Strona główna
Logo unii europejskiej

Kontrakt VI Budowa garażu

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1078000

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Szarych Szeregów 2 - punkt kancelaryjny na parterze budynku
Termin składania ofert:
do dnia 16.01.2018 r., do godz. 9:00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018 r. o godz. 09:30 w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice - Dziedzice, sala konferencyjna 1 piętro

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie@doty.czy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Adach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 215 31 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VI Budowa garażu” odbywać się będzie w tzw. formule „zaprojektuj i zbuduj”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej w skrócie zamiennie „OPZ” lub „PFU”),
2) Przedmiotem zamówienia pn. Kontrakt VI: „Budowa garażu” jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego budynku garażowego w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, wraz z utwardzonymi placami i drogami manewrowymi oraz miejscami postojowymi, a także przyłączami do sieci elektrycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej i niezbędnymi instalacjami. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00. Z uwagi na różne źródła finansowania niniejszego przedsięwzięcia, zostało ono podzielone na 2 części: Część A współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz Część B finansowaną ze źródeł własnych.
3) Termin rękojmi i gwarancji wynosi co najmniej 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu rękojmi lub gwarancji, Wykonawcę obowiązuje dłuższy termin.
4) Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji SIWZ wraz z załącznikami.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia pn. Kontrakt VI: „Budowa garażu” jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego budynku garażowego w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, wraz z utwardzonymi placami i drogami manewrowymi oraz miejscami postojowymi, a także przyłączami do sieci elektrycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej i niezbędnymi instalacjami. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00. Z uwagi na różne źródła finansowania niniejszego przedsięwzięcia, zostało ono podzielone na 2 części: Część A współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz Część B finansowaną ze źródeł własnych.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VI Budowa garażu” odbywać się będzie w tzw. formule „zaprojektuj i zbuduj”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej w skrócie zamiennie „OPZ” lub „PFU”),
2) Przedmiotem zamówienia pn. Kontrakt VI: „Budowa garażu” jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego budynku garażowego w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, wraz z utwardzonymi placami i drogami manewrowymi oraz miejscami postojowymi, a także przyłączami do sieci elektrycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej i niezbędnymi instalacjami. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00. Z uwagi na różne źródła finansowania niniejszego przedsięwzięcia, zostało ono podzielone na 2 części: Część A współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz Część B finansowaną ze źródeł własnych.
3) Termin rękojmi i gwarancji wynosi co najmniej 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu rękojmi lub gwarancji, Wykonawcę obowiązuje dłuższy termin.
4) Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji SIWZ wraz z załącznikami.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty w zakresie budynków
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39370000-6 Instalacje wodne
45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy czym ustala się:
1. termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy
2. termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, odbiorów itp., wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy
Termin rękojmi i gwarancji wynosi co najmniej 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu rękojmi lub gwarancji, Wykonawcę obowiązuje dłuższy termin

