Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Boże

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1078354

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (pliki pdf, word, jpg), w formacie zwyczajowo stosowanym przez oferenta, elektronicznie na adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gr.boze42@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Czaplińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy 22 kWe oraz
51,8 kWt na terenie zabudowy gospodarczej gospodarstwa rolnego w miejscowości Boże.
Dopuszcza się odchylenie mocy o + 10%.
KLASA ROBÓT CPV: 45251220‐9
KATEGORIE ROBÓT CPV : 45233200‐1 ; 45223800‐4; 45223820‐0 ; 45232141‐2 ; 45232332‐8 ;
45232140‐5 ; 45231220‐3 ; 45231300‐8 ; 45231400‐9 ; 45232320‐1 ; 45331000‐6 ; 45310000‐3 ;
45111291‐4

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: mrągowski Miejscowość: Boże

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy kompaktowej, kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej na gnojowicę, którą wykonawca po dostarczeniu na miejsce inwestycji zintegruje techniczne i technologiczne z infrastrukturą hodowli bydła mlecznego w gospodarstwie rolnym w miejscowości Boże.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej spełniającej następujące wymagania:
1. Mikrobiogazownia ma być tzw. urządzeniem mobilnym, przeznaczonym do łatwego transportu i ulokowania na utwardzonej nawierzchni w obrębie zabudowy gospodarstwa rolnego.
2. Mikrobiogazownia powinna składać się z gotowych lub prefabrykowanych elementów do szybkiego montażu i mieć zwartą zabudowę np. w jednym kontenerze, trwale (fabrycznie) połączonym z komorą fermentacyjną i buforem biogazu.
3. Mikrobiogazownia powinna być wyposażona w zbiornik pofermentu typu „ecobag” o pojemności 1500 m3.
4. Ze względu na ukształtowanie i zagospodarowanie gospodarstwa rolno‐hodowlanego, w którym ma być zlokalizowana mikrobiogazownia, teren na jej instalację, czyli na jednostkę kogeneracyjną łącznie z komorą fermentacyjną i zbiornikiem biogazu nie może przekroczyć 330 m2, tj. wszystkie elementy muszą zmieścić się na powierzchni o wymiarach prostokąta ok. 22x15 m.
5. Dopuszcza się zasilanie mikrobiogazowni jedynie jednorodnym, płynnym substratem ‐ gnojowicą krów mlecznych pochodzącą z prowadzonej hodowli w gospodarstwie rolnym na terenie, którego będzie instalowana . Zamawiający wyklucza rozwiązania wymagające łączenia substratów jak np. gnojowica z zielonkami, kiszonkami lub obornikiem.
6. Proces zasilenia substratem i opróżnienia zbiornika lub zbiorników fermentacyjnych ma odbywać się w sposób maksymalnie zautomatyzowany, tj. bez użycia mobilnego sprzętu mechanicznego i/lub bez bezpośredniej robocizny ludzkiej.
7. Mikrobiogazownia musi podlegać stałemu monitorowaniu parametrów pracy i za pomocą zdalnego łącza musi być zarządzana przez wyspecjalizowany w tej dziedzinie podmiot.
8. Mikrobiogazownia ma być tzw. urządzeniem kogeneracyjnym, wytwarzającym energie elektryczną w skojarzeniu z energią cieplną, z zainstalowaną już fabrycznie możliwością wykorzystania ciepła pozostającego poza zapotrzebowaniem własnym mikrobiogazowni.
Uzupełniające informacje:
- Przybliżona odległość od umiejscowienia mikrobiogazowni do poboru gnojowicy 25 m
- Przybliżona odległość od umiejscowienia mikrobiogazowni do miejsca składowania
pofermentu 15 m
- Przybliżona odległość od umiejscowienia mikrobiogazowni do punktu przyłączeniowego
energii elektrycznej 250 m
- Przybliżona odległość od umiejscowienia mikrobiogazowni do punktu poboru wody 40 m
- Przybliżona odległość od umiejscowienia mikrobiogazowni do punktu przyłączeniowego
energii cieplnej 155 m

