Strona główna
Logo unii europejskiej

Wymiana stacji transformatorowej S - 243 „Połomia Żarecka II” z włączeniem do sieci SN i nn w miejscowości Żarki gmina Żarki

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078173

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia: 15.01.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 5 w Częstochowie, pok. nr 4 (dziennik podawczy Biura Obsługi Kancelaryjnej Rejonu Górnośląskiego (KDG)) na parterze w budynku centrali TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie).

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 15.01.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, sala nr 3 (na parterze w budynku centrali TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Krętuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516113360

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stacji transformatorowej S - 243 „Połomia Żarecka II” z włączeniem do sieci SN i nn w miejscowości Żarki gmina Żarki
(Nr postępowania: 2017/TD – OCZ/TD – OCZ/05030/L)
zgodnie z dokumentacją projektową

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: myszkowski Miejscowość: Zarki gm Żarki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymiana stacji transformatorowej S - 243 „Połomia Żarecka II” z włączeniem do sieci SN i nn w miejscowości Żarki gmina Żarki
(Nr postępowania: 2017/TD – OCZ/TD – OCZ/05030/L)
zgodnie z dokumentacją projektową

Przedmiot zamówienia

Wymiana stacji transformatorowej S - 243 „Połomia Żarecka II” z włączeniem do sieci SN i nn w miejscowości Żarki gmina Żarki
(Nr postępowania: 2017/TD – OCZ/TD – OCZ/05030/L)
zgodnie z dokumentacją projektową

Kod CPV

45231400-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - 20.09.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Wiedza i doświadczenie

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Potencjał techniczny

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Dodatkowe warunki

Na podstawie §3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Warunki zmiany umowy

Na podstawie Załącznika nr 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na podstawie §4 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium A: cena ofertowa netto - 90 punktów maksymalnie,
b) kryterium B: dodatkowy okres gwarancji i rękojmi: 10 punktów maksymalnie,

Wykluczenia

Na podstawie §5 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Adres

Jasnogórska 11

31-358 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

508006543

Fax

122611010

NIP

6110202860

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej

Numer projektu

POIS.01.04.01-00-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Usługowo Handlowo Projektowa „CHRAMEL” mgr inż. Zbigniew Chramiec
Zegartowice 139, 32 – 415 Raciechowice

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto wynoszącą 276 331,22 zł.

złożenie oferty 15.01.2018 r
Liczba wyświetleń: 309