Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja obiektu magazynowo-biurowego

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1077690

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierską, osobiście w siedzibie Zamawiającego:
ul. Garbarska 16; 20 - 340 Lublin lub e-mailem na adres: info@bds.lublin.pl do dnia 15.01.2018r. do godz. 16.00
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej złożenia, czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Wykonawca ma prawo do wycofania lub zmiany swojej oferty bez podania przyczyny przed terminem upływu składania ofert.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić go bez wyboru Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr. 2 Formularz Ofertowy.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych w których ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych elementów będą wyrażone w „zł” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys Ofertowy jest integralną częścią Formularza Ofertowego, brak dokumentu spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do formularza ofertowego należy dołączyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności budowlanej, brak dokumentu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
5. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest, gdy cena ofert jest niższa o 30% od szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dokumentów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie z powodu przekroczenia budżetu projektu – zgodnie z kosztorysem inwestorskim projektu, cena zamówienia podana przez oferenta przewyższa o 30% wartość kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
7. Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy. Okres gwarancji dotyczy wszystkich wykonach prac budowlanych oraz zastosowanych materiałów i surowców. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie. Udzielenie gwarancji poniżej 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
8. Oferty niespełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu, podlegające wykluczeniu, oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
9. Okres ważności oferty co najmniej 6 miesięcy.
10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem Ofert ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@bds.lublin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hanna Brus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

536-353-573

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Termomodernizacja budynku magazynowo – biurowego przy ul. Garbarskiej 16 w Lublinie.
Zakres zamówienia:
I DOCIEPLANIE ŚCIAN
II ROBTY MALARSKIE
III DOCIEPLANIE DACHU ORAZ ROBOTY BLACHARSKIE
IV DOCIEPLENIE STROPODACHU
V WYMIANA STOLARKI
VI DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC WRAZ ZE ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
VII INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
VII.1 Węzeł C.O
VII.2 Instalacja C.O
VII.3 Montaż oraz instalacja systemu BMS
VII.4 Roboty branż elektrycznej
7.4.1 Prace demontażowe
7.4.2 Montaż tras kablowych
7.4.3 Montaż WLZ-ów, oprze wodowanie
7.4.4 Montaż rozdzielnic
7.4.5 Montaż opraw oświetleniowych
7.4.6 Instalacja fotowoltaiczna
7.4.7 Prace uzupełniające, pomiary

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do zapytania ofertowego, tj. Załączniki nr 5 - Przedmiar robót, Załącznik nr 6-8 – Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu magazynowo - biurowego celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię” współfinansowanego w ramach 5 Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka nisko emisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami: zał.5 Przedmiar, zał. 6-8 Wyciąg z dok. technicznej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminach:
Rozpoczęcie prac budowlanych: do 7 dni od daty podpisania Umowy.
Zakończenie prac budowlanych: do 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o charakterze podobnym co do przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 ogólnodostępne obiekty o wartości robót min. 300 000,00 zł każdy.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz zrealizowanych robót zawierający: miejsce wykonania zadania, wskazanie podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, termin realizacji robót, rodzaj robót. Wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi Załącznik nr. 4 do Zapytania ofertowego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami tymi mogą być referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia
w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie Załącznik nr. 4 – wykazu wykonanych robót.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT:
1. Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi i przepisami Prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.
2. Przekazanie placu budowy następuje z dniem zawarcia umowy.
3. Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy .
4. Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.
5. Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy.
6. Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.
8. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarze i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać i przedstawić inspektorowi nadzoru, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości).
9. Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.
10. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej:
protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty i certyfikaty dotyczące użytych materiałów.
12. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
13. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy teren robót na czas prowadzenia prac.

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację zamówienia.
2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia,
• posiada uprawnienia, niezbędne do realizacji zamówienia,
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia
3. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniem jej ceny zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
4. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dołączone do opisu przedmiotu zamówienia stanowią jedynie materiał pomocniczy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także ogólnie rozumianej sztuki budowlanej.
5. Projekty budowlane w wersji papierowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wniosą wadium.
Wadium ustalono w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wpłata nastąpi na rachunek Zamawiającego 92 8702 0001 0260 0143 2000 0010 lub w kasie Zamawiającego znajdującej się przy ul. Garbarskiej 16 w Lublinie. Tytuł wpłaty: Wadium do zapytania ofertowego Z/1/12/2017. Wpłata musi być dokonana najpóźniej do dnia 15.01.2018 do godziny 16.00. Za datę wpływu środków na rachunek bankowy uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokonane wpłaty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena spełniania warunków formalnych udziału w postępowaniu, dokonana została zgodnie z zasadą spełnia (+) /nie spełnia (-).
2. Ocena punktowa:
Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena – 80%
• Okres gwarancji i rękojmi za wady – 20 %,
3. Opis sposobu przyznawania punktacji:

A. Kryterium „Cena” – oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie wyliczane według wzoru:
Cena = najniższa cena wśród wszystkich otrzymanych / cena oferty badanej x 80
Cena oferty to cena brutto.

B. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” – oferta z najwyższą liczbą miesięcy podlegających gwarancji otrzyma 20 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wyliczane według wzoru:
Gwarancja = gwarancja w przeliczeniu na miesiące oferty badanej/ gwarancja w przeliczeniu na miesiące oferty o najdłuższym terminie x 20

Łączna ilość punktów (P) przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
P = punkty Kryterium „Cena” + punkty kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”

4. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do wszystkich kryteriów punktowych może uzyskać maksimum 100 pkt.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną.
6. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
7. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej.
8. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu kryteriów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania tj.:
- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące Załącznik nr. 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BDS SP. Z O.O

Adres

Garbarska 16

20-340 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814410027

Fax

814410027

NIP

9462313838

Tytuł projektu

Termomodernizacja obiektu magazynowo - biurowego celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0080/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Z/1/12/2017 z 27.12.2017, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie z powodu przekroczenia budżetu projektu. Cena zamówienia, podana przez oferenta przekroczyła 30% wartości kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
Liczba wyświetleń: 293