Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku Hotelu Renesans w Zamościu

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1078140

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w :
Przedsiębiorstwo Turystyczne “ROZTOCZE” Sp. z o o.
22-400 Zamość , ul. Grecka 6 , tel 84 677 59 30
lub przesłać na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marketing.renesans@hoga.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Wiater

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603103662

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Hotelu Renesans w Zamościu wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją fotowoltaiczną oraz montażem pompy ciepła .
2. Całość zamówienia została podzielona na trzy zadania:
Zadanie nr 1: Prace remontowo-budowlane budynku hotelu wraz z wymianą źródeł światła na LED
Zadanie nr 2: Instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku hotelu
Zadanie nr 3 : Montaż pompy ciepła na potrzeby c.w.u. oraz montaż zaworów termostatycznych i podpionowych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku hotelu Renesans w Zamościu oraz redukcja emisji CO2.

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1: Prace remontowo-budowlane budynku hotelu wraz z wymianą źródeł światła na LED
Zakres prac:
a) budynek hotelu
izolacja ścian zewnętrznych i stropu nadwieszonego styropianem o grubości 15 cm ;
izolacja stropu piwnicy styropianem o grubości 13 cm ;
izolacja dachu granulatem ze skalnej wełny mineralnej o grubości 23 cm;
izolacja ścian w miejscach okładziny płytą ze skalnej wełny o grubości 15 cm;
wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z częściowym zamurowaniem otworów okiennych oraz montażem podokienników;
wymiana stolarki drzwiowej oraz witryn na parterze budynku na aluminiowe;
wymiana źródeł światła na LED ;

Zadanie nr 2: Instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku hotelu.
Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji PV z optymalizatorami o mocy 33,5 kW na dachu budynku do zasilania budynku hotelu , wykonanie robót elektryczno-budowlanych i przygotowanie do przyłączenia do sieci systemu instalacji fotowoltaicznej .

Zadanie nr 3: Montaż pompy ciepła na potrzeby c.w.u. oraz montaż zaworów termostatycznych i podpionowych .
Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 32 kW w piwnicy budynku hotelu do zasilania instalacji c.w.u. , wykonanie robót instalacyjnych oraz elektryczno-budowlanych i przyłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. .

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

zadanie nr 1 do 30.06.2018 r.
zadanie nr 2 do 30.09.2018 r.
zadanie nr 3 do 30.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Zadanie nr 1 i 3

cena – 70 %
okres gwarancji - 30%
2. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru
Ocena oferty = Pc + Pg
gdzie:
Pc - ocena oferty w kryterium ceny
Pg - ocena oferty w kryterium okres gwarancji

3. Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena
Pc = ------------------------------------ x 70
cena badanej oferty


4. Ocena oferty w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
Pg = ---------------------------------------------------------- x 30
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy, a maksymalny to 84 miesiące.
UWAGA!:
W przypadku podania okresu gwarancji (ilości miesięcy) krótszego niż 60 miesięcy lub brak podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę. Natomiast w przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące do punktacji przyjęty zostanie maksymalny okres gwarancji opisany powyżej.


Zadanie nr 2
cena – 70 %
okres gwarancji - 30%
5. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru
Ocena oferty = Pc + Pg
gdzie:
Pc - ocena oferty w kryterium ceny
Pg – suma ocen oferty w kryterium okres gwarancji dla poszczególnych elementów

6. Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena
Pc = ------------------------------------ x 60
cena badanej oferty


7. Ocena oferty w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona jako suma elementów składowych Pg1, Pg2, Pg3, Pg4 i Pg5
Pg1: roboty budowlano – instalacyjne: 5 pkt.
okres gwarancji badanej oferty
Pg1 = ---------------------------------------------------------- x 5
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Okres gwarancji na roboty budowlano – instalacyjne – co najmniej 60 m-cy, a maksymalnie 90 m-cy.

Pg2: urządzenie inwertera: 10 pkt.
okres gwarancji badanej oferty
Pg2 = ---------------------------------------------------------- x 10
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
Okres gwarancji na urządzenie inwertera co najmniej 120 m-cy, a maksymalnie 160 m-cy.

Pg3: panele fotowoltaiczne: 10 pkt.
okres gwarancji badanej oferty
Pg3 = ---------------------------------------------------------- x 10
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne co najmniej 144 m-cy, a maksymalnie 160 m-cy.

Pg4: konstrukcje: 5 pkt.
okres gwarancji badanej oferty
Pg4 = ---------------------------------------------------------- x 5
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
Okres gwarancji na konstrukcje co najmniej 60 m-cy, a maksymalnie 90 m-cy.Pg5: spadek mocy: 90% mocy znamionowej:10 pkt.

okres gwarancji badanej oferty
Pg5= ---------------------------------------------------------- x 10
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Okres gwarancji na spadek mocy:. 90% mocy znamionowej co najmniej 144 m-cy, a maksymalnie
160 m-cy.

UWAGA!:
W przypadku podania okresu gwarancji (ilości miesięcy) krótszego niż wymagany dla danej części lub brak podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę . Natomiast w przypadku podania okresu dłuższego niż maksymalny dla danej części do punktacji przyjęty zostanie maksymalny okres gwarancji opisany powyżej.

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
9. Zgodnie z art. 87 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Grecka 6

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

84 639 20 01

Fax

84 677 59 32

NIP

9220004737

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Hotelu Renesans

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0051/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 699