Strona główna
Logo unii europejskiej

Utworzenie i uruchomienie systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego.

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2018

Numer ogłoszenia

1078432

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1.Jedynym adresem mailowym do kontaktu w sprawie ogłoszenia jest: hurt@komexgsm.pl co zostało zaktualizowane w załączniku SIWZ System SMS.

2. UWAGA! Zmiana do punktu E. Załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia:
W związku z tym, że firma Microsoft przestała rozwijać i wspierać system operacyjny Windows Mobile Zamawiający rezygnuje z wymogu utworzenia aplikacji mobilnej do wysyłania wiadomości SMS w postaci zaszyfrowanej dla platformy Windows 10 Mobile. Wymagane jest utworzenie aplikacji mobilnej dla platform Google Android w wersji 4.0 lub nowszej, Apple iOS w wersji 10.0 lub nowszej.
3. UWAGA! Zamawiający zmodyfikował kryteria wyboru oferenta poprzez usunięcie kryterium: jakość portfolio oferenta oraz zmianę ilości punktów przyznawanych w kryterium cena (70 punktów) i termin dostawy (30 punktów). Usunięcie kryterium oceny jakości portfolio ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do oceny końcowej składanych ofert ze względu na brak w zakładanym kryterium wymiernych i obiektywnych wskaźników oceny portfolio oferentów. W zwiazku z tym zaktualizowano załacznik SIWZ oraz kryteria oceny w ogłoszeniu.
4. UWAGA! W związku z powyższą modyfikacją Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz kryterium oceny ofert TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 14.02.2018 DO GODZ. 15 .00!.

5. UWAGA! W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi interpretacji zapisów w punkcie „Wiedza i doświadczenie” wyjaśniamy, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zlecenia na utworzenie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych do świadczenia usług drogą elektroniczną o łącznej wartości wszystkich zleceń na poziomie nie mniejszym niż 150 000, 00 zł netto. Przez system telekomunikacyjny Zamawiający rozumie system informatyczny, w którym zapewniony jest jeden z trzech poniższych elementów:
-przepływ SMS poprzez integrację z jednym z operatorów telefonii komórkowej lub integrację z agregatorem ruchu SMS lub poprzez urządzenia sprzętowe typu SMS Gateway;
-przepływ MMS poprzez integrację z jednym z operatorów telefonii komórkowej lub integrację z agregatorem ruchu MMS;
-przepływ VMS poprzez integrację z jednym z operatorów telefonii komórkowej lub integrację z operatoremtelefonii internetowej bądź stacjonarnej;
Zamawiający powinien wykazać realizację minimum jednego projektu systemu telekomunikacyjnego uwzględniającego w/w wymaganie przepływu wiadomości SMS lub MMS lub VMS.

W związku z powyższym aby umożliwić zaznajomienie się potencjalnych oferentów z zamieszczoną interpretacją zapisów ogłoszenia TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 22.02.2018 DO GODZ. 15 .00!.

6. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wyznacza ostateczny termin na zadawanie pytań do niniejszego ogłoszenia na 16.02.2018 r. Na pytania zadane po tym terminie Zamawiający nie udzieli odpowiedzi.
Załącznik pytania i odpowiedzi został zaktualizowany w dniu 13.02.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2018 do godz. 15:00 w, 37-700 Przemyśl ul. Łukasińskiego 7 lokal nr 1 (KOMEX)
2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Utworzenie i uruchomienie systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego. Nie otwierać do dnia 22.02.2018 do godz. 15:30”.
3. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone.
4. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego w Przemyślu. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
5. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
6. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt. 6 niniejszego zapytania, a także opisujące oferowany zakres robót i dostaw w sposób pozwalający stwierdzić ich zgodność z wymogami minimalnymi opisanymi w przedmiocie zamówienia.
7. Oferty i wszystkie dokumenty wchodzącej w jej skład należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów obcojęzycznych należy dokonać ich tłumaczenia na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego. Zamawiający zaleca wypełnić formularz ofertowy pismem komputerowym lub maszynowym.
8. Zamawiający zaleca złożenie ofert w PLN. W przypadku, gdy cena oferty zostanie wyrażona w innej walucie Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN przy użyciu kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Łukasińskiego 7 lokal nr 1 (KOMEX)
10. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin otwarcia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hurt@komexgsm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do udzielania odpowiedzi w ramach niniejszego zapytania są: - Marcin Pyzik - Krzysztof Kielar. Pytania w sprawie niniejszego ogłoszenia można składać wyłącznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@komexgsm.pl Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi. Pytania do treści ogłoszenia: a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym mowa w lit.a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w lit.a), d) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Oferentom, którym przekazał niniejsze zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi na stronie , na której umieścił niniejsze zapytanie. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób inny niż opisany powyżej ( w szczególności pytania zadawane drogą telefoniczną). 4. Zmiany w treści zapytania: a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane ten sposób modyfikacje Zamawiający publikuje na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie. Wykonawcy są ściśle związani wyjaśnieniami Zamawiającego od momentu ich publikacji na stronie z ogłoszeniem Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani śledzić informacje publikowane na stronie z ogłoszeniem Zamawiającego. b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów, c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie. 6. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub startami poniesionymi przez Oferenta w związku z żadnymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 685 131

