Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2018 REKLAMA ZEA I TURCJA

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

Numer ogłoszenia

1078403

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zawierać:
1. Datę i miejsce sporządzenia,
2. Nazwę, adres, numer NIP Oferenta,
3. Wycenę z podaniem ceny netto i wskazaniem obowiązującej stawki VAT. Wyceny wyrażone w walucie innej niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru oferty – 11.01.2018.
4. Warunki i termin płatności,
5. Datę ważności oferty,
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
8. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu siedziby/oddziału lub o stałej, formalnej współpracy, w charakterze przedstawiciela, z podmiotami zarejestrowanymi/osobami będącymi rezydentami w ZEA.

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: monika.macholl@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.macholl@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Macholl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724936300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi w zakresie zlecania reklam prasowych w magazynach wydawanych na rynku tureckim i ZEA

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi w zakresie zlecania reklam prasowych w magazynach wydawanych na rynku tureckim i ZEA w związku z realizacją projektu w ramach :
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi w zakresie zlecania reklam prasowych w magazynach wydawanych na rynku tureckim i ZEA. Działania będą podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem przed daną edycją wybranej imprezy targowej. Zamówienie obejmuje cykliczne kampanie informacyjno-promocyjne w specjalistycznych magazynach i miesięcznikach wydawanych na terenie Turcji i ZEA. Poniżej przykładowe magazyny i miesięczniki, na łamach których zamierzamy publikować informacje na temat projektu:
1) Yapi Malzelme Magazine (Turcja)
2) International Construction TurkiYe (Turcja)
3) Construction Week (ZEA)
4) Landscape Magazine (ZEA)
5) Gulf Property (ZEA)
6) Inside Out (ZEA)
7) Special Middle East (ZEA)

Tytuły wskazane w ofercie muszą poruszać tematykę któregoś z poniższych obszarów:
 branża budowlana;
 aranżacja ogrodu/ zagospodarowanie przestrzeni;
 nieruchomości;
 branża basenowa/SPA;

Szczegółowy zakres i haromonogram realizacji zamówienia stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zmówienia powinna zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 roku –zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena oferty – waga 100%, maksymalna do uzyskania liczba punktów 100;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *100%;
2. Tryb i data oceny ofert:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 11.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia ponosi Oferent.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Promocja polskiej marki wysokiej jakości basenów ogrodowych ABATEC poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gulf Business Link LLC z siedzibą w Sharjah Media City (ZEA)- wartość oferty 211 556,40 PLN netto + 23% VAT;
oferta z dn. 12.02.2018
Liczba wyświetleń: 375