Strona główna
Logo unii europejskiej

Konserwacja i restauracja kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2018

Numer ogłoszenia

1078329

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

15.01.2018r.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT
1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.01.2018 r., do godz.11.00 na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
3. Kryteria oceny ofert

3.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

Cena – 60 %
Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy – 40 %

a) kryterium ceny ( C)

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w poniżej

Pc= (Cn/Co)x60
gdzie :
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn- cena najniższa wśród ofert
Co- cena danego Wykonawcy

b) kryterium kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy ( K )
Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, inne niż wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Kc=(Ko/Kn)x40
gdzie :
Kc – kwalifikacje danego Wykonawcy (max. 40)
Ko – Liczba prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego.
Kn – Najwięcej oferowanych prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego spośród badanych

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.01.2018 r., do godz.11.00 na adres Zamawiającego
Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
ul. Podkramarska 5
80-834 Gdańsk
Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna Maternicka e-mail: zamowienia@bazylikamariacka.gdansk.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 853 736

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich zwiazanych z konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Prace będą prowadzone w warunkach czynnego kościoła niewyłączonego także z ruchu turystycznego. Prace muszą być podzielone na etapy, które każdorazowo będą ustalane z Zamawiającym. Każdy realizowany fragment należy zabezpieczyć namiotem z folii, umożliwiającym pracę wewnątrz i zabezpieczającym przed pyleniem na zewnątrz.

Prace konserwatorskie przy płytach nagrobnych będą prowadzone in situ.

Z uwagi na rozmiar dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie bazylikamariacka.gdansk.pl

Z uwagi na skomplikowany i niestandardowy charakter zamówienia związany ze szczególnymi warunkami panującymi na miejscu jego wykonania oraz w jego otoczeniu, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z warunkami związanymi z realizacją zamówienia, w szczególności dokonali wizji lokalnej obiektu. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącymi realizacji przedmiotowego zamówienia, bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy. W sprawie ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z osoba do kontaktu, wyznaczona poniżej.

Pani Anna Kriegseisen – tel. 508 972 863

Wizję lokalną dokonać będzie można dnia 10.01.2018r. w godzinach 10.00-14.00, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Istnieje możliwość ustalenia innego terminu wizji lokalnej, ewentualny nowy termin wizji lokalnej będzie udostępniony wszystkim wykonawcom w ten sam sposób co zapytanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich zwiazanych z konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

I. Prace przy posadzce:
1. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej płytę ze sceną „Modlitwy w Ogrójcu”
2. Demontaż i przemieszczanie płyt
3. Usuwanie wylewki betonowej
4. Usunięcie płyt z lastryko (część wschodnia prezbiterium)
5. Usuwanie partii „mozaikowych” posadzki
6. Wymiana fragmentów posadzki
7. Rekonstrukcja posadzki mauzoleum Guldensternów
8. Przekładanie posadzki
9. Postępowanie przy deformacji posadzki
10. Wymiana spoinowania
11. Posadzki w kaplicach
II. Konserwacja płyt

Kod CPV

45262510-9

Nazwa kodu CPV

Roboty kamieniarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 04.2018r. – 09.2019r.
2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub pochodzącym z obiektu wpisanego do rejestru zabytków, polegające na konserwacji obiektów kamiennych - Zał. C ( wykaz wykonanych prac konserwatorskich )

Referencje lub protokoły odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich powinny być załączone do oferty. Referencjami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie były wykonane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum:
a) kierownik budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającej minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy udokumentowane realizacjami – referencjami przy realizacji minimum 2 (dwóch) robot budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich w czynnym obiekcie, tj. ogólnodostępnym w trakcie prowadzonych robót lub remontów w obiekcie czynnym. Łączna wartość wyżej wymienionych robót budowlanych musi wynosić co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych netto)
b) kierownikiem prac konserwatorskich - posiadającym kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn. zm.) oraz posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego

Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w VII.1.2) a, b mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w VII.1.2) a i b, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych prac powinny być załączone do oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie Załącznika B (wykaz osób) oraz złożonych przez wykonawcę referencji lub protokołów odbioru końcowego. Referencjami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie były wykonane.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

Zamawiający dokona spełnienia warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zmiany umowy zawiera § 14 załącznika E Projekt umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenia Wykonawcy:
a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik A)
b) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,
c) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.

W przypadku korzystania przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich lub korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców, Wykonawca/ Podwykonawca/ Podmiot trzeci składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik A).

2) Wykaz robót budowlano-konserwatorskich wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane. Przedmiot i opis wykonanych prac konserwatorskich powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę wymagań.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności kierownika prac konserwatorskich z doświadczeniem w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W rubryce „Doświadczenie zawodowe” należy wykazać spełnianie przez poszczególnych specjalistów warunków stawianych im w zapytaniu ofertowym.

4) Dowody określające czy wykonane prace zamieszczone w „Wykazie prac” zostały wykonane należycie.

5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia które ma złożyć wykonawca na żądanie Zamawiającego – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: zapisano w treści zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

Cena – 60 %
Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy – 40 %

a) kryterium ceny ( C)

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w poniżej

Pc= (Cn/Co)x60
gdzie :
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn- cena najniższa wśród ofert
Co- cena danego Wykonawcy

b) kryterium kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy ( K )
Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, inne niż wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Kc=(Ko/Kn)x40
gdzie :
Kc – kwalifikacje danego Wykonawcy (max. 40)
Ko – Liczba prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego.
Kn – Najwięcej oferowanych prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego spośród badanych

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Coferty = Kc+Pc
gdzie:
C– całkowita liczba punktów,
Pc– punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
Kc - punkty uzyskane w kryterium „Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy”

Ocena punktowa w kryterium „Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy” dokonana zostanie na podstawie referencji lub protokołów odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich, innych niż wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W ofercie należy wskazać tytuł/zakres prac, nazwę obiektu, na rzecz kogo pracę wykonywano oraz łączną ilość prac konserwatorskich.

3. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tym samym bilansie ceny i kryterium poza cenowego, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
f) jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY W GDAŃSKU

Adres

Podkramarska 5

80-834 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58301 39 82

Fax

58301 39 82

NIP

5832536771

Tytuł projektu

„Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1063/16-00

Inne źródła finansowania

Współfinansowanie ze środków Gminy Miasta Gdańska na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 227