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego.
Szczegółowe minimalne parametry techniczne urządzenia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór oferty na wykonanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego.Projektowana
platforma będzie nowoczesnym systemem marketingu mobilnego wykorzystywanym w kampaniach marketingowych w obszarze B2C,B2B przez instytucje publiczne oraz do prowadzenia profesjonalnej komunikacji w biznesie.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe minimalne parametry techniczne urządzenia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi
2. Szacowana wartość zamówienia wynosi 400 000,00 zł netto
3. Postępowanie prowadzone jest w zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia:
- Termin wykonania , instalacji i uruchomienia systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego określa się na dzień 30.11.2018 r.
Za termin dostawy systemu uważa się dzień, w którym oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 6. Termin ten zostanie potwierdzony protokołem dostawy.
Za termin instalacji i uruchomienia oprogramowania uważa się termin, w którym oprogramowania zostanie przygotowane do użytkowania przez Zamawiającego. Termin instalacji i uruchomienia oprogramowania zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem uruchomienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie, iż posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności o ile wynika to z odrębnych przepisów. Oświadczenie takie jest integralną częścią formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zlecenia na utworzenie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych do świadczenia usług drogą elektroniczną o łącznej wartości wszystkich zleceń na poziomie nie mniejszym niż 150 000, 00 zł netto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołącza do oferty dokumenty potwierdzające fakt wykonania takiego zamówienia (np. list referencyjny, kopie protokołu zdawczo-odbiorczego, umowę, fakturę, itp.) określające w sposób jednoznaczny następujące elementy:
a) Podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie
b) Zakres i wartość zamówienia
c) Datę zakończenia realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenia, iż pozostaje w dobrej sytuacji ekonomiczno –finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotu zamówienia. Oświadczenie takie jest integralną częścią formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt. 10. SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający, w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zwróci się do Wykonawcy z prośbą o ich uzupełnienie wyznaczając czas na jego dokonanie nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie dokumentów lub uzupełnienie ich w sposób niepozwalający na stwierdzenie spełnienia warunków udziału będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną również wykluczeni Wykonawcy, którzy:
• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
• nie udokumentowali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• nie złożyli wyjaśnień na pytania Zamawiającego zadane w trakcie oceny oferty;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone złożone przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
1) Cena (C) - 70 pkt
2) Termin dostawy (T) - 30 pkt


3. Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:
W = C + T
gdzie:
W – ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1 (Cena)
T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2 (Termin dostawy)

Oferta może uzyskać maksymalną ilość punktów: 100 pkt.

• Ocena ofert wg kryterium nr 1 „Cena” prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem:
C= (Cn / Co ) x 70 pkt
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
Cn - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej (badanej)
UWAGA:
W zakresie kryterium nr 1, dla porównania i oceny ofert, brana pod uwagę będzie cena oferty brutto (z VAT) wyrażona w PLN podana przez Wykonawcę w Ofercie
Im niższa cena, tym korzystniejsza oferta.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
• Ocena ofert wg kryterium nr 2„Termin dostawy (T)” prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem
T= (Tn / To ) x 30 pkt
gdzie:
T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
Tn – oferta z najkrótszym czasem dostawy spośród ważnych ofert
To – długość czasu dostawy oferty ocenianej (badanej)
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy wyrażony w dniach kalendarzowych i/lub datą. Termin dostawy okreslony w ofercie jako data liczony będzie od dnia następnego po dniu otwarcia ofert.

Wykluczenia

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty podpisanego, stosownego oświadczenia. Oświadczenie to zawarto w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Seweryna Goszczyńskiego 6

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

509685131

NIP

7952538644

Tytuł projektu

Uruchomienie systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego w firmie Telein Sp. z o.o.

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0434/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MOBILE CONVERT
UL. TOPIEL 21, 00-342 WARSZAWA
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 21.02.2018
CENA: 380 000,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 699