Strona główna
Logo unii europejskiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu „Spawanie metodą Mag – Moduł 135”, dla 12 uczniów, dającego dodatkowe uprawnienia w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 04.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078807

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 15-01-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/1/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/1/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło 691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Spawanie metodą Mag – Moduł 135” dla 12 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania metodą MAG 135. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu minimum 120 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Spawanie metodą Mag – Moduł 135” dla 12 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania metodą MAG 135. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu minimum 120 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
3. W przypadku zdania egzaminu przez uczestnika:
a) wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez Instytucję szkoleniową, na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz U. z 2017 r. poz. 1632);
b) wydaniem książeczki spawacza oraz świadectwa/certyfikatu egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydanego wg wskazań Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 28.04.2018, termin realizacji do uzgodnienia.
5. Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić minimum 120 godz. i być zgodna z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zawartymi w programie szkolenia spawaczy metodą MAG 135.
6. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora ponosi Wykonawca.
7. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pracowniach Wykonawcy posiadających odpowiedni Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
8. Zajęcia mogą być realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, harmonogram szkoleń z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć. (preferowane terminy to soboty oraz ferie zimowe)
9. Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne, szkoleniowe oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć praktycznych: odpowiednio oprzyrządowane stanowiska spawalnicze tj. m.in. spawarki, szlifierki kątowe, materiały spawalnicze, rury, blachy i inne niezbędne materiały eksploatacyjne - w ilości pozwalającej na swobodne samodzielne ćwiczenia przez cały okres trwania szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć także uczestników kursu w odpowiednią odzież ochronną (fartuchy spawalnicze, rękawice spawalnicze, przyłbice).
10. Zaoferowana przez Wykonawcę cena kursu, oprócz przeprowadzenia zajęć z zakresu: „Spawanie metodą MAG 135” powinna uwzględniać: koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia, wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie, koszt przeprowadzenia egzaminu przez licencjonowanego Egzaminatora IS w Gliwicach, koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów dla każdego uczestnika zajęć, koszt wydania książki spawacza ważnej bezterminowo, koszt świadectwa z egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza (w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim).
11. Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w odległości nie przekraczającej 60 km od siedziby zamawiającego tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszty dojazdu na szkolenie ponoszą uczestnicy.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Spawanie metodą Mag – Moduł 135” dla 12 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 28.04.2018, termin realizacji do uzgodnienia.
Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić minimum 120 godz. i być zgodna z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zawartymi w programie szkolenia spawaczy metodą MAG 135.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto usługi [KC] 100% 100 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał większą liczbę przeprowadzonych szkoleń wg. Załącznika 1. p. 3.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie , Oddział w Zamościu Centrum kształcenia, ul. Poewiaków 3, 22-400 Zamość, Tel. 84 639 22 58, NIP: 712-010-49-12,
data wpłynięcia: 12.01.2018
cena: 1655,00 zł za jednego uczestnika
Liczba wyświetleń: 442