Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradztwo biznesowe

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2018

Numer ogłoszenia

1077731

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: m.matyjasek@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 04.01.2018r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.matyjasek@zdz.bialystok.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Matyjasek, tel. (85) 742-56-11 wew. 113, faks (85) 742-41-51, e-mail m.matyjasek@zdz.bialystok.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (85) 742-56-11 wew. 113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doradztwa biznesowego dla uczestników projektu „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Działanie: 10.3 Rozwój samo zatrudnienia.

W ramach projektu należy przeprowadzić:
- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (80os.*8h) (kwestie opracowania biznesplanu, inne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które wymagają wyjaśnienia): 80 osób * 8 godzin = 640 godzin
- doradztwo grupowe specjalistyczne (16h*8grup) w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i innymi załącznikami oraz wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego: 16 godzin * 8 grup = 128 godzin
- indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej w zakresie usług analityczno – finansowych (6h/osobę) oraz usług specjalistycznych z zakresu aspektów organizacyjnych, prawnych, marketingowych, oraz mentoringowych (6h/osobę): 64 uczestników x 12 godziny = 768 godzin.

Łącznie do realizacji w projekcie zaplanowane jest:
I. Część: Indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (80os.*8h): 80 osób * 8 godzin = 640 godzin.
II. Część: Doradztwo grupowe specjalistyczne (16h*8grup): 16 godzin * 8 grup = 128 godzin
III. Część: Indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej: 64 uczestników x 12 godziny = 768 godzin.

1 godzinę pracy należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną (45 min.).

Termin realizacji zamówienia:
Część I i II do 31.07.2018r.
Część III do 31.07.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Węgorzewo, Giżycko, Pisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi doradztwo grupowe oraz indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanów oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe a następnie przeprowadzi indywidualne doradztwo biznesowe osobom, które założyły działalność gospodarczą i uzyskały dotację inwestycyjną.

Przedmiot zamówienia

W ramach projektu należy przeprowadzić:
- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (80os.*8h) (kwestie opracowania biznesplanu, inne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które wymagają wyjaśnienia): 80 osób * 8 godzin = 640 godzin
- doradztwo grupowe specjalistyczne (16h*8grup) w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i innymi załącznikami oraz wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego: 16 godzin * 8 grup = 128 godzin
- indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej w zakresie usług analityczno – finansowych (6h/osobę) oraz usług specjalistycznych z zakresu aspektów organizacyjnych, prawnych, marketingowych, oraz mentoringowych (6h/osobę): 64 uczestników x 12 godziny = 768 godzin.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogramy realizacji doradztwa każdorazowo ustalane będą pomiędzy pracownikami danego Ośrodka ZDZ z Wykonawcą, w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji oraz obszaru realizacji wsparcia zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu i stanem rekrutacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Oferowana cena brutto – 40%
Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów za cenę = ----------------------------------- x 40
Cena oferty badanej brutto
Max. ilość punktów 40.
Cenę należy określić jako proponowaną stawkę za godzinę pracy dla każdej części zamówienia odrębnie.

2. Doświadczenie – 30% (max 30 pkt.)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30.
Wykazanie doświadczenia w przeprowadzeniu doradztwa biznesowego w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania przeprowadzonego w okresie ostatnich 2 lat od terminu składania ofert – max 30 pkt. Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin doradztwa otrzyma 30 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru liczba godzin doradztwa z oferty badanej/ilość godzin z ofert wykonawcy z największą ilością godzin.
Max. ilość punktów 30.
3. Gotowość do realizacji doradztwa – 30% (max 30 pkt.)
W kryterium „Gotowość” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do zrealizowania doradztwa, a dniem rozpoczęcia tego doradztwa (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 7 dni, to Zamawiający będzie uprawniony wyznaczyć termin doradztwa najwcześniej na dzień wypadający 7 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku niezrealizowania doradztwa w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia), a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
najkrótszy okres
Liczba punktów oferty = ----------------------------------- x 30
okres w ofercie ocenianej
Max. ilość punktów 30.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę doradcy z większym doświadczeniem zawodowym

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Pogodna 63/1

15-365 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857424151

Fax

857424151

NIP

5420000305

Tytuł projektu

Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja

Numer projektu

RPWM.10.03.00-28-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4 progress Maciej Kusiński, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 30 lok. 205, data wpłynięcia oferty: 04.01.2018, Cena za godz. brutto: 130,00 zł
Liczba wyświetleń: 501