Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5-1/2018/3.2.2/CPL z dnia 02.01.2018 r. Przedmiot zamówienia: „Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem” - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem” z dnia 04.08.2017 r.

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1078393

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„Oferta w zakresie:
Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem - 1 szt.
na podstawie pozwolenia na budowę
pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej
hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem.”
w postępowaniu nr 5-1/2018/3.2.2/CPL
nie otwierać przed datą 17.01.2018 r. do godz. 14:00.

wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Oddział w Czeluśnicy
Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

b. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2018 r. o godz. 14:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. o godz. 14:30 w biurze Zamawiającego pod adresem:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Oddział w Czeluśnicy
Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Oddział w Czeluśnicy
Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a. Do porozumiewania się z Oferentami (w sprawach związanych z postępowaniem) pytania należy kierować pod adresem mailowym: inwestycja.czelusnica@erko.pl, ze wskazaniem numeru zapytania ofertowego oraz nazwy przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 09.01.2018 r.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem” - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem” z dnia 04.08.2017 r. oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski Miejscowość: Czeluśnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem” - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem” z dnia 04.08.2017 r. oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.

Przedmiot zamówienia

Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i składa się z:
• Projekt budowlany
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
• Przedmiar robót – ma on charakter informacyjny i nie jest zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji.
• Informacja dotycząca dokumentacji projektowej: za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają służyć. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń, czy materiałów należy traktować, jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. W przypadku zmiany systemów, materiałów i producentów na równoważne
w trakcie realizacji inwestycji po stronie Oferenta jest obowiązek przedłożenia kompletnej dokumentacji do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę (o ile będzie takie wymagane przepisami prawa i/lub wytycznych Instytucji Finansującej).
WSZYSTKIE WW. DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

Kod CPV

45213200-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Cząstkowe kody CPV zgodnie z przedmiarem robót budowlanych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie – nie później niż 31.07.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Wiedza i doświadczenie

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Potencjał techniczny

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Dodatkowe warunki

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została określona w Załączniku.

Zamówienia uzupełniające

Informacja dotycząca zamówień uzupełniających została określona w Załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

Zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny

Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Termin realizacji 20
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 10

Cena netto w PLN

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc=(Cn/Co) x 70
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”
Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 pkt.

Termin realizacji

Przez kryterium „Termin realizacji” Zamawiający rozumie termin zakończenia robót wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Punkty w kryterium „Termin realizacji” (T) dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli:

L.p. Zadeklarowany termin realizacji Liczba przyznanych punktów
1 do 31.07.2018 r. 10
2 do 15.07.2018 r. 15
3 do 30.06.2018 r. 20

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 pkt.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg=G1+G2
Gdzie: G1 - okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje:
a) jeżeli Oferent udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 1 pkt
b) jeżeli Oferent udzieli 48-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 3 pkt
c) jeżeli Oferent udzieli 60-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 5 pkt
Gdzie: G2 – okres gwarancji jakości na konstrukcję hali i szczelność dachu:
a) jeżeli Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 1 pkt
b) jeżeli Wykonawca udzieli 72-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 3 pkt
c) jeżeli Wykonawca udzieli 84-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 5 pkt

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 pkt.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Wszelkie warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Załączniku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY METALOWE ERKO R.PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK

Adres

ks. Jana Hanowskiego 7

11-042 Jonkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

89 522 10 45

Fax

89 522 10 45

NIP

7390204693

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji seryjnej detali lotniczych w oparciu o własne i nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych w ERKO.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0848/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AKRO Sp. z o.o.; ul. Ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Liczba wyświetleń: 373