Strona główna
Logo unii europejskiej

„REWITALIZACJA DOMU ZDROJOWEGO W ŻEGIESTOWIE-ZDROJU DOT. ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZAKŁADU PRZYRODNICZO-LECZNICZEGO

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078198

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp. z o.o., ul. Zazamcze 35, 33-370 Muszyna
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: cechini@cechini.pl; Składając ofertę w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przesłane pliki przed nieuprawnionym dostępem lub zapoznaniem się z ich zawartością przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cechini@cechini.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 1) w zakresie merytorycznym Jacek Wachna 2) w zakresie proceduralnym Robert Kochański

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy i przebudowy zakładu przyrodniczo-leczniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 8 – Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy), Załącznik Nr 2/1, 2/2 – Przedmiar Robót, Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Nowy Sącz Miejscowość: Muszyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Efektem prac będzie oddanie do użytku niewykorzystywanego obecnie budynku pawilonu w którym będą realizowane zabiegi lecznictwa uzdrowiskowego (kąpiele, masaże, krioterapia itd.). Projekt ten jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia

1 Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy i przebudowy zakładu przyrodniczo-leczniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 8 – Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy), Załącznik Nr 2/1, 2/2 – Przedmiar Robót, Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2 Zamawiający zastrzega, iż Załącznik Nr 2/1, 2/2– tj. Przedmiar Robót mają wyłącznie charakter poglądowy i podlegają dodatkowej weryfikacji przez Oferenta co do zakresu i ilości zastosowanych materiałów i technologii.
3 Dokumentacja techniczna jest dostępna w pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/tkut1jji7he3lcw/AABWap7YGlraEEB9sgJNibJ6a?dl=0
oraz w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym.

Kod CPV

45215110-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
a. I etap – roboty rozbiórkowe i wykopy – do 31.01.2018 r.
b. II etap – stan surowy zamknięty – do 30.06.2018 r.
c. III etap – roboty budowlane wykończeniowe i instalacje – 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich .pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający za jedną robotę budowlaną uzna wzniesienie obiektu wyszczególnionego w grupie 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie posiadania potencjału osobowego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem posiadającym doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. powoła zespół w skład, którego wejdzie miedzy innymi: 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń oraz kierownicy poszczególnych branż.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach i w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie pisemnych ustaleń stron, pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy;
2) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji projektowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania
3) zmiany terminu wykonania zadań umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie etapu zadania umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w umowie w § 3 ust. 1 z uwagi na:
a) konieczność wykonania robót zamiennych,
b) konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,
c) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,
d) siłę wyższą,
4) dostosowania zapisów w sytuacji gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmiany polegającej na podwyższeniu stawki podatku VAT,
5) zmiany zakresu powierzenia prac Podwykonawcy – w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Poza oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów tj. powiązań kapitałowych lub osobowych – stanowiącym Załącznik Nr 4, Wykonawca, składa:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia, Wykonawca składa wykaz zrealizowanych lub realizowanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium oceny ofert:
a) Kryterium finansowe (cena) – waga 60 %;
Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić według stawek i zasad obowiązujących dla przedmiotu zamówienia w kraju Zamawiającego.

b) Rękojmia – waga 35%;
Ocenie podlega okres udzielonej rękojmi za wady fizyczne wzniesionego obiektu oraz czas reakcji na zgłoszoną reklamację. Zamawiający przyzna wartości punktowe w poszczególnych kategoriach, a następnie dokona oceny w oparciu o formułę: WP = (WBO/WMAX) x waga, WP – wartość punktowa w kryterium rękojmia, WBO – suma uzyskanych punktów. WMAX – maksymalna ilość punktów przypisanych w kryterium rękojmia.
Okres rękojmi:
 60miesięczny okres rękojmi – 0 punktów;
 za każdy dodatkowy miesiąc rękojmi Zamawiający przyzna – 2 punkty;
 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72 punkty;
Czas reakcji na złożoną reklamację:
 do 10 dni roboczych od zgłoszenia – 0 punktów;
 do 8 dni roboczych od zgłoszenia – 2 punkty;
 do 7 dni roboczych od zgłoszenia – 3 punkty;
 do 6 dni roboczych od zgłoszenia – 6 punktów;
 do 5 dni roboczych od zgłoszenia – 8 punktów;
 do 4 dni roboczych od zgłoszenia – 10 punktów;
 do 3 dni roboczych od zgłoszenia – 20 punktów;
 do 2 dni roboczych od zgłoszenia – 30 punktów;
 następny dzień roboczy od zgłoszenia – 50 punktów;

c) Termin realizacji – waga 5%
Ocenie podlega zaoferowany termin wykonania zamówienia. Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do poszczególnych terminów realizacji, a następnie dokona oceny w oparciu o formułę: WP = (WTBO/WMAX) x waga, WP – wartość punktowa w kryterium terminu realizacji, WTBO – ilość punktów uzyskanych za zaoferowany termin realizacji. WMAX – maksymalna ilość punktów przypisanych w kryterium termin realizacji.
 realizacja zamówienia w terminie do 12 miesięcy – 0 punktów;
 realizacja zamówienia w terminie do 10 miesięcy – 15 punktów;
 realizacja zamówienia w terminie do 8 miesięcy – 50 punktów;
 realizacja zamówienia w terminie poniżej 8 miesięcy – 100 punktów;

Wykluczenia

1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 lit. a) sekcji 6.6.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
b) otwarcia likwidacji lub zatwierdzenia przez sąd układu restrukturyzacyjnego przewidującego zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego lub zarządzenia przez sąd likwidacji majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, oz. 978, z późn. zm), lub ogłoszenia upadłości, za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu układ z wierzycielami nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2015r., poz. 233, z późn. zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„CECHINI ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY” SP. Z O.O.

Adres

Zazamcze 35

33-370 Muszyna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

184777930

Fax

18 4719068

NIP

7342956716

Tytuł projektu

Rewitalizacja Domu Zdrojowego w Żegiestowie Zdroju

Numer projektu

RPMP.06.03.02-12-0526/16-00
Liczba wyświetleń: 221