Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie istniejącego budynku szkoły na przedszkole niepubliczne, zlokalizowanego w Mirsku ul. Spacerowa 1, działka nr 136, obręb 3.

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1078030

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany w pkt. 1 w polu Sytuacja ekonomiczna i finansowa (co skutkowało zmianą formularza ofertowego - wykaz załączników pkt. 2 oraz zmianą w pkt. 2 w polu Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy), w związku z tym wydłużono termin na składanie ofert do 22.01.2018

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) do siedziby zamawiającego, tj. pod adres: Przedszkole „Szyszkowa Polana” w Szyszkowej, Szyszkowa 64, 59-820 Leśna.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2018 o godz. 10.00.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
4. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta do projektu RPDS.07.01.03-02-0006/16-00. Nie otwierać przed dniem: 22.01.2018 godz. 10.00”.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Złożona oferta zostanie na odwrocie koperty opisana przez Zamawiającego datą i godziną wpływu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018. o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego tj. Przedszkole „Szyszkowa Polana” w Szyszkowej, Szyszkowa 64, 59-820 Leśna.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
9. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert jeżeli w wyniku modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Markiewicz, przedszkole@szyszkowapolana.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 280 316

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie 3 kondygnacyjnego budynku szkoły na przedszkole niepubliczne(piwnica, parter, poddasze użytkowe). Roboty budowlane obejmujące zakres niniejszego zamówienia to m.in.:
• Rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz kominów i wykonanie nowej konstrukcji wraz z pokryciem dachówką ceram. karpiówką i odwodnieniem, wymurowanie nowych kominów, ocieplenie poddasza wraz z zabudową gkf p.poż, montaż okien połaciowych,
• Odkrycie odcinkowe ścian fundamentowych i wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej oraz przeponowej izolacji poziomej metodą iniekcji,
• Wykonanie elewacji: ocieplenie styropianem, ułożenie tynków mineralnych oraz cokołu,
• Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, zamontowanie autom. nawietrzaków higrosterowalnych, montaż/wykonanie parapetów zewn. i wewn.,
• Wymiana stolarki drzwiowej zewn.,
• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej,
• Rozbiórka i wykonanie nowej podłogi na gruncie w piwnicy,
• Wykonanie wewn. ławy i stopy fundamentowej, przebudowa fragmentu stropu nad piwnicą oraz rozbiórka i wykonanie nowych schodów żelbetowych do piwnicy,
• Obudowa p.poż belek stalowych stropu w piwnicy,
• Rozbiórka podłóg ślepych i legarów i wykonanie nowych podkładów betonowych warstw izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akust. oraz nowych posadzek,
• Wymiana części stropu nad parterem: rozbiórka podsufitek, belek, ślepych pułapów, zasypek, wykonanie belek i wieńców, ułożenie nowego stropu,
• Remont pozostałego stropu nad parterem,
• Wykonanie nowych żelbetowych schodów na poddasze,
• Wykonanie warstw podłogowych izolacyjnych i posadzkowych,
• Roboty murarskie: rozbiórka ścian wewn. wykucie otworów, osadzenie nadproży i wymurowanie nowych ścian,
• Wykonanie ścian gk,
• Zbicie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków mineralnych , gruntowanie i malowanie,
• Wykonanie glazury na ścianach,
• Inne obudowy gk,
• Balustrady przy schodach,
• Montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych,
• Wykonanie platformy schodowej przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych,
• Wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wyposażenie łazienek w umywalki z bateriami, ustępy, kabiny ustępowe, brodziki oraz pomieszczeń kuchennych w zlewozmywaki i umywalki z bateriami,
• Wykonanie nowej kotłowni z kotłem na pellet,
• Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z nową rozdzielnicy nn,
• Montaż nowych opraw oświetleniowych ,
• Wykonanie nowej instalacji uziemiającej i odgromowej,
• Wykonanie nowej instalacji systemu oddymiania (centrala, czujki dymu, przyciski oddymiania, klapy dymowe).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lwówecki Miejscowość: Mirsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie istniejącego budynku szkoły na przedszkole niepubliczne, zlokalizowanego w Mirsku ul. Spacerowa 1, działka nr 136, obręb 3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia to wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie istniejącego budynku szkoły na przedszkole niepubliczne. Budynek zlokalizowany jest w Mirsku ul. Spacerowa 1, działka nr 136, obręb 3, a inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-202, Priorytet 7: Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Poddziałanie 7.1.3.
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na budowę z dnia 14.03.2016 nr 31/2016, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (komplet dokumentacji projektowej dostępny jest w siedzibie Zamawiającego, ograniczenia dotyczące rozmiaru dołączanych plików nie pozwalają na publikację dokumentacji w całości w niniejszym ogłoszeniu), a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
Roboty budowlane obejmujące zakres niniejszego zamówienia to m.in.:
• Rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz kominów i wykonanie nowej konstrukcji wraz z pokryciem dachówką ceram. karpiówką i odwodnieniem, wymurowanie nowych kominów, ocieplenie poddasza wraz z zabudową gkf p.poż, montaż okien połaciowych,
• Odkrycie odcinkowe ścian fundamentowych i wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej oraz przeponowej izolacji poziomej metodą iniekcji,
• Wykonanie elewacji: ocieplenie styropianem, ułożenie tynków mineralnych oraz cokołu,
• Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, zamontowanie autom. nawietrzaków higrosterowalnych, montaż/wykonanie parapetów zewn. i wewn.,
• Wymiana stolarki drzwiowej zewn.,
• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej,
• Rozbiórka i wykonanie nowej podłogi na gruncie w piwnicy,
• Wykonanie wewn. ławy i stopy fundamentowej, przebudowa fragmentu stropu nad piwnicą oraz rozbiórka i wykonanie nowych schodów żelbetowych do piwnicy,
• Obudowa p.poż belek stalowych stropu w piwnicy,
• Rozbiórka podłóg ślepych i legarów i wykonanie nowych podkładów betonowych warstw izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akust. oraz nowych posadzek,
• Wymiana części stropu nad parterem: rozbiórka podsufitek, belek, ślepych pułapów, zasypek, wykonanie belek i wieńców, ułożenie nowego stropu,
• Remont pozostałego stropu nad parterem,
• Wykonanie nowych żelbetowych schodów na poddasze,
• Wykonanie warstw podłogowych izolacyjnych i posadzkowych,
• Roboty murarskie: rozbiórka ścian wewn. wykucie otworów, osadzenie nadproży i wymurowanie nowych ścian,
• Wykonanie ścian gk,
• Zbicie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków mineralnych , gruntowanie i malowanie,
• Wykonanie glazury na ścianach,
• Inne obudowy gk,
• Balustrady przy schodach,
• Montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych,
• Wykonanie platformy schodowej przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych,
• Wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wyposażenie łazienek w umywalki z bateriami, ustępy, kabiny ustępowe, brodziki oraz pomieszczeń kuchennych w zlewozmywaki i umywalki z bateriami,
• Wykonanie nowej kotłowni z kotłem na pellet,
• Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z nową rozdzielnicy nn,
• Montaż nowych opraw oświetleniowych ,
• Wykonanie nowej instalacji uziemiającej i odgromowej,
• Wykonanie nowej instalacji systemu oddymiania (centrala, czujki dymu, przyciski oddymiania, klapy dymowe).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych do określonych w specyfikacjach technicznych (zakres równoważności: wyroby o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacjach technicznych, lecz oznaczone innymi znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45155500-2 Obiekty użyteczności publicznej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262520-2 Roboty murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 Instalowanie wind
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na dzień 15 sierpnia 2018r.
Dla celów rozliczeniowych Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wiarygodny harmonogram realizacji przedmiotu umowy, podlegający akceptacji przez Kierownika Kontraktu wyznaczonego przez Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie robót, wg zaawansowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości minimum 1 000 000 zł oraz polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

