Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych pomieszczeń lokalu na potrzeby uruchomienia działalności Przedszkola Specjalnego MOZAIKA w Elblągu

Data publikacji: 24.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077536

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wykreślony został zapis z punktu "Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy" zapis "jednak nie później niż w dniu 5 stycznia 2018 r." gdyż stanowił on omyłkę pisarską - podpisanie umowy nie mogło nastąpić przed rozstrzygnięciem procedury. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na proces składania ofert więc Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Dodatkowo zmieniony został Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017, gdyż w załączonej treści załącznika w jednym miejscu była mowa o 4 częściach zamówienia (pkt. V. Kryteria oceny oferty - w nazwie punktu - było "Kryteria oceny oferty w każdej z 4 części przedmiotu zamówienia") , a są tylko 2 - stanowiło to omyłkę pisarską, gdyż we wszystkich innych miejscach była mowa o 2 częściach zamówienia. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na proces składania ofert więc Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym;
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
4. Ocena i wybór ofert dokonana zostanie na podstawie oferty pisemnej – Załącznik nr 1.
5. Wymagane jest również złożenie obligatoryjnych oświadczeń (Załączniki nr 2 – 3).
6. Fakultatywne spełnienie kryterium jakościowego będzie odbywało się na podstawie przedłożonego oświadczenia (Załącznik nr 4).
7. Jeżeli Oferent dokonywał będzie oględzin lokalu w celu dokonania precyzyjniejszej wyceny wówczas w takim przypadku będzie sporządzony protokół z oględzin (Załącznik nr 5).

Oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej w terminie do 8.01.2018 roku do godziny 16.00 (liczy się data wpłynięcia oferty) na adres:
1) TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA
ul. Piaskowa 10/1, 83-110 Tczew
z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017”
lub w formie podpisanego skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:
2) biuro.twojaniania@gmail.com
w tytule z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.twojaniania@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Chabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604066321

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w lokalu mieszczącym się w Elblągu przy ulicy Żeromskiego 3b na potrzeby utworzenia Przedszkola Specjalnego MOZAIKA.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie lokalu mieszczącego się w Elblągu przy ulicy Żeromskiego 3b na potrzeby utworzenia Przedszkola Specjalnego MOZAIKA.

Przedmiot zamówienia

1. Część 1 – Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania wg poniższego wykazu:
1.1. Postawienie ścianek działowych - 10 ścianek działowych – kartonowo – gipsowych standardowych (typ A wg normy PN-EN 520), o łącznej powszechni do 30m2;
1.2. Malowanie i celowanie ścian wszystkich pomieszczeń i sufitów:
1.2.1. Cekolowanie i malowanie sufitów, kolor biały, farba typu śnieżka – powierzchnia 110 m2;
1.2.2. Cekolowanie i malowanie ścian, kolor latte, farba atestowana, łatwo zmywalna – powierzchnia 305 m2;
1.3. Wydzielenie i stworzenie 2 łazienek oraz kuchni – wyburzenie starych ścian łazienkowych, poprowadzenie hydrauliki i eklektyki, położenie kafli na ścianach łazienek - 17m2. Kuchnia - położenie kafli na ścianach do wysokości 2 m2 (łącznie 6 m2). Zarówno w kuchni jak i w łazienkach wstawienie drzwi wraz zakupem (3 szt.).
1.4. Położenie lamperii na ścianach do wysokości 120 cm - położenie struktury łatwo zmywalnej, tynk mozaikowy lub żywiczny, kolor latte – łącznie powierzchnia 100 m2;
1.5. Położenie terakoty na podłodze (powierzchnia: 110 m2).

