Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie publiczne na zakup maszyny do przerobu tworzyw sztucznych: Zgrzewarka automatyczna.

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1077798

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w
1) zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym
poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA ZAKUP zgrzewarki automatycznej w ramach projektu „Wdrożenie
przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw
sztucznych”.

lub
2) osobiście w oddziale produkcyjnym INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c.ul. Wojska Polskiego 9,
39-300 Mielec, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres oddziału produkcyjnego firmy: INN FOL
W. Duchalski, L. Mazur s.c.ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec.
Składane oferty, muszą być podpisane i opieczętowane. Każdy dokument powinien być podpisany przez
osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy/Oferenta. Za datę złożenia oferty uznaje się
datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym
nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym tj.:
1) Szczegółowa dokumentacja techniczna (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w
pkt. II Zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Aktualny odpis z KRS, wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności,
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania
Wersja elektroniczna dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferty prosimy składać w języku polskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone
na język polski przez Wykonawcę/Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Zamawiający informuje, że wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu złożenia oferty,
sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy/Oferenci przekazują pisemnie do siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: innfolsc@gmail.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innfolsc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lesław Mazur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48500034836

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej
wartości 83 300 Euro netto na zakup maszyny do przerobu tworzyw sztucznych nazwanej jako:
zgrzewarka automatyczna.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w
sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Przedmiot zamówienia

Wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne:

1. Zgrzewarka automatyczna zawierająca funkcje lub wyposażona
- zespół wycinaków do otworów od minimum Ø 3 mm do max. Ø 14 mm,
- możliwość produkcji worków od szerokości minimum 50 mm do max. 1300 mm,
- możliwość zgrzewania folii o grubości w przedziale 0,012 mm do 0,180 mm,
- możliwość produkcji wyrobów w przedziale długości od 80 mm do 3500 mm,
- funkcję potrójnego zgrzewu umożliwiającą produkcję worków specjalnych, tj. w jednym cyklu z potrójnym zgrzewm i przesunięciem zgrzewu od min. 20 mm do max. 1000 mm,
- możliwość wykonania wyciętej rączki z otworem bocznym, z zakładką,
- możliwość wykonywania produktów z regulowaną prędkością do 100 taktów/min w zależności od rodzaju folii,
- możliwość produkcji opakowań do zrywania z roli (na przykład kaptury na europalety czy worki zrywane),
- możliwość produkcji wyrobów wielotorowo – 2 - 10 torów.
- ciśnienie robocze sprężonego powietrza minimum 6 bar,
- zużycie sprężonego powietrza do 25m3/h,
- możliwość produkcji worków i formatek z folii LDPE, LLDPE, HDPE, MDPE, PA-6, PA-6.6, 100% EVA(worki łatwotopliwe), metaloceny, z papieru antykorozyjnego,
- obudowa zgrzewarki wykonana na podstawie stalowej ramy, z bokami z aluminium,
- wały ciągnące i podające gumowe, ryflowane,
- ekran oprogramowania i kontroli: kolorowy , dotykowy, zamontowany na ruchomym wysięgniku, wielkość ekranu minimum 7 cali,
- wygłuszenie boków maszyny,
- odwijak dwustanowiskowy,
- fotokomórka laserowa,
- automatyczny stół odbierający – (tapetowy),
- napęd maszyny serwomotorem-program operacyjny maszyny w języku polskim,
- napęd odwijaka z hamulcem,
- napęd zgrzewadła z hamulcem,
- czujniki i listwy deaktywacyjne-antystatyczne,
- elektroniczne sterowanie grzania.


2. Gwarancja minimum 12 miesięcy lub 2800 roboczogodzin.
3. Możliwość weryfikacji stanu technicznego i parametrów na terenie kraju przed dostawą i płatnością.
4. Czas reakcji serwisu – max. 72 godziny.
5. Zapewnienie dostawy, kompletnego montażu i instalacji u odbiorcy oraz przeszkolenia operatorów zgrzewarki w cenie przedmiotu dostawy

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
lub zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu realizacji
tego zadania w ramach realizacji projektu
Termin składania ofert:
piątek, Luty 2, 2018
Termin ogłoszenia wyników:
poniedziałek Luty 05,2018
Termin wykonania zamówienia:
piątek, Czerwiec 15, 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji tego samego typu urządzeń lub o
zbliżonych parametrach.
4. Oferują zgrzewarkę automatyczną o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co
najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
5. Koszt dostawy, kompletnego montażu oraz instalacji w cenie przedmiotu dostawy.
6. Termin realizacji zamówienia: 16.06.2018
7. Ważność oferty: minimum 6 miesiąc/y.
8. Wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej (opis techniczny) nawiązujący do
parametrów zawartych w pkt. II Zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”.
9. Wykonawca dostarczy Dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcję obsługi.
10. Warunki i terminy płatności: Wymagane jest wskazanie warunków płatności
11. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu
wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało
odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

Dodatkowe warunki

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu
niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego
sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.
W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku
Polskiego z dnia otwarcia ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
mających wpływ na realizację umowy,
• zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub
technicznego).
3. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena[1]– 60%
B. Gwarancja – 20%
C. Czas reakcji serwisowej – 20%
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za
wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.
Ad. B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a)udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i dłuższej – 20 punktów,
b)udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
c)udzielenie krótszej niż 36 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Ad. C. Kryterium Czas reakcji serwisowej[2] zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a)do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
b)do 32 godzin od momentu zgłoszenia – 16 punktów,
c)do 40 godzin od momentu zgłoszenia – 12 punktów,
d)do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 8 punktów,
e)do 56 godzin od momentu zgłoszenia – 4 punkty,
f)powyżej 56 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja i
Kryterium C. Czas reakcji serwisowej zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona
łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej
ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
[1] W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego
Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.
[2] Przez „Czas reakcji serwisowej” należy rozumieć przez przyjęcie zgłoszenia i przystąpienie do
usunięcia awarii.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
− Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
− Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
− Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
− Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów
− Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INN FOL W. DUCHALSKI, L. MAZUR S.C.

Adres

Wojska Polskiego 9

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177880026

NIP

8172177295

Tytuł projektu

Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw sztucznych.

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0112/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NOVA-PLAST I.J. KAMIŃSCY E.Z. SZCZEPANIEC SP. J. CERAMICZNA 6
87-100 TORUŃ NIP 879-017-68-02 , data 02-02-2018 , cena 323 500 PLN (7 7736,39 EURO)
Liczba wyświetleń: 326