Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku oraz dostawę niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia sali kinowej w ramach projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski’’

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1078383

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w niniejszym postępowaniu składa się w formie pisemnej pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego, ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko, biuro Biblioteki.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2018 roku, o godz. 11:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego, ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko- biuro Biblioteki.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gbpmiescisko@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Małecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 4278076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji
i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego
w Mieścisku oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia sali kinowej w ramach projektu ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski’’.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy (3) części:
1) Część 1 - roboty budowlane polegające na adaptacji i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku na potrzeby sali kinowej;
2) Część 2 – dostawa wraz z montażem i kalibracją niezbędnego sprzętu kinowego;
3) Część 3 – dostawa wyposażenia do przedsionka kinowego.
3. Zamawiający na sfinansowanie:
1) części 1 przeznacza kwotę: 94.605,99zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć , 99/100 złotych)
2) części 2 przeznacza kwotę: 47.108,50zł brutto (słownie: złotych: czterdzieści siedem tysięcy sto osiem 50/100złotych).
3) części 3 przeznacza kwotę: 3.075,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych).
4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 został szczegółowo określony w opracowaniach:
a) przedmiar robót i rysunek sali - stanowiących załącznik nr 5B do Zapytania Ofertowego;
b) opis parametrów technicznych foteli kinowych stanowiący załącznik nr 5A.
5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 został szczegółowo opisany w załączniku nr 6A do Zapytania Ofertowego oraz załączniku 6B stanowiącym opracowanie „Instalacje kablowe Małego Kina Społecznościowego – wariant podstawowy z głośnikami obok ekranu”.
6. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego.
7. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1-3 zawiera dodatkowo opracowanie pn. „Adaptacja i
wyposażenie sali kinowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku – kino do 22 widzów” stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego.
8. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, dwie części lub wszystkie części.
9. Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich”. Zamawiający jest Partnerem w ramach projektu jw.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Mieścisko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji
i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego
w Mieścisku oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia sali kinowej w ramach projektu ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski’’.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy (3) części:
1) Część 1 - roboty budowlane polegające na adaptacji i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku na potrzeby sali kinowej;
2) Część 2 – dostawa wraz z montażem i kalibracją niezbędnego sprzętu kinowego;
3) Część 3 – dostawa wyposażenia do przedsionka kinowego.
2. Zamawiający na sfinansowanie:
1) części 1 przeznacza kwotę: 94.605,99zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć , 99/100 złotych)
2) części 2 przeznacza kwotę: 47.108,50zł brutto (słownie: złotych: czterdzieści siedem tysięcy sto osiem 50/100złotych).
3) części 3 przeznacza kwotę: 3.075,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych).
3. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 został szczegółowo określony w opracowaniach:
a) przedmiar robót i rysunek sali - stanowiących załącznik nr 5B do Zapytania Ofertowego;
b) opis parametrów technicznych foteli kinowych stanowiący załącznik nr 5A.
4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 został szczegółowo opisany w załączniku nr 6A do Zapytania Ofertowego oraz załączniku 6B stanowiącym opracowanie „Instalacje kablowe Małego Kina Społecznościowego – wariant podstawowy z głośnikami obok ekranu”.
5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego.
6. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1-3 zawiera dodatkowo opracowanie pn. „Adaptacja i
wyposażenie sali kinowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku – kino do 22 widzów” stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego.
7. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, dwie części lub wszystkie części.
8. Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich”. Zamawiający jest Partnerem w ramach projektu jw.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia:
1) Część 1 – od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31.03.2018r.
2) Część 2 – w okresie od 01.04.2018r. do dnia 10.06.2018r. (Uwaga: termin wykonania zamówienia podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert).
3) Część 3 – w okresie od 01.04.2018r. do dnia 10.06.2018r. (Uwaga: termin wykonania zamówienia podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert).

2. Termin gwarancji:
1) Część 1 – minimalny termin gwarancji 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego robót/ maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie - 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
2) Część 2 – minimalny termin gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Część 3 – minimalny termin gwarancji 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4A-4Cdo Zapytania Ofertowego – odpowiednio w zakresie oferowanej części. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym),a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa wraz
z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt. 1-12 Zapytania Ofertowego, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt. 12 Zapytania Ofertowego, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
oferty zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Uwaga: Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą jeśli nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) – odpowiednio w zakresie oferowanej części.
4. Zaleca się załączenie do oferty kart katalogowych, prospektów lub folderów oferowanego wyposażenia (dot. części 2 i 3).
5. Zaleca się załączenie do oferty kosztorysu ofertowego (dot. części 1). Uwaga: Kosztorys w trakcie prowadzonego postępowania ma charakter pomocniczy i nie podlega ocenie. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia kosztorysu ofertowego.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą(w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy pod którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część 1 - roboty budowlane polegające na adaptacji i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku na potrzeby sali kinowej

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1 Cena 60 % 60 pkt
2 Termin gwarancji 40 % 40 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena”
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
• cena = --------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto oferty badanej

Zasady oceny kryterium „termin gwarancji”
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

termin gwarancji oferty badanej
• termin gwarancji = -------------------------------------------------------- x 40 pkt.
najdłuższy oferowany termin gwarancji

UWAGA: Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego robót.

Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy.
Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie - 60 m-cy.
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 24 m-ce i taki termin zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „termin gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei
w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy.

Wykonawca podaje termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu w niepełnych miesiącach np. 36,5 mc-y. Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół uznając, że wykonawca zaoferował 36 m-cy.Część 2 – dostawa wraz z montażem i kalibracją niezbędnego sprzętu kinowego
część 3 – dostawa wyposażenia do przedsionka kinowego

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1 Cena 60 % 60 pkt
2 Termin wykonania zamówienia 40 % 40 pkt


Zasady oceny kryterium „Cena ”
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
• cena = --------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto oferty badanej
Zasady oceny kryterium „Termin wykonania zamówienia”
Kryterium zostanie obliczone na podstawie danych wskazanych w tabeli:
Oferowany termin wykonania zamówienia Liczba punktów
do dnia 30.04.2018r. 40 pkt.
do dnia 20.05.2018r. 20 pkt.
do dnia 05.06.2018r. 10 pkt
do dnia 10.06.2018r. 0 pkt

Wykonawca podaje w ofercie oferowany termin wykonania zamówienia zgodnie z datami wskazanymi w tabeli. W przypadku podania terminu wykonania zamówienia w dniach, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią Zapytania Ofertowego.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie terminu pośredniego (tj. data pomiędzy terminami wskazanymi w tabeli), uznaje się że wykonawca zaoferował termin wykonania zamówienia późniejszy. (Przykładowo: wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia do dnia 06.06.2018r. – Zamawiający uznaje że wykonawca zaoferował termin wykonania do dnia 10.06.2018 i przyznaje
0 pkt. Taki też termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą).

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia uznaje się, że Wykonawca zaoferował termin wykonania - do dnia 10.06.2018r. i taki termin zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2018 lub krótszy, Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 2 powyżej;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI

Adres

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

(061) 854 19 73

Fax

(061) 851 53 95

NIP

7781114095

Tytuł projektu

„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0081/16-00

Inne źródła finansowania

Środki Partnera: Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego, ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"Aquanet" Mieścisko Sp. z o.o., ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko
Data wpłynięcia: 17 stycznia 2018 r.
Cena: 144146,21 zł brutto
Liczba wyświetleń: 352