Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa budynku produkcyjnego o budynek badawczo-rozwojowy z zapleczem magazynowym.

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1077686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16.00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
TransCom International Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow spółka jawna
48-370 Paczków,
ul. Armii Krajowej 2
adres e-mail: transcom@transcom.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transcom@transcom.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Winicjusz Filipow

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 989 791

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę zakładu produkcyjnego o budynek badawczo-rozwojowy z zapleczem magazynowym.
Lokalizacja obiektu: Nysa, ul. Otmuchowska obręb: Radoszyn dz. Nr 1/3, 1/59 k.m.67.

Rozbudowa obejmuje dobudowanie nowego obiektu do istniejącego budynku produkcyjnego. Budynek będzie pełnił funkcję badawczą i laboratoryjną.

Parametry techniczne budynku (części dobudowanej):
Powierzchnia użytkowa: Pu= 409,10
Powierzchnia zabudowy: Pz= 314,20m2
Kubatura: K= 2289,83 m3
Wysokość budynku: H= 8,52 m

Parametry całego zamierzenia po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy: Pz= 643,04m2
Kubatura: K= 3325,67 m3
Wysokość budynku: H= 8,52 m


Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub może zostać udostępniony w wersji elektronicznej (prośby o udostępnienie proszę kierować na adres: transcom@transcom.com.pl).
Zabrania się powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia.
Warunkiem otrzymania szczegółowej dokumentacji jest dostarczenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Załączony do zapytania przedmiar robót ma charakter orientacyjny i dotyczy jedynie robót budowlanych (nie uwzględnia instalacji). Kosztorys, który powinien być załączony do oferty musi być sporządzony na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej i ma być podstawą do określenia ceny ryczałtowej.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materiały równoważne rozumiane jako urządzenia/materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Nysa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę zakładu produkcyjnego o budynek badawczo-rozwojowy z zapleczem magazynowym.
Lokalizacja obiektu: Nysa, ul. Otmuchowska obręb: Radoszyn dz. Nr 1/3, 1/59 k.m.67.

Rozbudowa obejmuje dobudowanie nowego obiektu do istniejącego budynku produkcyjnego. Budynek będzie pełnił funkcję badawczą i laboratoryjną.

Parametry techniczne budynku (części dobudowanej):
Powierzchnia użytkowa: Pu= 409,10
Powierzchnia zabudowy: Pz= 314,20m2
Kubatura: K= 2289,83 m3
Wysokość budynku: H= 8,52 m

Parametry całego zamierzenia po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy: Pz= 643,04m2
Kubatura: K= 3325,67 m3
Wysokość budynku: H= 8,52 m


Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub może zostać udostępniony w wersji elektronicznej (prośby o udostępnienie proszę kierować na adres: transcom@transcom.com.pl).
Zabrania się powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia.
Warunkiem otrzymania szczegółowej dokumentacji jest dostarczenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Załączony do zapytania przedmiar robót ma charakter orientacyjny i dotyczy jedynie robót budowlanych (nie uwzględnia instalacji). Kosztorys, który powinien być załączony do oferty musi być sporządzony na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej i ma być podstawą do określenia ceny ryczałtowej.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materiały równoważne rozumiane jako urządzenia/materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje kary umowne w wysokości 0,06% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwie tego typu roboty budowlane o wartości 2 000 000,00 zł każda. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie referencji lub innego dokumentu od zamawiającego potwierdzającego prawidłowe wykonanie robót o określonej wartości.

Potencjał techniczny

W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który w momencie wykonania zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wskazanie danej osoby z imienia i nazwiska w formularzu oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Ponadto Wykonawca musi przedstawić:
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
- Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z składkami.

Dodatkowe warunki

W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie musiał posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. Polisa będzie musiała być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wymagających przerwania prac ze względów technologicznych - Zamawiający przewiduje wówczas możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót o okres przerwy
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz oferty,
- Kosztorys sporządzony na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej,
- Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykonawcy – referencje lub inny dokument od Zamawiającego,
- Informacja z banku lub inny dokument potwierdzający zdolność finansową,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
- Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z składkami.

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 60 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.

Okres wykonania zamówienia: 30 pkt.
Ocenie podlega łączny okres wykonania zamówienia podany w miesiącach. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 30 pkt.

Okres gwarancji: 10 pkt.
Ocenie podlega okres gwarancji podany w miesiącach. Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji danej oferty / najdłuższy wskazany okres gwarancji) * 10 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SPÓŁKA JAWNA

Adres

Armii Krajowej 2

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390400

Fax

774317171

NIP

7530002068

Tytuł projektu

Budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy Transcom International S.J. z siedzibą w Paczkowie oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania innowacyjnego w skali świata ustnikaze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WOLBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Dominik Wolski
48-370 Paczków
ul. Reymonta 2
Data wpłynięcia oferty : 12.01.2018 godz. 08.30
Liczba wyświetleń: 318