Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista (ISB UZ.2/2017)

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077840

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.01.2018 r. do godz. 08:30 na adres: LTC Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty", „Zmiana oferty". Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na "Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista"".
6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.finn.pl, www.isb-ezd.pl oraz w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy", którego wzór określa Załącznik nr 1;
b) dokumenty określone w Rozdziale 9.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
a) trwale złączone;
b) strony ponumerowane;
c) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
8. Koperta powinna być zaadresowana następująco: LTC Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161 oraz posiadać oznaczenie: „Oferta w postępowaniu nr ISB UZ.2/2017, nie otwierać przed 08.01.2018 r. do godz. 09:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 206 66 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wybór 1 (jednej) osoby w roli Specjalisty d/s informatyki i elektroniki, programisty. Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest jest wybór 1 (jednej) osoby w roli Specjalisty d/s informatyki i elektroniki, programisty. Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”.

Przedmiot zamówienia

Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze prac rozwojowych w przedmiocie Projektu, dotyczących pełnienia ww. roli. Zlecone prace rozwojowe obejmują:
a) optymalizowanie i integrowanie materiałów informatycznych opracowanych przez pozostałą kadrę i zakontraktowanych podwykonawców Zamawiającego, w zakresie prac dotyczących algorytmów oraz aplikacji znakowania i monitorowania systemu ISB,
b) zgłaszanie uwag mających wpływ na całokształt prac rozwojowych oraz aktualizację dokumentacji Projektu, a w szczególności dokumentów takich jak: ISB PL Plan Projektu, ISB OP – Opisy produktów,
c) rozwijanie metod (algorytmów) inteligentnego znakowania dokumentów i monitorowania bezpieczeństwa, które muszą zapewnić możliwość implementacji modułów systemu ISB w środowisku dedykowanego sprzętowego modułu bezpieczeństwa HSM,
d) projektowanie, programowanie i wdrożenie technologii (w szczególności algorytmów) sprzętowego modułu bezpieczeństwa (HSM) z wykorzystaniem aplikacji systemu ISB na podstawie uzyskiwanych wyników z przeprowadzonych prac rozwojowych,
e) zapewnienie zakładanej i zaplanowanej funkcjonalności prototypowego ww. modułu systemu ISB w sposób uwzględniający zmiany w powszechnie stosowanych systemach operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych.
f) do obowiązków Wykonawcy należy również:
▪ opracowanie i przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów przydatnych do Przeglądów Jakości wskazanych w Planie Jakości, przyjętym w Projekcie,
▪ opracowanie i przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów niezbędnych do sporządzenia Raportów w zakresie oraz w terminach wyznaczonych przez przyjęte procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu,
▪ bieżące przeglądanie internetowego serwisu Projektu oraz zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy wskazaną przez Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami takimi jak: ISB PL Plan Projektu, ISB OP – Opisy produktów, ISB PK – Plan Komunikacji.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat brał udział jako programista w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych oraz:
a) Oferent musi posiadać wysokie umiejętności i praktykę dotyczącą złożonych systemów informatycznych w pracach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych dotyczących wszystkich zaplanowanych produktów w tym oprogramowania i platformy sprzętowej systemu ISB (w tym dotyczącą standardów, norm, zaleceń),
b) Oferent musi posiadać praktyczne umiejętności instalacji, konfiguracji, serwisowania i administracji infrastruktury sieciowo/serwerowej (ekstranetowo/intranetowej),
c) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie projektowania modeli procesów działania w oparciu o rozwiązania typu EZD,
d) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie projektowania i programowania złożonych systemów informatycznych opartych na skomplikowanych algorytmach i przedmiotowych procesach,
e) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie tworzenia założeń i architektury planowanej platformy sprzętowej oraz systemu informatycznego ISB,
f) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie budowy prototypów rozwiązań sprzętowych HSM,
g) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie rozwiązań typu EZD i innych aplikacji, z którymi prototypowe rozwiązania ISB będą integrowane.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i terminów, z przyczyn:
1) związanych ze zmianą:
a) uwarunkowań prawno-administracyjnych,
b) rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych),
c) funkcjonalności aplikacji systemu ISB i procedur Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych, wynikających ze zmian wymienionych w pkt a), b).
2) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
3) opis kompetencji Oferenta (wykaz projektów, doświadczenia i kwalifikacji) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 8, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania lub na własnym wzorze, zawierającym wymagane przez Zamawiającego opisy kompetencji.
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Cena brutto za jedną godzinę pracy – waga 100% (1% = 1 pkt)

Punktowa ocena oferty (O) będzie obliczana według wzoru:
Ci = (Cmin / Cn) x 100 % x 100

Gdzie:
Ci – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną godzinę pracy”
Cmin – najniższa oferowana „cena brutto za jedną godzinę pracy” ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena brutto za jedną godzinę pracy oferty badanej.

Do powyższego wzoru zostanie podstawiona cena za jedną godzinę pracy brutto wskazana przez Oferenta w Formularzu ofertowym.

3. Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. W przypadku, gdy więcej niż dwóch Oferentów uzyska taką samą ilość punktów o wyborze zdecyduje kolejność wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6) Oferentów, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
2) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
4) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z zawartej umowy.
3. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10 Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LTC SP. Z O.O.

Adres

Gabriela Narutowicza 2

98-300 Wieluń

łódzkie , wieluński

Numer telefonu

42 206 66 02

NIP

8270007803

Tytuł projektu

Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0003/16-00

Inne źródła finansowania

Projektu pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konrad Czerkas, adres: dane osobowe, data wpłynięcia oferty: 08.01.2018r., godz. 08:10, cena za 1 h brutto: 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 588