Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym w ramach projektu pt:"Wdrożeniu do produkcji innowacyjnego rozwiązania odsysania spalin z dwustopniowych układów odpylających na bazie cyklonów i odpylaczy wstępnych poprzez budowę budynku produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń"

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1077749

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego ANNA STYŚ ASD CONSTRUCTION ul. Ks. Kazimierza Sykulskiego 10, 26-200 Końskie
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: izolacjetermiczne@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izolacjetermiczne@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Styś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697074714

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni 630 m2 w której będzie prowadzona produkcja systemów odpylających. Budowę należy zrealizować zgodnie z przedmiarem prac załączonym do ogłoszenia oraz projektem budowlanym, który jest do wglądu w firmie jak również istnieje możliwość przesłania wersji elektronicznej na prośbę zainteresowanego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Miejscowość: Kornica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie wykonawcy robót budowlanych w postaci budowy budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym .
Budowa budynku będzie elementem projektu, którego celem jest wdrożeniu do produkcji innowacyjnego rozwiązania odsysania spalin z dwustopniowych układów odpylających na bazie cyklonów i odpylaczy wstępnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni 630 m2 w której będzie prowadzona produkcja systemów odpylających. Budowę należy zrealizować zgodnie z przedmiarem prac załączonym do ogłoszenia oraz projektem budowlanym, który jest do wglądu w firmie jak również istnieje możliwość przesłania wersji elektronicznej na prośbę zainteresowanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż do dnia:  15.06.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość  istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a)    siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b)    konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółowa kalkulacja kosztów

Zamówienia uzupełniające

1) Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na usługi dodatkowe. Za usługi dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (90%)
Gwarancja (10%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[90]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – gwarancja
R=Tob/Tn x[10]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję,
Tob – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
Tn – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.


W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANNA STYŚ ASD CONSTRUCTION

Adres

ks. Kazimierza Sykulskiego 10

26-200 Końskie

świętokrzyskie , konecki

Numer telefonu

605060723

NIP

6581927700

Tytuł projektu

Wdrożeniu do produkcji innowacyjnego rozwiązania odsysania spalin z dwustopniowych układów odpylających na bazie cyklonów i odpylaczy wstępnych poprzez budowę budynku produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0232/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU "SOL-MAT" Melania Solarz
Wielka Wieś, ul.Sitowa 8, 26-220 Stąporków
Data wpływu 12.01.2018
Cena netto 442.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 304