Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Data publikacji: 04.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1078508

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby składania ofert:
1. Drogą elektroniczną pod adres: info@genloxa.pl, w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe nr 1/POIR_1.1.1/2017 oferta na dostawę dwóch komór laminarnych.

2. Osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/POIR_1.1.1/2017oferta na dostawę dwóch komór laminarnych. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Genloxa Sp. z o.o.
Rzucewo 2
84-100 Puck

3. Pocztą bądź kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/POIR_1.1.1/2017 oferta na dostawę dwóch komór laminarnych. Dokumenty należy przesłać pod adres:
Genloxa Sp. z o.o.
Rzucewo 2
84-100 Puck


W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Oferty składane drogą elektroniczną należy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 roku do godziny: 23:59.
W przypadku gdy Wykonawca przedkłada ofertę osobiście bądź za pośrednictwem kuriera czy poczty, ofertę należy złożyć do dnia 12 stycznia 2018 roku do godziny 15:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 15 stycznia 2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
Genloxa Sp. z o.o.
Rzucewo 2
84-100 Puck

Osobą upoważnioną do otwarcia kopert jest :
Agnieszka Ladach – Specjalista Działu Zamówień

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@genloxa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Ladach – Specjalista Działu Zamówień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 739 5889

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej
z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: pucki Miejscowość: Puck

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych służących do realizacji badań w projekcie pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Przedmiot zamówienia

I. Urządzenie

1. Komora laminarna (2 szt.)

a) Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 (potwierdzenie spełniania normy wydane dla przez niezależne laboratorium, np. TÜV, Public Health England – certyfikat dla oferowanego modelu komory dołączony do oferty).
b) Wyposażona w filtry ULPA o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm.
c) Szerokość wewnętrzna komory minimum 1220 mm.
d) Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1350 mm.
e) Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm.
f) Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm.
g) Urządzenia fabrycznie nowe.
h) Szyba frontowa
- ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego.
- nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia.
- przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana).
i) Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów – po 2 szt. na stronę.
j) Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej.
k) Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów.
l) Panel sterowania ze wskaźnikiem:
prędkości przepływów powietrza - niezależny, stały pomiar przepływów powietrza w np. m/s, umożliwiający obserwację tych parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, dla strumienia laminarnego (jeden czujnik przepływu powietrza umieszczony w przestrzeni roboczej komory pod filtrem głównym - nawiewu) i dla strumienia wylotowego (drugi czujnik umieszczony poza przestrzenią roboczą umożliwiający pomiar natężenia przepływu powietrza wylotowego – wracającego do pomieszczenia) ze wskazaniem tych parametrów na wyświetlaczu komory i uruchamianiem alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów którejś lub obu z tych wartości., poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %, umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora.
j) Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego.
k) Poziom emitowanego hałasu < 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000
l) Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego.
m) Wyposażenie:
- na stałe zamontowana – w górnej części – na tylnej ścianie komory roboczej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu
- króciec gazu zlokalizowany na bocznej ścianie
- 2 gniazda elektryczne zlokalizowane po jednym na każdej bocznej ścianie.
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z
możliwością autoklawowania, w części roboczej - pełny.
- statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej.
- podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej z elastyczną nakładką.
n) Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną.
o) Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii.
p) Pobór mocy ≤ 160W
q) Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera
r) Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego.
s) Wykonanie testów instalacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12469:2000 po ustawieniu i uruchomieniu komory zakończone odpowiednim protokołem.
t) Zasilanie 230V/50Hz
u) Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
v) Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający określa termin realizacji do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o posiadaniu odpowiedniej zdolności technicznej i zawodowej w realizacji zleceń w zakresie dostawy komór laminarnych w liczbie przynajmniej trzech sztuk w okresie trzech lat, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. W celu spełnieniu warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy zrealizowanych zleceń zgodnie z załączonym wzorem Załącznika nr 4. Dodatkowo należy załączyć kopie referencji, bądź protokołów potwierdzających prawidłową realizację zamówienia. Załączone kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Potencjał techniczny

Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o posiadaniu odpowiedniej zdolności technicznej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" - "nie spełnia". W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy o zamówieniu zawartej z Wykonawcą, będącej rezultatem niniejszego postępowania, w przypadku następujących warunków:
a) zmiana wynikać będzie z okoliczności niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) zmiana wynikać będzie z nowych regulacji prawnych mających wpływ na zakres zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Poprawnie sporządzona i kompletna oferta winna składać się z następujących dokumentów:
a) Formularz oferty, wedle wzoru z Załącznika nr 2,
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru z Załącznika nr 3,
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wedle wzoru z Załącznika nr 4,
d) Lista zrealizowanych dostaw, wedle wzoru z Załącznika nr 5,
e) Dokument zawierający szczegółową specyfikację oferowanego urządzenia spełniającego wymagania co do parametrów ujętych w Załączniku nr 1. Dokument musi zawierać opis oferowanego urządzenia sporządzony w sposób, który umożliwia Zamawiającemu identyfikację wszystkich wymaganych parametrów.
f) Krajowy Rejestr Sądowy, w którym wskazana będzie osoba upoważniona do reprezentacji, bądź wystawione upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zatwierdzone przez osobę wskazaną w Rejestrze, bądź uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu danej osoby do Zarządu w sytuacji, gdy zmiana nie została jeszcze opublikowana w Rejestrze.
g) Oferta musi być podpisana, w miejscach przeznaczonych na podpis, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzających uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy.
h) Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto. W przypadku podania przez Wykonawcę wartości zamówienia w walucie innej niż PLN, jej wartość zostanie przeliczona w PLN
z zastosowaniem kursu wymiany opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli A, z dnia wystawienia oferty przez Wykonawcę.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
j) W przypadku nanoszenia korekt odręcznych na dokumenty dotyczące oferty, Wykonawca obowiązany jest nanieść datę wprowadzenia korekty oraz parafkę osoby upoważnionej do złożenia oferty.
k) Oferta winna być podpisana przez osobę wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź przez osobę upoważniona do reprezentacji.
l) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium ceny:
Poprzez kryterium ceny (Qc) zostana przyznane punkty na podstawie zadeklarwanej ceny przez Wykonawcę w Formularzu oferty, wedle poniższego wzoru:

QC =Cmin / COx 100% x 0,90

gdzie:
QC – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium: cena
Cmin – najniższa cena zofertowana w postępowaniu
CO – cena rozpatrywanej oferty

2. Kryterium czas reakcji serwisu:
Poprzez kryterium gwarancji (QS) zostaną przyznane punkty na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty czasu reakcji serwisu, wedle poniższego wzoru:

QS =Smin / SOx 100% x 0,10

gdzie:
QS – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium: czas reakcji serwisu,
Smin – najkrótszy czas reakcji zofertowany w postępowaniu
SO – czas reakcji rozpatrywanej oferty

Czas reakcji serwisu należy zadeklarować w godzinach w Formularzu oferty.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów P przyznanych wedle wzoru:
P = QC +QS.
uznana zostanie za najkorzystniejszą. Najwyższa możliwa punktacja do uzyskania: 100.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy zamieścić w odpowiednim formularzu z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

W przypadku, gdy w ramach dokonywanego postępowania Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy ofertami, które otrzymały identyczną liczbę punktów, wyłoniony zostanie Wykonawca, którego produkt cechuje się najmniej szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.

W celu zweryfikowania danego parametru brane będzie pod uwagę kryterium zużycia energii elektrycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcami, których ofertom przyznano identyczną liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GENLOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

84-100 Rzucewo

pomorskie , pucki

Numer telefonu

587395889

NIP

5871697047

Tytuł projektu

Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0803/16-00

Inne źródła finansowania

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 1/POIR_1.1.1/2017,z powodu błędów w treści unieważniono.
Liczba wyświetleń: 467