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Wykon spełni warunek dotyczący zdolności tech lub zawod o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a.w okres ost 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział jest krótszy - w tym okresie: a)wykonał, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na bud dok projektowo – kosztor (projekty budow, wykonawcze) w zakresie bud lub przebud murow bud garażow, magazyn lub produk o pow min400 m2 b)wykonał, co najmniej 1usługę polegającą na opracow wraz z uzyskaniem pozwol na bud dok projektowo – kosztor (projekty bud, wykonawcze) w zakresie bud lub przebud utwardzon placu, drogi lub parkingu o pow min150 m2 c)wykonał, co najmniej 1robotę bud polegającą na bud lub przeb murow bud garaż magaz lub produk o pow min 400 m 2 d)wykonał, co najmniej 1 robotę bud związaną z wykonaniem utwardzonego placu, drogi lub parkingu o pow min 150 m2 Ww zakresy dośw dotyczące projektowania mogą być zdobyte łącznie na 1projekcie lub każde na odrębnym projekcie – Zam nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Podobnie z zakresami dośw dotyczącymi wyk robót bud. b.dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykon do realizacji zam pub posiadającymi następujące dośw kwalifikacje: Kierownik Bud posiadający:a)uprawnienia bud do kierowania robotami bud bez ograniczeń w specjalności konstruk-bud lub równoważnych wydanych na podst wcześniej obowiąz przepisów, b)co najmniej 2-letnie dośw zawodowe jako Kierow Bud, c)dośw w pełnieniu funkcji Kierow Bud przy bud lub przebud min 1 murowanego bud garażow magazyn lub produkc o pow min 400 m2; d)dośw w pełnieniu funkcji Kierow Bud przy bud lub przebud min 1 utwardzonego placu, drogi lub parkingu o pow min 150m2. Kierownik robót elektr i elektroenergety posiadający: a)uprawnienia bud do kierow robot bud bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elekt i elektroenerget lub równoważ wydanych na podstawie wcześniej obowiąz przepisów,b)co najmniej 2-letnie dośw zawodowe na stanowisku Kierow robót elekt i elektroenerget, c)dośw w pełnieniu funkcji Kierow robót elekt i elektroenerget przy bud lub przebudowie min 1 budynku o pow min 200 m2. Kierownik robót instalacji sanitarnych posiadający: a)uprawnienia bud do kierowania robotami bud bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b)co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych c)doświad w pełnieniu funkcji Kierownika robót instalacji sanitarnych przy bud lub przebudowie min 1 budynku o pow min 200 m2. Projektant ds. konstrukcyjno-bud posiadający: a)uprawnienia bud do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b)co najmniej 2-letnie doświad zawodowe jako Projektant ds. konstrukcyjno-budowlanych, c)dośw w pełnieniu funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-bud przy projekcie budowy lub przebudowy min 1 murowanego bud garażowego, magazynowego lub produkcyjnego o pow min 400 m2; d) dośw w pełnieniu funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-bud przy projekcie bud lub przebudowy min 1 utwardzonego placu, drogi lub parkingu o pow min 150 m2. Projektant ds. elekt i elektroenergetycznych posiadający: a)uprawnienia bud do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elekt i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b)co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Projektant ds. robót elekt i elektroenergetycznych, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta ds. robót elek i elektroenergetycznych przy projekcie budowy lub przebudowy min 1 budynku o pow min 200 m2, Projektant ds. instalacji sanitarnych posiadający: a)uprawnienia bud do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b)co najmniej 2-letnie dośw zawodowe jako Projektant ds. instalacji sanitarnych c)dośw w pełnieniu funkcji Projektanta ds. instalacji sanitarnych przy projekcie bud lub przebudowy min1 budynku o pow1min200 m2. UWAGA: Wykon nie może wskazać innych osób w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.3 b) SIWZ oraz innych osób na potrzeby oceny w kryterium Doświ personelu Wykon, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ (osoby wskazane na potwierdzenie warunku są tymi samymi co oceniane w kryterium). W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę – otrzyma 0 pkt w danym podkryterium dotyczącym wskazanej osoby w ramach kryterium Dośw1personelu Wykon. Zamaw, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień bud, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia bud, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodow nabytych w państwach członkowsk Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).Zamaw nie dopuszcza łączenia stan Kierowa Bud z Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych i Kierownikiem robót instalacji sanitarn. Zamaw nie dopuszcza również łączenia funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-budowlanych z Projekt ds. elektrycznych i elektroenergetycznych i Projektanrobót instalacji sanitarnych.Zam wymaga pełnienia funkcji Kierow bud lub Kierownik robót dla poszczególnych branż przez inne osoby niż pełniące funkcję Projektanta dla którejkolwiek z branż.

