Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1077828

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
95-054 Ksawerów, ul. Cegielniana 7. lub pocztą elektroniczną na adres: andrzej.jarzebowski@cdm.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.jarzebowski@cdm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jarzębowski – Z-ca Dyrektora Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 42 6840488 w. 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Ksawerów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb.

Przedmiot zamówienia

Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb. W szczególności:
Budowa parterowego budynku mieszalni farb konstrukcji stalowej i żelbetowej o wymiarach 6,58 x 12,76 m, powierzchnia użytkowa 70,06 m2, okap na poziomie 4,70 m zlokalizowanego wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacja wody, ogrzewania, wentylacji, instalacją elektryczną (w wykonaniu Ex).
Posadzka żywiczna elektrostatyczna.

Szczegółowa dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Do dnia 16.05.2018 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena
Punktacja - od 0 do 70
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2)Gwarancja
Punktacja - od 0 do 30
Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 30

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Cegielniana 7

95-054 Ksawerów

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

426840488

Fax

422505387

NIP

7291001194

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji aktywnych opakowań dla rynku fresh market

Numer projektu

POIR.03.02.01-10-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MCM Project Sp. z o.o.
Ul. Elektronowa 8a
94-103 Łódź

Data wpłynięcia oferty - 12.01.2018
Liczba wyświetleń: 178