Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie nr 2/MCP/2018

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1078200

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl.
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „adaptacja-przedszkole”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
5. Termin składania ofert: do 12.01.2018 do godziny 23:59:59
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

efs@malopolska.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Stachańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 26 76 894

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na funkcjonowanie 2-oddziałowego przedszkola, przy ul. Kościuszki 37 w Krzeszowicach, w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krzeszowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług adaptacyjnych dla lokalu w Krzeszowicach.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu w Krzeszowicach, w celu prowadzenia przedszkola w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załącznikach.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Od: niezwłocznie do 31 stycznia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
a. C- Cena: 80% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -80)
b. T- Termin realizacji: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -20)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C+T
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
a. Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie ze specyfikacją dla lokalu)
C= (Cm /Cb)*80
C- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb- Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b. Termin wykonania usługi
T= 20 punktów
Punkty otrzyma oferta, w ramach której Wykonawca zobowiąże się do zakończenia wszystkich prac w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2018 r.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI"

Adres

Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

182676894

Fax

182676894

NIP

7351552154

Tytuł projektu

Lokomotywa - niepubliczne przedszkola w Małopolsce

Numer projektu

RPMP.10.01.02-12-0181/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 180