Strona główna
Logo unii europejskiej

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowego wilgotnościomierza, gęstościomierza, plastometru, wagi laboratoryjnej, urządzenia rotacyjnego, grubościomierza ultradźwiękowego, spektrofotometru, młyna do mielenia tworzyw sztucznych, drukarki 3D, pulweryzatora

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1077572

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapis w polu „Miejsce i sposób składania ofert” o następującej treści:
„Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym, załączone do oferty, muszą być przetłumaczone na język polski” zostaje usunięty z ogłoszenia.
W ogłoszeniu dodano zapis:
„Ponadto dopuszcza się złożenie oferty dla każdej z wybranych części przedmiotu zamówienia w walucie obcej.”
Dokonano modyfikacji „Załącznika nr 1 – Formularz oferty” w zakresie:
Zmieniono zapis” 4. Wartość oferty w PLN:” na zapis „4. Wartość oferty:”

Wydłużono termin składania ofert do 22.01.2018 roku

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana na jeden z poniższych sposobów, w terminie składania ofert:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- za pośrednictwem kuriera
- dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (Płaska 64, 87-100 Toruń)
- przesłana e-mailem na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek lub korekt w treści ofert, po wyznaczonym terminie ich składania.

W przedstawionej ofercie proszę o podanie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jednostki jej zużycia dla oferowanego urządzenia/maszyny bądź urządzeń/maszyn.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwa i adres oferenta (zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na papierze firmowym oferenta oraz opatrzenie jej pieczątką firmową wraz z podpisem oferenta z zachowaniem elementów, które powinna zawierać oferta)
2. Data sporządzenia oferty
3. Osoba do kontaktu ze strony oferenta
4. Wartość oferty (netto, VAT oraz brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej z wybranych części przedmiotu oferty
5. Odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia, w tym parametrów technicznych
6. Zapotrzebowanie na energię elektryczną każdej z części przedstawionej w ofercie.


ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza
Cześć 2 - Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza
Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego plastometru
Cześć 4 - Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej
Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego
Cześć 6 - Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego
Część 7 - Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru
Cześć 8 - Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych
Część 9 - Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D
Cześć 10 - Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora

Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.czynszak@swimer.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy Kontakt w sprawie pytań dotyczących udziału w szacowaniu przedmiotu zamówienia, jest możliwy w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. Dopuszcza się także składanie pytań drogą mailową na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 731 841 959

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1
Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza
oraz
Cześć 2
Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza
oraz
Część 3
Dostawa fabrycznie nowego plastometru
oraz
Cześć 4
Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej
oraz
Część 5
Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego
oraz
Cześć 6
Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego
oraz
Część 7
Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru
oraz
Cześć 8
Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych
oraz
Część 9
Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D
oraz
Cześć 10
Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora

Pełny opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części został zawarty w polu „Przedmiot zamówienia”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szacowanie wartości fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przyczyni się do ustalenia wartości zamówienia pozwalającego na wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych w celu skorzystania ze wsparcia w ramach osi priorytetowej I „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działania 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”, poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Część nr 1:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38932000-7, Mierniki wilgotności
Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza o następujących parametrach technicznych:
• pomiar próbek: max 300 gram
• dokładność pomiaru: 0,01% na 10 gram próbki

oraz
Część nr 2:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru
Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza o następujących parametrach technicznych:
• zakres pomiaru: max 300 gram
• dokładność: do 1 mg

oraz
Część nr 3:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru
Dostawa fabrycznie nowego plastometru o następujących parametrach technicznych:
• zakres temperatury testu: nie węższy niż w przedziale od +100°C do +400°C
• dokładność masy obciążnika: poniżej 0,5%

oraz
Część nr 4:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38310000-1, Wagi precyzyjne
Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej o następujących parametrach technicznych:
• pojemność: 210g/1mg
• dokładność/czytelność: 1 mg
• średnica szalki ważenia 90mm

oraz
Część 5:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego o następujących parametrach technicznych:
• udźwig: min. 1,6 tony na ramie
• wydajność wentylatora do schładzania form: min. 41 306 m3/h

oraz
Część 6:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru
Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego o następujących parametrach technicznych:
• pomiar grubości nie węższy niż od 1mm do 199,99 mm
• dokładność pomiaru: max ± 0,5 %

oraz
Część 7:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru
Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru o następujących parametrach technicznych:
• zakres pomiaru: 400nm -700 nm,
• odstęp pomiaru: 10 nm

oraz
Część 8:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych o następujących parametrach technicznych:
• moc silnika: min. 30 kW
• sito: fi 10 mm

oraz
Część 9:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30232100-5, Drukarki i plotery
Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D o następujących parametrach technicznych:
• pole robocze min. 300x300x300 mm
• technologia druku: Fused Deposition Modeling

oraz
Część 10:
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora o następujących parametrach technicznych:
• wydajność min. 300 kg/h
• wymagana frakcja końcowa proszku < 600μm przy gęstości nasypowej ca. 300g/l

Kod CPV

38300000-8

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do pomiaru

Harmonogram realizacji zamówienia

Niniejsze ogłoszenie stanowi szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.
Po zakończeniu szacowania wartości przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone właściwe postępowanie ofertowe z wymaganym terminem realizacji zamówienia.

Planowany termin dostawy zamówienia we właściwym postępowaniu ofertowym nastąpi do 22.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENIANA BĘDZIE KAŻDA Z CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA OSOBNO – OZNACZA TO, ŻE OFERTY OBEJMUJĄCĘ KILKA CZĘŚCI będą także rozpatrywane odrębnie

Kryteria punktowe:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktowe:
1. Cena netto (w PLN) - waga kryterium: 100 punktów [Pc]

Sposób określenia punktów w ramach powyższych kryteriów:

1. Cena netto (w PLN):

Największą liczbę punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną netto na daną część przedmiotu zamówienia.
Punkty dla pozostałych ofert na daną część przedmiotu zamówienia zostaną określone w następujący sposób:

Pc =
Cena netto oferty najtańszej
-------------------------------------------- x 100
Cena netto oferty badanej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach kryterium cena netto.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem/wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŁUKASZ OTREMBA SWIMER

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 681 47 40

NIP

8792292464

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0280/16-00
Liczba wyświetleń: 846