Kod CPV

45251220-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja projektu ma nastąpić najpóźniej do 25.09.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Przedłożona oferta powinna oprócz strony formalnej typu nazwa, adres, numery kontaktowe itp. zawierać minimum:
1. Opis oferowanej mikrobiogazowni ze szczególnym uwzględnieniem sposobu spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 4 Zaproszenia.
W tej części oferty należy także wskazać:
a) oferowaną moc mikrobiogazowni w zakresie energii elektrycznej i cieplnej wyrażoną odpowiednio w kWe i kWt
b) planowaną, możliwą do osiągnięcia po zakończeniu okresu rozruchu roczną (okres 12 miesięcy) :
- Ilość wytworzonej energii elektrycznej, ilość energii zużytej na potrzeby własne mikrobiogazowni i ilość energii pozostawionej do dyspozycji zamawiającego – wielkości wyrażone w kWhe
- Ilość wytworzonej energii cieplnej, ilość ciepła zużytego na potrzeby własne mikrobiogazowni i ilość ciepła pozostawionego do dyspozycji zamawiającego – wielkości wyrażone w kWht
Ponadto prosimy o opis procesu rozruchu mikrobiogazowni, w tym działań, wymagań eksploatacyjnych i nakładów koniecznych do poniesienia, licząc od momentu zakończenia instalacji i pierwszego zasilenia substratem do osiągnięcia maksymalnego, planowanego stanu wydajności mikrobiogazowni.
2. Kompletną cenę netto oferowanego rozwiązania obejmującą:
a) Cenę wszystkich urządzeń wchodzących w skład oferowanego rozwiązania mikrobiogazowni zawierającą koszt dostawy i montażu,
b) Cenę robót budowlanych na miejscu instalacji mikrobiogazowni wraz z doprowadzeniem i odprowadzeniem substratu i pofermentu, podłączeniem do punktu przyłączeniowego, oraz innych koniecznych do eksploatacji mediów.
c) Szacowane, pełne koszty bieżącej eksploatacji oferowanej mikrobiogazowni (podane w skali roku) z uwzględnieniem kosztów monitoringu i zarządzania, wymiany materiałów i części eksploatacyjnych, kosztów wykorzystywanych i zużywanych mediów. W odrębnej pozycji prosimy o skalkulowanie i podanie dodatkowych kosztów etapu uruchomienia i rozruchu mikrobiogazowni, zgodnie z opisem w punkcie 5.1 Zaproszenia.
d) Proponowany czas i warunki gwarancji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu reakcji i naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.
e) Oferowany czas realizacji pełnej dostawy, montażu i uruchomienia mikrobiogazowni, liczony od momentu podpisania umowy na dostawę, montaż i uruchomienie. Prosimy o osobne wskazanie czasu instalacji mikrobiogazowni na miejscu jej lokalizacji, czyli gospodarstwa rolno-hodowlanego.
f) Proponowane warunki i formy płatności
g) Opis obowiązków i zadań Zamawiającego: odpowiednio na etapie instalacji mikrobiogazowni, jej rozruchu oraz bieżącej eksploatacji.
h) Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń oferenta w zakresie dostaw, instalacji i uruchomienia mikrobiogazowni, spełniających warunki opisane w punkcie 4 Zaproszenia.
i) Propozycja treści umowy na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni.

