. Lis, ul. Władysława Kunickiego 115, 20-459 Lublin, Tel. 883532791, NIP: 9462635418,
data wpłynięcia: 15.01.2018
cena: 340,00 zł za jednego uczestnika
Liczba wyświetleń: 408