Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa budynku pensjonatu wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą

Data publikacji: 30.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1078244

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z publikacją zapytań oraz wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego wydłużono termin składania ofert, ustanawiając go na dzień 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. Termin otwarcia ofert ustanowiono na dzień 19 stycznia 2018 r. godz. 12.15.
W związku z powyższym w treści zapytania ofertowego (pkt. 14) dokonano zmian w zakresie terminu składania ofert (wskazując nowy termin: 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.00) oraz terminu otwarcia ofert (wskazując nowy termin: 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.15)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć pod adresem: OPTYMALNI Biuro Doradczo-Księgowe Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19/pokój 409, 35-103 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.00.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie / paczce, w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę / paczkę należy opisać następująco: Oferta w postępowaniu pn. „Budowa budynku pensjonatu wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą”. Nie otwierać przed dniem: 19 stycznia 2018 r., godz. 12.00.
3. Na kopercie / paczce należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej.
5. Znaczenie dla zachowania terminu składania ofert posiada data i godzina wpływu oferty, nie zaś data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Joanna Sobierajska – Właściciel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 604 404 472, e-mail: joanna.sobierajska@op.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęte zostały roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę budynku pensjonatu, zjazdu publicznego z drogi powiatowej, biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 112/4 w gminie Ustrzyki Dolne, m. Leszczowate.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę uzyskanym na podstawie Decyzji nr 77/2014 z dnia 07.07.2014 r., znak: BOŚ.6740.59.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pensjonatu zgodnie z indywidualnym projektem, biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112/4 i zjazdu publicznego z drogi powiatowej – działka nr ew. 105/1 w m-ci Leszczowate.
Objęty przedmiotem zamówienia obiekt będzie budynkiem dwukondygnacyjnym (parter i przyziemie) z poddaszem nieużytkowym, przykrytym dachem dwuspadowym o nachyleniu 350. Dach pokryty dachówką ceramiczną o kolorze czerwonym. Budynek posiada rzut prostokątny o wymiarach zewnętrznych 34,51 m x 13,76 m z poszerzeniem w części zachodniej do 15,46 m, wzbogacony o wykusz w centralnej części elewacji tylnej. Wykusz oraz wejście główne przekryte zadaszeniem o nachyleniu połaci 400. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Budynek pensjonatu wyposażony będzie we wszystkie konieczne do prawidłowego funkcjonowania budynku oraz zainstalowanych urządzeń instalacje, w tym: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową oraz c.o. i cwu.

Projekt budowlany znajduje się do pobrania na stronie internetowej: http://www.kosmetykaestetyczna.eu/.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: bieszczadzki Miejscowość: Leszczowate

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji objętych przedmiotem zamówienia robót budowlanych jest wdrożenie na rynek innowacyjnej w skali regionu usługi kompleksowej bioregeneracji w warunkach naturalnych poprzez budowę obiektu noclegowego w standardzie ekohotelu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęte zostały roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę budynku pensjonatu, zjazdu publicznego z drogi powiatowej, biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 112/4 w gminie Ustrzyki Dolne, m. Leszczowate. Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę uzyskanym na podstawie Decyzji nr 77/2014 z dnia 07.07.2014 r., znak: BOŚ.6740.59.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pensjonatu zgodnie z indywidualnym projektem, biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112/4 i zjazdu publicznego z drogi powiatowej – działka nr ew. 105/1 w m-ci Leszczowate. Zamówienie obejmuje pełny zakres zawarty w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiary robót, SSTWiOR oraz Prezentację wystroju, materiałów i elementów wyposażenia przedmiotu umowy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym również odbiory od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt budowlany znajduje się do pobrania na stronie internetowej: http://www.kosmetykaestetyczna.eu/.

Przedmiotem zamówienia nie objęto dostawy wyposażenia ruchomego, tj.:
- wyposażenia pokoi w meble, RTV, drobne łazienkowe, zasłony i inne materiałowe,
- wyposażenia sali klubowej w meble, RTV, drobne łazienkowe, zasłony i inne materiałowe,
- wyposażenia sali konsumpcyjnej w meble, zasłony i inne materiałowe,
- wyposażenia kuchni w meble, sprzęt i akcesoria kuchenne,
- wyposażenia siłowni w sprzęt sportowy,
- wyposażenia szatni i przebieralni w meble,
- wyposażenia pralni w pralkę, suszarkę oraz meble,
- wyposażenia gabinetu masażu w meble i urządzenia kosmetyczne.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi oraz w sposób umożliwiający odbiór i przyjęcia do użytkowania inwestycji.
W związku z przyjęta formą wynagrodzenia ryczałtowego załączone do zapytania ofertowego przedmiary robót posiadają charakter pomocniczy. W przypadku braku w przedmiarze robót prac koniecznych do wykonania i wynikających z treści dokumentacji projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy – niniejsza gwarancja obejmuje prace budowlane, a dostarczone i zamontowane urządzenia, wyposażenie i oprzyrządowanie, zgodnie z warunkami gwarancji producentów, Wykonawca zobowiązuje się serwisować wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez okres udzielonej gwarancji na własny koszt. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów i gwarancji muszą być wkalkulowane w cenę oferty. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny do 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 17 KRYTERIA OCENY OFERT Zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV: 45110000-1 Roboty ziemne
Kod CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
Kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych
Kod CPV: 45351000-2 Instalacja solarna,
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
Kod CPV: 45262620-3 Ściany nośne
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie
Kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
Kod CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu
Kod CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg
Kod CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kod CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać do dnia: 25.01.2019 roku.
Do upływu ww. terminu należy zakończyć całość robót budowlanych, skompletować całość dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Termin zakończenia wykonanych robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dotyczy również opinii i odbiorów od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy lub innych Instytucji w koniecznym przypadku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie formułuje się warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zapytania ofertowego (polegających na budowie obiektu o konstrukcji tradycyjnej, murowanej) o powierzchni użytkowej co najmniej 800 m2 oraz załączy dokument potwierdzający, iż roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienie warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem przedmiotowego warunku.

