Strona główna
Logo unii europejskiej

zadania nr 6 „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim” w ramach projektu pn. Gospodarka wodnościekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2018

Numer ogłoszenia

1077596

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Negocjacje odbędą się dnia 11.01.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przy ul. Piaskowej 6, 78-520 Złocieniec.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

943633055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W skład zadania wchodzi min.:
- budowa kanalizacji deszczowej Ø500 – 282,70 mb z wyjątkiem odcinka od kd12 do kd12A
- budowa kanalizacji deszczowej Ø160 – 6.35 mb.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: drawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim

Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci, deszczowych w Drawsku Pomorskim - Natura (zwanego dalej „Projektem”) zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim.
Zad nr 6 Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim. W skład zadania wchodzi:
- kanalizacja deszczowa Ø500 – 282,70 mb z wyjątkiem odcinka od kd12 do kd12A
- kanalizacja deszczowa Ø160 – 6.35 mb

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części (zadań): (zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC): do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Działając w trybie art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579) dalej zwana: ustawą Pzp Zamawiający zaprasza Wykonawcę DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz do negocjacji warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

Adres

Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

zachodniopomorskie , drawski

Numer telefonu

94 363-30-55

Fax

94 363-30-55

NIP

2530299373

Tytuł projektu

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0225/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, oferta z dnia 11.01.2018r. negocjacje ceny do dnia 18.01.2018r. wykonanie robót za kwotę 396.625,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 216