Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja obiektu w Pieszycach, ul.Mickiewicza 12 w zakresie instalacji co i cwu z wykorzystaniem OZE

Data publikacji: 26.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1077542

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2017-12-29 W zapytaniu ofertowym skorygowano następujące punkty:
- uzupełniono dokument Specyfikację przedmiotu zamówienia o opis w punkcie "D. SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIĄ WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I INSTALACJĄ"
- skorygowano sekcję "Wiedza i doświadczenia" i w związku z tym uaktualniono formularz ofertowy
- przedłużono termin składania ofert do 16.01.2018 r.

2018-01-04 W specyfikacji przedmiotu zamówienia w sekcji D, punkt Ad.1. przyjmuje brzmienie "Ad. 1- czujniki obecności, czujniki CO2, czujniki otwarcia okien/drzwi wraz z instalacją prądową umożliwiającą wyłączanie zbędnych źródeł oświetlenia i monitorowanie otwarcia/zamknięcia drzwi i okien- część zostaje wyłączona z zamówienia, ze względu na ich charakter związany z instalacjami elektrycznymi niskoprądowymi.
Przedłużono termin składania ofert do 19.01.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferty należy składać w wersji papierowej bądź elektronicznej.
2.Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem Rościszów 44, 58-250 Pieszyce.
3.Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: info@domtkacza.pl
3.W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
4.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
5.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty.
7.Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
8.Termin związania ofertą: minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9.Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej.
10.Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty wariantowej.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn, w szczególności, jeśli wartość złożonych ofert przekraczać będzie założony budżet projektu.
Opis składanych dokumentów zawarty jest w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@domtkacza.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Siwiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 691 971 583

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dwóch obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości w Pieszycach ul. Mickiewicza 12 w zakresie wykonania modernizacji centralnego ogrzewania (co), ciepłej wody użytkowej (cwu) w systemie mieszanym źródeł ciepła tj. gruntowej pompy ciepła i kotła gazowego wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania energią, zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi i określonymi tamże efektami termomodernizacji.

ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE BĘDĄ W OBIEKCIE ZABYTKOWYM UMIESZCZONYM W EWIDENCJI ZABYTKÓW, M.PIESZYCE POZ. 153. ZABYTKOWY CHARAKTER OBIEKTU MOŻE SPOWODOWAĆ KONIECZNOŚĆ ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.
Zapytanie dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD).
Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny
Poddziałanie: 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny
Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie dokumentacji programowej RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Poniżej określone są kluczowe parametry zamówienia. Podane parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wystąpienia w jakiejkolwiek dokumentacji postępowania nazw własnych firm i/lub materiałów / urządzeń itp., są one przytoczone jedynie jako określenia przykładowe i tym samym dopuszczalne jest wykorzystanie równoważnych materiałów/urządzeń.

A. BUDYNEK 1 (KARCZMA)
A.1. Modernizacja instalacji c.o. (pompa ciepła + kocioł gazowy) (system grzewczy) budynku 1
A.2. Modernizacja instalacji c.w.u. (kocioł gazowy) (ciepła woda użytkowa) budynku 1.


B. BUDYNEK 2 (BUDYNEK GOSPODARCZY)
B.1. Modernizacja instalacji c.o. (pompa ciepła + kocioł gazowy) (system grzewczy) budynku 2.
B.2 Modernizacja instalacji c.w.u. (kocioł gazowy) (ciepła woda użytkowa) budynku 2

C. ZAKUP I INSTALACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
C.1. Zakup kotła gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u.
C.1. Zakup gruntowej pompy ciepła

D. SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIĄ WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I INSTALACJĄ

Szczegółowy przedmiar robót dotyczący inwestycji termomodernizacyjnej załączony jest jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego „ZO-GDW-plan budynków”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku „ZO-GDW-Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski Miejscowość: Pieszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dwóch obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości w Pieszycach ul. Mickiewicza 12 w zakresie wykonania modernizacji centralnego ogrzewania (co), ciepłej wody użytkowej (cwu) w systemie mieszanym źródeł ciepła tj. gruntowej pompy ciepła i kotła gazowego wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania energią, zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi i określonymi tamże efektami termomodernizacji.

ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE BĘDĄ W OBIEKCIE ZABYTKOWYM UMIESZCZONYM W EWIDENCJI ZABYTKÓW, M.PIESZYCE POZ. 153. ZABYTKOWY CHARAKTER OBIEKTU MOŻE SPOWODOWAĆ KONIECZNOŚĆ ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.
Zapytanie dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD).
Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny
Poddziałanie: 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny
Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie dokumentacji programowej RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Przedmiot zamówienia

Poniżej określone są kluczowe parametry zamówienia. Podane parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wystąpienia w jakiejkolwiek dokumentacji postępowania nazw własnych firm i/lub materiałów / urządzeń itp., są one przytoczone jedynie jako określenia przykładowe i tym samym dopuszczalne jest wykorzystanie równoważnych materiałów/urządzeń.