Potencjał techniczny

Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca posiada potencjał kadrowy niezbędny do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewni minimum jedną osobę do wykonania zamówienia, która będzie pełnić podczas realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
3. Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac z zakresu instalacji elektrycznych oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac z zakresu instalacji sanitarnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, potwierdzone spełnieniem następujących warunków:
1. obrót Wykonawcy za ostatni zakończony rok obrotowy był co najmniej równy cenie ofertowej brutto określonej w Formularzu ofertowym, co musi wynikać z załączonego do dokumentacji sprawozdania finansowego Oferenta lub innego dokumentu (np. deklaracji PIT, deklaracji CIT itp. z potwierdzeniem wpływu do US)
2. Wykonawca dysponuje polisą ubezpieczeniową od OC w zakresie prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych na kwotę co najmniej równą wartości oferty.
3. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów
4. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych.

Dodatkowe warunki

Wymagania odnośnie składanych ofert:
- Oferta powinna być złożona w języku polskim opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Minimalny termin ważności oferty: 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
- Oferta musi zostać złożona wg wzoru zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: „Spełnia” – „Nie spełnia”. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Z postępowania odrzucona zostanie oferta, która:
1. Zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału.
2. Wykonawca podlega warunkom wykluczenia sprecyzowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym
3. Nie zawiera wszystkich załączników wymaganych niniejszym zapytaniem
4. Jest niewypełniona lub/i niepodpisana
5. Została złożona po terminie składania ofert
6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje, dążąc do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, zaś Zamawiający dysponować będzie dowodami przedłożenia nieprawdziwych informacji
7. Wykonawca nie odpowie w terminie na wezwanie do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienie braków formalnych w ofercie, bądź złoży niekompletne wyjaśnienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem.
Jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;
- zmian decyzji jednostki udzielającej dofinansowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokument wskazujący osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (kopia wyciągu z KRS lub wpisu do EDG poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem);
2. Poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopia dokumentu poświadczającego, że obrót finansowy Oferenta za 2016r. był co najmniej równy cenie ofertowej brutto określonej w Formularzu Ofertowym (sprawozdanie finansowe lub deklaracja PIT/CIT z potwierdzeniem wpływu do US);
3. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z opłacaniem podatków i z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych (zaświadczenia nie starsze niż 3 miesiące).
4. Referencje poświadczające, że roboty wymienione w pkt 11 Formularza Ofertowego zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W dokumencie powinna znaleźć się co najmniej informacja na temat: nazwy inwestora, wartości brutto zamówienia, nazwa zamówienia wskazująca charakter robót.
5. Parafowany wzór umowy
6. Wypełniony Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wypełniony Formularz ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – 95 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

2. Okres gwarancji - 5 %
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
Ilość miesięcy z badanej oferty
-------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość miesięcy

Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.

Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego bądź osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. Przez powiązania te rozumienie się w szczególności:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGATA MARKIEWICZ

Adres

59-820 Leśna

dolnośląskie , lubański

NIP

6131455537

Tytuł projektu

Remont i przebudowa budynku szkoły na przedszkole niepubliczne na działce nr 136 obręb 3 w Mirsku przy ul. Spacerowej 1 wraz z wyposażeniem

Numer projektu

RPDS.07.01.03-02-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 461