Strona główna
Logo unii europejskiej

„Drzymały 49 – Prace termomodernizacyjne”

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1077654

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający usunął zapisy w części Wiedza i doświadczenie. Zamawiający zrezygnował z warunku udziału w postępowaniu oferentów posiadających doświadczenie w realizacji zamówień podobnych, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał/wykonali w sposób należyty, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie budynku/budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w zakresie dociepleniowym lub termoizolacyjnym. W związku z powyższym, należało usunąć załączniki i załączyć nowe, po korekcie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o., Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 36/3, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 13.00.
2. Na wniosek składającego ofertę wydane zostanie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z datą i numerem, jakim została oznakowana oferta.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 13.30 w pomieszczeniach zamawiającego, tj. Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o., Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 36/3.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Na dane zadanie można złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania;
- Oświadczenia Wykonawcy zgodne ze wzorami Załączniki nr 2 i 3 do zapytania
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
1. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.
2. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościeralny.
3. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały
(np. zbindowana), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.
4. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty umieszczone zostały w opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy.
5. Kopertę zewnętrzną zaleca się oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na wykonanie zadania pn. „Drzymały 49 – Prace termomodernizacyjne”
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych
do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Irena Bubin, dane teleadresowe: a) telefon: 756425070 b) fax: 756425070 c) e-mail: znpjg@op.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Drzymały 49 – Prace termomodernizacyjne”. Zamówienie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16” - polegającego na wykonaniu koniecznych prac termomodernizacyjnych zawartych w audytach energetycznych wykonanych dla każdego budynku osobno.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkacka 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16, tym samym zmniejszenie zużycia energii w ww. budynkach. Osiągnięte cele są adekwatne, mierzalne, wiarygodne i dostępne.
Celami bezpośrednimi uzyskanymi poprzez modernizację są:
- Polepszenie klasy energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię
końcową;
- Zwiększenie liczby zmodernizowanych budynków uzyskanych w rezultacie remontu;
- Zmiana rodzaju oświetlenia na klatkach schodowych wynikiem czego będzie zmniejszenie kosztów
utrzymania budynków;
- Redukcja emisji dwutlenku węgla oraz pyłów do atmosfery.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym obiektu, dla uzyskanych optymalnych dla obiektu parametrów energetycznych niezbędna jest realizacja: modernizacja stropu wewnętrznego mieszkania-piwnica, dach i dach wykusz, ściana zewnętrzna – wykusz, strop zewnętrzny, strop zewnętrzny – daszek, ściana zewnętrzna podwórko, ściana zewnętrzna front oraz wymiana stolarki okiennej: okna zewnętrzne klatka, okno zewnętrzne strych, okna zewnętrzne piwnica, drzwi zewnętrzne podwórko.
Modernizacja stropu wewnętrznego mieszkanie-piwnica zaczęta będzie od przygotowania podłoża, przyklejenie wełny mineralnej na wewnętrznej stronie stropu, usunięcie nierówności, nałożenie zaprawy zbrojącej, wzmocnienie i nałożenie siatki. Wykończenie sufitu piwnicy przeprowadzone będzie według zaleceń inwestora. Wykonanie docieplenia Dachu – wykusz zacząć od rozbiórki obróbek blacharskich, następnie ocieplenie stropodachu z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji i kołkowanie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Po wykonaniu ponowne wykonanie obróbek blacharskich. Docieplenie ściany zewnętrznej – wykusz zaczęty od wykucia ościeżnic, przygotowania starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie emulsją. Płyty styropianowe przymocowane za pomocą dybli plastikowych, przyklejenie warstwy siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikatowego. Po przeprowadzeniu ww. czynności ponowny montaż rur spustowych, rynien, osadzenie podokienników oraz wykutych i nowych okien. Strop zewnętrzny i strop zewnętrzny - daszek po rozbiórce obróbek blacharskich będzie ocieplony jedną warstwą płyt styropianowych ułożonej na sucho i przymocowania za pomocą kołkowania. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz ponowne wykonanie obróbki blacharskich [stal ocynkowana] zakończy modernizacje tego miejsca. Ściana zewnętrzna podwórko zostanie docieplona poprzez przyklejenie płyt styropianowych – przymocowanych za pomocą dybli plastikowych na wcześniej przygotowanej powierzchni starego podłoża (rozbiórka rur spustowych i rynien, gruntowanie emulsją), przyklejenie warstwy siatki, wykonanie cienkościennej wyprawy tynku sylikatowego. Na koniec ponowne przymocowanie rur spustowych oraz rynien. Modernizacja Dachu zaczęta od rozbiórki pokrycia z dachówki i ołaceniu. Wykonanie krokwi, izolacji cieplnej z jednej warstwy wełny mineralnej układanej na sucho, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z foli, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, pokrycie dachówką ceramiczną. Ocieplenie Ściany zewnętrznej piwnicy zaczęta będzie od przygotowania podłoża (czyszczenie, osuszanie pod docieplenie), następnie od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS za pomocą dybli plastikowych, przyklejenie warstwy siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikatowego oraz ochrona narożników wypukłych (kątowniki metalowe). Ściana zewnętrzna front zostanie jedynie po usunięciu rur i rynien, przygotowaniu podłoża zostanie modyfikowana przez nałożenie tynku renowacyjnego z zachowaniem zabytkowych elementów sztukaterii elewacji. Ponowny montaż rur i rynien po przeprowadzonych robotach.
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej polega na demontażu starych i zastąpieniu nowymi oknami i drzwiami.

1. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zapytania, tj. Typowanie robót Drzymały 49.
2. Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia, aby mógł zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2018 roku od dnia zawarcia umowy.
2. Oferta może przewidywać krótszy termin wykonania zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę
i Zamawiającego;
d) Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
2. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwarancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.

Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zamawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.

Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
a) cena oferty – waga kryterium maksymalnie 80 %
b) termin gwarancji – waga kryterium maksymalnie 20 %

a. W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej

b. W ramach kryterium „okres gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a. do 24 miesięcy - 0 pkt.
b. od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 7,5 pkt.
c. od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 12,5 pkt.
d. od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.

c. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem 24 miesięcy.
d. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
e. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, i „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA DRZYMAŁY 49

Adres

Michała Drzymały 49

58-500 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

756425070

NIP

6112737602

Tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16

Numer projektu

RPDS.03.03.03-02-0030/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 232