3. Pozostałe istotne elementy oferty:
Jest wskazane ale nie obowiązkowe z punktu widzenia ważności oferty złożenie jej w języku polskim.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się kilkoma kryteriami łącznie. Na etapie kryterium podstawowego, tzw. dopuszczającego zostanie podjęta decyzja o dalszym rozpatrywaniu lub nie rozpatrywaniu oferty. Wpływ na końcową decyzję Zamawiającego będzie miała ilość punktów (maksymalnie 100) przyznanych danej ofercie w ramach pozostałych kryteriów.
1. Kryteriom podstawowe, tzw. dopuszczające:
Weryfikacja, czy zaoferowane rozwiązanie mikrobiogazowni spełnia łącznie wszystkich wymagań opisanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Brak spełnienia jednego z podstawowych wymagań uniemożliwi dalsze rozpatrywanie oferty i weryfikacji zgodnie z pozostałymi kryteriami.
2. Kryteriom efektywności kosztowej mocy: max 30 punktów
Kompletna cena netto oferowanego rozwiązania podzielona przez moc mikrobiogazowni liczoną jako suma kWe i kWt

Kompletna cena netto
--------------------------------
kWe + kWt

Oferta o najniższym współczynniku cenowym otrzyma 30 punktów
Inne oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:

Najniższy współczynnik cenowy wśród złożonych ofert
--------------------------------------------------------------------------------- x 30 punktów
Współczynnik cenowy oferty badanej

3. Kryteriom efektywności kosztowej produktywność: max 30 punktów
Kompletna cena netto oferowanego rozwiązania) podzielona przez roczną ilość wytworzonej mikrobiogazowni liczoną jako suma kWhe i kWht

Kompletna cena netto
--------------------------------
kWhe + kWht

Oferta o najniższym współczynniku cenowym otrzyma 30 punktów
Inne oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:


Najniższy współczynnik cenowy wśród złożonych ofert
--------------------------------------------------------------------------------- x 30 punktów
Współczynnik cenowy oferty badanej

4. Kryterium współczynnika kosztu eksploatacji: max 20 punktów
Szacowane, zadeklarowane, pełne koszty bieżącej eksploatacji po okresie rozruchu podane w skali roku podzielone przez ilość energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej przez mikrobiogazownię w skali roku, po okresie rozruchu, liczoną jako suma kWhe i kWht

Koszty eksploatacji w roku
-------------------------------------------
(kWhe + kWht) w roku

Oferta o najniższym współczynniku kosztu eksploatacji otrzyma 20 punktów
Inne oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:

Najniższy współczynnik kosztu eksploatacji wśród złożonych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 punktów
Współczynnik kosztu eksploatacji oferty badanej

5. Kryterium oceny własnej Zamawiającego: max 20 punktów
W tym kryterium branych jest pod uwagę szereg opisowych parametrów, jakie przedstawił składający ofertę, takich jak: doświadczenie oferenta i ilość wykonanych instalacji, możliwość przeprowadzenia wizyty referencyjnej na pracującym obiekcie mikrobiogazowni, nowoczesność i tzw. niezawodność eksploatacyjna oferowanej mikrobiogazowni, czas i warunki gwarancji, stopień bezobsługowej eksploatacji, lokalizacja i czas dotarcia na miejsce instalacji zespołu serwisowego, czas instalacji na miejscu lokalizacji i stopień zakłócenia w pracy gospodarstwa hodowlanego, warunki płatności, zakres i szczegółowość wyjaśnień i dodatkowych informacji, jakie oferent przekazał Zamawiającemu w ramach całego procesu ofertowania.
O przyznanej ilości punktów w tym kryterium decyduje Zamawiający na podstawie własnej oceny.

Wykluczenia

Wykluczeni są oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIKROBIOGAZ BOŻE BOŻENA CZAPLIŃSKA

Adres

11-700 Boże

warmińsko-mazurskie , mrągowski

Numer telefonu

602-623-243

NIP

7421582799

Tytuł projektu

MIKROBIOGAZ BOŻE Bożena Czaplińska - Instalacja Kompaktowej Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 22 kWe

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0309/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SOLAR Naturalna Energia Sp. z o.o.
adres siedziby Wykonawcy: 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5 lok. 35
oferta wpłynęła 15.01.2018
cena 918 286,00 zł
Liczba wyświetleń: 230