Strona główna
Logo unii europejskiej

RENOWACJA PARKU IM. IGNACEGO WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO W SOCHACZEWIE”, W RAMACH ZADANIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078036

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Miejskie w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
Biuro Obsługi klienta - parter

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Kwiatkowski, Urszula Cielniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

468622235

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowego parku podworskiego w Czerwonce – aktualnie dzielnicy Sochaczewa (działki nr ewid. 2005/8, 2005/10) wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. Skierniewickiego pod nr 33 w dniu 2.01.1962 r. Zamówienie obejmuje prace związane z rewaloryzacją przestrzeni publicznych parku. Łączna powierzchnia planowana do rewaloryzacji to ok 3 ha.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sochaczewski Miejscowość: Sochaczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zielonych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowego parku podworskiego w Czerwonce – aktualnie dzielnicy Sochaczewa (działki nr ewid. 2005/8, 2005/10) wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. Skierniewickiego pod nr 33 w dniu 2.01.1962 r. Zamówienie obejmuje prace związane z rewaloryzacją przestrzeni publicznych parku. Łączna powierzchnia planowana do rewaloryzacji to ok 3 ha. W ramach inwestycji przewidziano:
• Remont stawu parkowego (m.in. oczyszczenie czaszy zbiornika z mułu i innych zanieczyszczeń, umocnienie/naprawa nabrzeża, remont schodów terenowych, ustabilizowanie skarpy nadbrzeża za pomocą maty kokosowej i nasadzeń zieleni), Inwestor przewiduje wypompowanie wody ze stawu do istniejącego odpływu pod drogą wojewódzką. wypompowanie wody ze stawu jest związane z przyjętą technologią oczyszczenie dna zbiornika. Wypompowanie wody ze zbiornika należy do zadań Wykonawcy robót budowlanych jako prace przygotowawcze
• Wymiana barierki ochronnej wzdłuż stawu w ul. Piłsudskiego w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków (Uwaga! zakres nie ujęty w dokumentacji projektowej). Inwestor zgodnie z sugestią przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie oczekiwał ogrodzenia w formie ażurowych przęseł zamontowanych na słupkach osadzonych w podmurówce. Ogrodzenie winno spełniać parametry drogowej bariery ochronnej wykonanej z kształtowników metalowych. Szczegółowe rozwiązania dotyczące kształtu przęseł do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
• Budowa instalacji nawadniającej
• Prace pielęgnacyjne związane z zabytkowym drzewostanem,
• Nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranżacje zieleni,
• Wymianę nawierzchni mineralnych utwardzonych alei parkowych,
• Budowę nowej alei nad stawem o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej,
• Wymianę nawierzchni drogi dojazdowej wzdłuż budynku szkoły muzycznej,
• Budowę sceny plenerowej w miejscu dawnej oficyny dworskiej ( drewno dla desek przeznaczonych na nawierzchnię sceny plenerowej oraz nadbrzeża schodkowego to: drzewa iglaste gęsto słojowane np. modrzew syberyjski lub egzotyczne np. teak)
• Instalacja elementów ogrodu muzycznego – plenerowych instrumentów muzycznych,
• Przebudowę sieci oświetlenia terenu – instalację nowych energooszczędnych opraw oświetlenia parku na istniejących słupach latarni oraz instalację nowych latarni uzupełniających.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 31.07.2018 roku od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: wykonał okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem zamówieniu będącemu przedmiotem postepowania Zamawiający dopuszcza by Wykonawca posiadał wymagane doświadczenie opisane w punktach a) – d) w formie wykonania jednego zamówienia lub oddzielnych zamówień o zakresie wskazanym odpowiednio w poszczególnych punktach:
a) min. dwa zamówienia, których przedmiotem była gospodarka zielenią i drzewostanem (nasadzenia i przesadzenia: drzew i krzewów) w zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów w ramach rewaloryzacji lub rewitalizacji terenów objętych ochroną konserwatora zabytków, o pow. nie mniejszej 20.000 m2 każda.
b) min. dwa zamówienia, których przedmiotem było wykonanie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2 każda,
c) min. dwa zamówienia, których przedmiotem był remont lub budowa stawu

d) min. dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oświetlenia parkowego lub ulicznego o wartości nie mniejszej niż 70.000,00, każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia.:
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjna budowlanej,
- do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
- do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami zgodnie z art. 37b Ustawy z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. 2017, poz. 2187 t.j.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 zł.(słownie złotych: trzy miliony złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wykonawcy łącznie.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł.(słownie złotych: trzy miliony złotych).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w załączonej do postępowania SIWZ pkt. 17

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty
- Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ)
- Dowód wniesienia wadium
- Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.
- Oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 7
- zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
- odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Cena ofertowa - 60%
Gwarancja jakości i rękojmia - 40%
2. Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (60%)
gdzie: Pc - punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn - cena najniższa w zbiorze ofert; Co - cena badanej (rozpatrywanej) oferty. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium
czyli 60 pkt.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.
3. Ocena punktowa kryterium gwarancja jakości i rękojmia dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi” (max 40 punktów) będzie oceniane według następującej formuły:
- długość okresu gwarancji 12 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 20 pkt.
- długość okresu gwarancji 24 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 30 pkt.
- długość okresu gwarancji 36 m-cy - udzielony przez Wykonawcę – 40 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO SOCHACZEW

Adres

1 Maja 16

96-500 Sochaczew

mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu

(046) 862-22-35

Fax

468622602

NIP

8371691451

Tytuł projektu

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI

Numer projektu

POIS.02.05.00-00-0130/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZIEL-BUD
Wojciech Rukat
ul. Mehoffera 122
03-158 Warszawa
Data wpływu oferty 15.0-1.2018.
cena oferty brutto - 3 851 622,65 zł
okres gwarancji jakości i rękojmia – 36 m-cy
Liczba wyświetleń: 222