A. BUDYNEK 1 (KARCZMA)
A.1. Modernizacja instalacji c.o. (pompa ciepła + kocioł gazowy) (system grzewczy) budynku 1
A.2. Modernizacja instalacji c.w.u. (kocioł gazowy) (ciepła woda użytkowa) budynku 1.


B. BUDYNEK 2 (BUDYNEK GOSPODARCZY)
B.1. Modernizacja instalacji c.o. (pompa ciepła + kocioł gazowy) (system grzewczy) budynku 2.
B.2 Modernizacja instalacji c.w.u. (kocioł gazowy) (ciepła woda użytkowa) budynku 2

C. ZAKUP I INSTALACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
C.1. Zakup kotła gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u.
C.1. Zakup gruntowej pompy ciepła

D. SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIĄ WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I INSTALACJĄ

Szczegółowy przedmiar robót dotyczący inwestycji termomodernizacyjnej załączony jest jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego „ZO-GDW-plan budynków”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku „ZO-GDW-Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku krótszego okresu działalności – w okresie działalności Oferenta, minimum 2 zlecenia o podobnym charakterze zakończone sukcesem, tj. wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków w zakresie minimum instalacji pomp ciepła ze sterowaniem temperaturą pomieszczeń.

Potwierdzeniami na powyższe wymagania są listy referencyjne zleceniodawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów na rzecz których wykonywane były zlecenia lub inne dowody potwierdzające wykonane zlecenia, w szczególności protokoły odbiorów lub inne równoważne dokumenty, w których będzie widoczny opis wykonanych prac.

Opis formy składanych dokumentów zawarty jest w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta”.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osobę reprezentującą oferenta lub upoważnioną przez osobę reprezentującą oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem:
1.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) wg obowiązującego druku potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) wg obowiązującego druku potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy wraz z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia, o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 500 000,00 zł. W przypadku konsorcjum/partnerstwa wartość ubezpieczenia może dotyczyć jednego z uczestników konsorcjum/partnerstwa lub łącznie uczestników konsorcjum/partnerstwa

Opis formy składanych dokumentów zawarty jest w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta”.

Dodatkowe warunki

1. ZAMAWIAJĄCY ZWRACA UWAGĘ, IŻ ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE BĘDĄ W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW, CO MOŻE POWODOWAĆ KONIECZNOŚĆ ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS PROWADZENIA PRAC.
2.Ogólnymi wymaganiami w stosunku do Wykonawcy są:
a) zapoznanie się z dokumentacją termomodernizacji obiektu zawartą w zapytaniu ofertowym, w szczególności z audytem energetycznym, w celu zapewnienia zgodności wykonanych prac z planowanymi efektami termomodernizacji
b) wykonać roboty budowlane,
c) dokonać odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
Wykonanie zlecenia potwierdzone będzie protokołem odbioru podpisanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę (Oferenta, któremu udzielono zamówienia) określającymi zakończenie prac bez uwag.
Prace budowlane i montażowe mają zapewnić osiągnięcie efektów energetycznych budynku zgodnie z audytem energetycznym będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
3.Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
4.Wykonawca udzieli gwarancji na okres:
a) minimum 5 lat na całość wykonanych prac
b) minimum 6 lat gwarancji producenckiej szczelności wymienników ciepła gruntowej pompy ciepła
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
5.Konsorcja i partnerstwo
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza przedsiębiorców działających w formie konsorcjów lub partnerstwa.
W takim przypadku, do oferty należy załączyć dokument podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum lub partnerstwa zawierający minimum informacje o tym:
- które przedsiębiorstwo jest liderem konsorcjum/partnerstwa;
- kto reprezentuje konsorcjum/partnerstwo wobec Zamawiającego;
- deklarację o solidarnej odpowiedzialności za podpisane zobowiązania w stosunku do Zamawiającego w przypadku wybrania oferty konsorcjum/partnerstwa za najkorzystniejszą;
- oświadczenie o trwałości konsorcjum/partnerstwa zapisane w umowie konsorcjum/partnerstwa na czas minimum zaoferowanej gwarancji na wykonane roboty montażowe (budowlane) w przypadku wybrania oferty konsorcjum/partnerstwa za najkorzystniejszą- tj. na minimum okresu gwarancyjnego na całość wykonanych prac;
- podział zadań pomiędzy uczestnikami konsorcjum/partnerstwa w realizacji przedmiotu zamówienia oraz serwisu i gwarancji w przypadku wybrania oferty konsorcjum/partnerstwa za najkorzystniejszą.
W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty konsorcjum/partnerstwa Zamawiający wymagać będzie przedłożenia podpisanej przez wszystkich uczestników konsorcjum/partnerstwa umowy w całości zawierającej m.in. wyżej wymienione informacje.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany terminu realizacji zamówienia mogą nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody.
W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej;

b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne– Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do ustąpienia przyczyny;

c) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji w/w robót.

Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie musiała być usankcjonowana podpisaniem stosowanego aneksu do umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

UWAGA: Ze wzglądu na ograniczenia w liczbie znaków, pełny opis wymaganych dokumentów zawarty jest w formularzu ofertowym.
1.Wypełniony poprawnie i kompletnie formularz ofertowy, będący załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta.
3.Kosztorys szacunkowy zawierający zestawienie materiałów i robót, zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
4.Potwierdzenia wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia (listy referencyjne zleceniodawców).

5.Zgodny ze stanem faktycznym odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub ich odpowiedników w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ze względu na otwarcie jego likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) wg obowiązującego druku potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) wg obowiązującego druku potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
W przypadku podmiotów zagranicznych dokumenty z poz. 5,6,7 wystawione winny być przez właściwy organ dla podmiotu zagranicznego. W przypadku, gdy w kraju oferenta nie prowadzone są właściwe rejestry podmiotów gospodarczych Oferent ten powinien złożyć stosowne oświadczenie, że nie ogłoszono jego upadłości/otworzono likwidację.
8. Aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy wraz z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia (przelew, dokument kasowy lub inny równoważny) Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia, o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 500 000,00 zł.
10. Oświadczenie o konsorcjum (jeśli dotyczy), zgodnie z opisem w 5 sekcji „Dodatkowe warunki”.

Zamawiający zwróci się do oferenta o wyjaśnienia w następujących przypadkach:
1. Formularz ofertowy nie zawiera wszystkich wypełnionych pól.
2. Nie załączono lub załączono niepoprawne załączniki do oferty.
3. Stwierdzono oczywiste błędy pisarskie.
W takim przypadku, Zamawiający drogą elektroniczną zwróci się do oferenta z prośba o wyjaśnienia i uzupełnienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od daty wysłania informacji. Oferent przesyła wyjaśnienia i uzupełnienia również drogą elektroniczną lub pisemną, a w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej składa przesłane wyjaśnienia w formie pisemnej w treści identycznej jak przesłanej drogą elektroniczną.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamówienie zostanie udzielone po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert, pochodzących od niewykluczonych Oferentów.
2.Porównaniu i ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem ofertowym, na podstawie poniższego kryterium.
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena– waga kryterium: 65%.
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta w formularzu ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym.
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium liczona będzie wg wzoru:

C = (Cmin / Cbad) x 65
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty

b) Gwarancja- waga kryterium: 15%
Minimalnym wymaganym okresem gwarancji jest 5 lat, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Dla okresu gwarancji powyżej wymagalnego minimum przyznane zostaną punkty liczne wg wzoru:

C = (Cbad / Cmax) x 15
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium danej oferty
Cmax – najwyższa liczba lat gwarancji wśród ważnych ofert
Cbad – liczba lat gwarancji badanej oferty

c) Gwarancja producencka szczelności wymienników ciepła gruntowej pompy ciepła - waga kryterium: 20%
Minimalnym wymaganym okresem gwarancji jest 6 lat, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Dla okresu gwarancji powyżej wymagalnego minimum przyznane zostaną punkty liczne wg wzoru:

C = (Cbad / Cmax) x 20
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium danej oferty
Cmax – najwyższa liczba lat gwarancji wśród ważnych ofert
Cbad – liczba lat gwarancji badanej oferty

Całkowita liczba punktów stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach.
Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

6. Odrzucenie oferty
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty, jeśli:
-uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
-ofertę złoży wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób spełnienia postawionych w postępowaniu warunki udziału,
-w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów w załączniku „Istotne postanowienia umowy”.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim:
a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania oferentów na rynku.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent, który:
- złoży więcej niż jedną ofertę, lub
- jest w stanie likwidacji, ogłoszono jego upadłość, lub
- nie spełniona będzie zasada zapobiegania konfliktu interesów.

Konflikt interesu należy rozumieć w szczególności jako taką zależność, która oznacza brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez zamawiającego wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu. Konfliktem interesu będzie również realizacja zamówienia przez wykonawcę/podwykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W przypadku oferentów, którzy planują wykonanie zlecenia z udziałem podmiotów trzecich (podwykonawcy) potencjalny podwykonawca musi spełniać wymogi nie pozostawania w konflikcie interesów z Zamawiającym opisane j.w.

Potwierdzeniami na powyższe wymagania jest oświadczenie złożone na formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GDW WOJCIECH SIWIEC "DOM TKACZA" PIESZYCE

Adres

58-250 Pieszyce

dolnośląskie , dzierżoniowski

Numer telefonu

691971583

NIP

8821856717

Tytuł projektu

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów karczmy i budynku gospodarczego przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Pieszycach

Numer projektu

RPDS.03.02.00-02-0087/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie ofertowe odwołano. Ponowione zostanie zapytanie ofertowe z uwzględnieniem poprawek w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Liczba wyświetleń: 242