Potencjał techniczny

Nie formułuje się warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej:
1. jedna osoba pełniąca funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego,
2. jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego,
3. jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cielnych oraz instalacji wentylacyjnych - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego.
Za uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełnienie warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem przedmiotowego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia za spełniony, w przypadku wykazania przez wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Ocena spełnienie warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem przedmiotowego warunku.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
- zmiana sposobu wykonania umowy,
- zmiana zakresu przedmiotu umowy,
- zmiana wynagrodzenia,
- zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany osobowe.

Zmiana postanowień umowy jest możliwa w następstwie:
1. Wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa, lub wystąpienia uzasadnionych przyczyn spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mogłyby wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, na jakość realizacji zamówienia, uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnie ustalony sposób.
2. Wstrzymania robót przez właściwy organ / inspektora nadzoru w związku z zaistnieniem przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, jeśli konieczność ich wykonania w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
4. Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, jak również wystąpienia innych utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności spowodowanych przez osoby trzecie.
5. Ujawnienia wad i błędów dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. Wystąpienia okoliczności prawnych i technicznych uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i zasadami sztuki budowlanej,
7. Zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe,
8. W przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający,
9. Zaistnienia konieczności zrealizowania robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikających przede wszystkim ze stwierdzonych wad tej dokumentacji w przypadku gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy.
10. Zmian technologicznych, wykonania świadczeń zamiennych, których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w umowie i nie będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
11. Wystąpienia konieczności zmian polegających na rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia. Zmiana w tym zakresie jest możliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
12. Wystąpienia opóźnień w dokonaniu stosownych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy nie będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
13. Utrudnień wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do wykonania pracy budowlanych z przyczyn nieleżących po stornie Wykonawcy.
14. Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymają lub opóźnią realizacją przedmiotu umowy, o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego.
15.Zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymizujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
16. Dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub właściwych rejestrów.

Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego do oferty. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu robót podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość robót zostanie ustalona na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym, powiększona o ewentualne klauzule waloryzacyjne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nie podlegające odrzuceniu oferty zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie w oparciu o następujące kryteria:
- Cena oferty brutto (C) - 80 pkt.
- Długość okresu gwarancji (G) - 10 pkt.
- Termin wykonania (T) - 10 pkt.
Opis sposobu obliczania punktów:
Nazwa kryterium: Cena oferty brutto
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
C = (Cmin)/(Cbad) x 80 pkt,
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium: Cena oferty brutto,
C min – cena ofertowa brutto oferty najtańszej,
C bad – cena ofertowa brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 80 pkt. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.

Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
Ocenie w ramach tego kryterium poddany zostanie okres gwarancji podany w ofercie Wykonawcy. Kryterium liczone w okresach miesięcznych. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny możliwy okres gwarancji zaproponowany
w ofercie i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty w ramach kryterium będą obliczane jak dla okresu 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji niż wymagany 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
G = (Gbad) / (Gmax) x 10 pkt,
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium: Długość okresu gwarancji,
G bad – długość okresu gwarancji zawarta w ofercie badanej,
G max – najdłuższa długość gwarancji zaproponowana w złożonych ofertach.

Nazwa kryterium: Termin wykonania.
Oferty w ramach przedmiotowego kryterium oceniane będą w odniesieniu do maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia ustalonego na dzień 25.01.2019 r. (do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty, uzyskać pozwolenia na użytkowanie i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania) w następujący sposób:
- wykonanie przedmiotu umowy do dnia 25.01.2019 r., w tym zakończenia całości robót budowlanych, skompletowania całości dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 25.01.2019 – 0 pkt.,
- wykonanie przedmiotu umowy do dnia 15.01.2019 r., w tym zakończenia całości robót budowlanych, skompletowania całości dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.01.2019 – 2,5 pkt.,
- wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.12.2018 r., w tym zakończenia całości robót budowlanych, skompletowania całości dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.2.2018 – 5 pkt.,
- wykonanie przedmiotu umowy do dnia 15.12.2018 r., w tym zakończenia całości robót budowlanych, skompletowania całości dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2018 – 7,5 pkt.,
- wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r., w tym zakończenia całości robót budowlanych, skompletowania całości dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.11.2018 – 10 pkt.,
Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 10 pkt.
Kryteria będą badane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.
Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiąca sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSMETYKA ESTETYCZNA JOANNA SOBIERAJSKA

Adres

Aleja Niepodległości 4/2

39-400 Tarnobrzeg

podkarpackie , Tarnobrzeg

Numer telefonu

604 404 472

Fax

00 000 00 00

NIP

8671274763

Tytuł projektu

Innowacyjna usługa pobytowa w obszarze turystyki zrównoważonej

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0035/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione ze względu na wartość jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższającej kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 328