Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie układu kogeneracyjnego w miejscowości Skórcz

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1077964

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 08.01.2018r. zmianą ogłoszenia i specyfikacji w punktach: harmonogram realizacji zamówienia, osoby zdolne do wykonania zamówienia, termin składania ofert, wiedza i doświadczenie.

W dniu 09.01.2018r. zmianą ogłoszenia i specyfikacji w punktach: wiedza i doświadczenie, ocena ofert.

W dniu 11.01.2018r. zmianą ogłoszenia i specyfikacji w punkcie: harmonogram realizacji zamówienia.

W dniu 16.01.2018r. uaktualniono załącznik nr 2 zgodnie z wyjaśnieniem treści specyfikacji nr 3 z dnia 11.01.2018r:

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu: Skórcz, ul. Główna 42 ( biuro Inwest Bistro III Bis Sp. z o.o.), w terminie do dnia 17.01.2018r., do godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w biurze projektu w dniu 17.01.2018r. o godz. 11:15
3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Krasińska, Michał Stępień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie układu kogeneracyjnego w miejscowości Skórcz.
Minimalne wymagania i parametry przedstawione zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik 1a.
Ponadto Zamawiający przedstawia mapę poglądowa umiejscowienia agregatów Załącznik nr 1b oraz profil produkcji pary z kotłowni Załącznik nr 1c.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja.

Dane projektu:
Projekt "Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej".
Biuro projektu: Skórcz, ul. Główna 42 ( biuro Inwest Bistro III Bis Sp. z o.o.)
Termin realizacji projektu: 2017-06-01 do 2018 - 10 - 31
Wartość projektu: 18 675 191,34 zł

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Skórcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie układu kogeneracyjnego w miejscowości Skórcz.
Dane projektu:
Projekt "Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej".
Biuro projektu: Skórcz, ul. Główna 42 ( biuro Inwest Bistro III Bis Sp. z o.o.)
Termin realizacji projektu: 2017-06-01 do 2018 - 10 - 31
Wartość projektu: 18 675 191,34 zł

Przedmiot zamówienia

Minimalne wymagania i parametry przedstawione zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik 1a. Mapa poglądowa umiejscowienia agregatów Załącznik nr 1b oraz profil produkcji pary z kotłowni Załącznik nr 1c. Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja.

Kod CPV

45331000-6

Nazwa kodu CPV

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
Warunek A wykazania wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a)   Zaprojektowanie 3 układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym, z których jeden o łącznej mocy minimum 1,5 MWe w jednej instalacji, potwierdzone referencjami;
b)    Zaprojektowanie minimum 1 instalacji kogeneracyjnej na paliwie gazowym z produkcją pary pracującej na kotle odzysknicowym, potwierdzone referencjami;
c) Wykonał min. 2 usług serwisowanie układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym, który przepracował w ciągu roku min. 7800 godzin potwierdzone referencjami;

Wykazane usługi muszą być wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek A podpunkt a), b) muszą być spełnione przez jednego z Wykonawców. Usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku zadań. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie warunek A podpunkt a), b) różnych podmiotów.
Warunek B wykazania wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) Wykonanie 3 układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym, z których jedne o łącznej mocy minimum 1,5 MWe, potwierdzone referencjami;
b) Wykonanie minimum 1 instalacji kogeneracyjnej na paliwie gazowym z produkcją pary pracującej na kotle odzysknicowym, potwierdzone referencjami;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek B musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Wykonane zamówienia mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej różnych podmiotów.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek A i B może być spełniony łącznie przez Wykonawców.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku projektanta posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku project manager z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, w zakresie realizacji projektów kogeneracyjnych. Osoba ta powinna mieć zrealizowane co najmniej 2 projekty układu kogeneracyjnego o wartości netto minimum 4.000.000 zł każda,
1 osoby na stanowisku kierownika robót posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
1 osoby na stanowisku kierownika robót posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
1 osoby na stanowisku inspektora BHP posiadającej potrzebne i aktualne uprawnienia do sprawowania nadzoru BHP.
Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji w kilku branżach przez jedną osobę.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.

Dodatkowe warunki

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł.
Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) wykaz osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) - zgodnie z załącznikiem nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór formularza wykazy osób stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji).
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. (Wzór stanowi załącznik nr 6)
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu należy przedłożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału. (załącznik nr 3 do specyfikacji),
2.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w punkcie IV.2c,2d i 2k specyfikacji, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie punktu IV.2m;
2.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej zgodnie z zapisami specyfikacji.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie zgodnie z zapisami specyfikacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa Kryterium Waga
Cena: 65%
Koszt serwisu: 30%
Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych: 5%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.,
w tym:
Cena: 65 pkt.
Koszt serwisu: 30 pkt.
Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych: 5 pkt.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Kryterium – cena

cena ofertowa minimalna
Kc = ------------------------------------ x 100 pkt. x waga 65 %
cena badanej oferty

Kryterium – koszt serwisu
Koszt serwisu netto – koszt serwisu obejmujący serwis przeglądowy, eksploatacyjny i naprawczy, wyliczony zgodnie ze wzorem:
Ksn = 60% Ks1 + 40% Ks2
Ks1 = K1 + K2 + K3, gdzie Ki – cena serwisu netto [PLN/MTH] wyliczona na godzinę pracy i-agregatu uwzględniająca koszt serwisu przeglądowego, eksploatacyjnego*) i naprawczego oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania dla pierwszych 14.000 godzin pracy i-agregatu;
*) po okresie 6 miesięcy serwis eksploatacyjny realizuje Zamawiający
Ks2 = K’1 + K’2 + K’3, gdzie K’i – cena serwisu netto [PLN/MTH] wyliczona na godzinę pracy i-agregatu uwzględniająca koszt serwisu przeglądowego, eksploatacyjnego i naprawczego oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania na okres od 14.001 do 64.000 godzin pracy i-agregatu.
Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy serwisowej w cenach (Ki i K’i) przedstawionych w ofercie będącej Załącznikiem nr 7.
Punkty będą przydzielane na zasadzie proporcji wg. wzoru:
Ks = (cena ofertowana serwisu minimalna / cena badanej oferty serwisu) x 100 pkt x waga 30%

Kryterium – czas reakcji na podjęcie działań serwisowych
Czas reakcji – czas liczony w godzinach od momentu potwierdzonego zgłoszenia Awarii do momentu bezpośredniej interwencji w celu jego usunięcia.
Punkty przydzielane będą:
Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych
powyżej 10 godzin - 0 punktów
powyżej 8 godzin do 10 godzin - 2 punkty
6 – 8 godzin - 4 punkty
poniżej 6 godzin - 5 punktów

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów w spółce prowadzonej przez Zamawiającego,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika w spółce prowadzonej przez Zamawiającego,
• pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w powiązaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wyżej wskazanymi osobami,
b) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
c) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
• o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
• skarbowe,
• o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
d) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
l) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GI CITY THERM SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Białostocka 22

03-741 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

533308300

Fax

0587673578

NIP

1132912543

Tytuł projektu

Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej.

Numer projektu

RPPM.10.04.00-22-0023/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 801