Potencjał techniczny

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekty budowlane, wykonawcze) w zakresie budowy lub przebudowy murowanego budynku garażowego, magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni minimum 400 m2
2) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekty budowlane, wykonawcze) w zakresie budowy lub przebudowy utwardzonego placu, drogi lub parkingu o powierzchni minimum 150 m2
3) wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie murowanego budynku garażowego, magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni minimum 400 m 2
4) wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem utwardzonego placu, drogi lub parkingu o powierzchni minimum 150 m2
Wyżej wymienione zakresy doświadczenia dotyczące projektowania mogą być zdobyte łącznie na jednym projekcie lub każde na odrębnym projekcie – Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Podobnie z zakresami doświadczenia dotyczącymi wykonania robót budowlanych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje:
Kierownik Budowy posiadający:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy,
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy budowie lub przebudowie minimum jednego murowanego budynku garażowego magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni minimum 400 m2;
d) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy budowie lub przebudowie minimum jednego utwardzonego placu, drogi lub parkingu o powierzchni minimum 150m2.
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych przy budowie lub przebudowie minimum jednego budynku o powierzchni minimum 200 m2.
Kierownik robót instalacji sanitarnych posiadający:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót instalacji sanitarnych przy budowie lub przebudowie minimum jednego budynku o powierzchni minimum 200 m2.
Projektant ds. konstrukcyjno-budowlanych posiadający:
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Projektant ds. konstrukcyjno-budowlanych,
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-budowlanych przy projekcie budowy lub przebudowy minimum jednego murowanego budynku garażowego, magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni minimum 400 m2;
d) doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-budowlanych przy projekcie budowy lub przebudowy minimum jednego utwardzonego placu, drogi lub parkingu o powierzchni minimum 150 m2.
Projektant ds. elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Projektant ds. robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta ds. robót elektrycznych i elektroenergetycznych przy projekcie budowy lub przebudowy minimum jednego budynku o powierzchni minimum 200 m2,
Projektant ds. instalacji sanitarnych posiadający:
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Projektant ds. instalacji sanitarnych
c) doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta ds. instalacji sanitarnych przy projekcie budowy lub przebudowy minimum jednego budynku o powierzchni minimum 200 m2.
UWAGA: Wykonawca nie może wskazać innych osób w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.3 b) SIWZ oraz innych osób na potrzeby oceny w kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ (osoby wskazane na potwierdzenie warunku są tymi samymi co oceniane w kryterium). W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę – otrzyma 0 pkt w danym podkryterium dotyczącym wskazanej osoby w ramach kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska Kierownika Budowy z Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych i Kierownikiem robót instalacji sanitarnych. Zamawiający nie dopuszcza również łączenia funkcji Projektanta ds. konstrukcyjno-budowlanych z Projektantem ds. elektrycznych i elektroenergetycznych i Projektantem robót instalacji sanitarnych.
Zamawiający wymaga pełnienia funkcji Kierownika budowy lub Kierowników robót dla poszczególnych branż przez inne osoby niż pełniące funkcję Projektanta dla którejkolwiek z branż.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN;
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 700 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wyżej ww. zapisami Regulaminu.
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c. zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Postanowienia dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości wskazanej w punkcie 5.3.2.b) SIWZ, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu wykonanych robót i usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty lub usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego odpowiednio roboty lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ).
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 70%
Doświadczenie personelu Wykonawcy 20%
Okres rękojmi 10%
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert w kryterium „Cena” zawarty jest w pkt. 14.2. SIWZ.
Zasady oceny kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” (D)
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” zawarty jest w pkt. 14.3. SIWZ.
Zasady oceny kryterium „Okres rękojmi” (R)
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert w kryterium „Okres rękojmi” zawarty jest w pkt. 14.4. SIWZ.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym SIWZ wymagania.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 2), pkt 3) i 10) Regulaminu (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie § 19 ust. 3 pkt 5) i 6) Regulaminu (art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1) Regulaminu (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych);
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ);
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie § 19 ust. 3 pkt 5) i 6) Regulaminu (art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ);
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie § 19 ust. 3 pkt 7) Regulaminu (art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ);
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ),
j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ),
Zgodnie z § 19 ust. 9 Regulaminu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

śląskie , bielski

Numer telefonu

+48322154340

Fax

+48322145227

NIP

6521607392

Tytuł projektu

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0250/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie niniejsze jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach, Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 działania 2.3 dla Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy do dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0250/16-00 z dnia 09.03.2017 r. Z uwagi na różne źródła finansowania niniejszego przedsięwzięcia, zostało ono podzielone na 2 części: Część A współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz Część B finansowaną ze źródeł własnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KONSORCJUM FIRM:
LIDER KONSORCJUM – BUD-MAR Marek Płoneczka
ul. Szoszowska 36
43-254 Warszowice
UCZESTNIK KONSORCJUM – DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
43-229 Ćwiklice

za cenę brutto 2 173 077,90 [PLN] brutto
(słownie brutto: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 90/100 [PLN])

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskał następującą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:
Cena ( C ) – 70 pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy (D) – 0 pkt
Okres udzielonej rękojmi (R) - 10 pkt
Łącznie: 80 pkt
Liczba wyświetleń: 333