2. Część 2 – Zakup i montaż infrastruktury trwale przytwierdzonej do budynku (kuchnia, łazienki, sale) wraz z dostarczeniem na adres przedszkola MOZAIKA w Elblągu wg poniższego wykazu:
2.1. Zakup, dostarczenie i montaż misek ustępowych, wiszących – 2 sztuki (1 małe dziecięce i 1 duża) – Duża miska ustępowa, owalna, ceramiczna. Mała miska ustępowa, owalna, ceramiczna.
2.2. Zakup, dostarczenie i montaż brodzika prysznicowego – 1 sztuka, kwadratowy standardowy 80 cm x 80 cm.
2.3. Zakup, dostarczenie i montaż baterii prysznicowej – 1 sztuka - bateria prysznicowa, natynkowa, jednouchwytowa, chrom, giętkie węże przyłączeniowe.
2.4. Zakup, dostarczenie i montaż umywalek – 3 sztuki (w tym 1 mniejsza - dziecięca). Umywalki ceramiczne białe, prostokątne lub okrągłe 50 cm z otworem, z przelewem oraz 2 większe umywalki ceramiczne, białe, prostokątne lub okrągłe 60 cm, z otworem, przelewem.
2.5. Zakup, dostarczenie i montaż baterii do umywalek – 3 sztuki - bateria umywalkowa natynkowa, jednouchwytowa, chrom, giętkie węże przyłączeniowe.
2.6. Zakup, dostarczenie i montaż zlewu oraz baterii – 1 sztuka - typ: 2 - komorowy, wpuszczany, z przelewem, stal nierdzewna, rozmiar: 50 cm x 80 cm x 15 cm.
2.7. Zakup, dostarczenie i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności Ei30 (3 sale + biuro) – 4 pary. Drzwi jednoskrzydłowe Ei30 kierunkowe – szerokość 80 cm.
2.8. Zakup, dostarczenie i montaż drzwi przeciwpożarowych wejściowych o klasie odporności Ei30 – 1 sztuka. Drzwi jednoskrzydłowe EI30 kierunkowe - szerokość 110 cm.
2.9. Zakup, dostarczenie i montaż kaloryferów – 6 sztuk - Grzejnik pokojowy dwupłytowy.
2.10. Zakup, dostarczenie i montaż platformy przyschodowej – udźwig do 250 kg, kąt nachylenia – 0 - 45 stopni, moc: minimum 0,5 kW, wymiary: 850 – 750 mm, szyna: aluminiowa, mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni schodów (na słupkach), prędkość: 0,1 m/s, zasilanie: 24 DC/ 220V-230 V ~50 Hz.

Prace ujęte w części 1 i 2 muszą być zgodne z:
• projektem architektoniczno-budowlanym lokalu,
• przepisami określonymi w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz z aktami wykonawczymi do ustawy w zakresie odpowiadającym zakresowi zapytania,
• sztuką budowlaną rozumianą jako profesjonalna wiedza niezbędna do wykonania zlecenia w sposób rzetelny i właściwy z technicznego punktu widzenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
44411000-4 Wyroby sanitarne
44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Zakończenie prac według terminu przedstawionego w ofercie, jednak nie później niż do dnia 31.01.2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia wskazanego ostatecznego terminu zakończenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku na każdym etapie postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) zapewniającym wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
• pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
• wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
d) zmianę zakresu przedmiotu zamówienia wynikłą z decyzji instytucji przyznającej dotację w procesie negocjacji jak i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2) Wymagane jest również złożenie obligatoryjnych oświadczeń (Załączniki nr 2 – 3).
3) Fakultatywne spełnienie kryterium jakościowego będzie odbywało się na podstawie przedłożonego oświadczenia (Załącznik nr 4).
4) Jeżeli Oferent dokonywał będzie oględzin lokalu w celu dokonania precyzyjniejszej wyceny wówczas w takim przypadku będzie sporządzony protokół z oględzin (Załącznik nr 5).
2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert).
3. Każdy z wykonawców zostanie powiadomiony o wynikach postępowania drogą elektroniczną, na podany w Formularzu ofertowym adres e-mail.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, podpisana zostanie umowa, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na podpisanie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez uprzedzenia oraz bez podania uzasadnionej przyczyny uznaje się, że Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W takim przypadku umowa podpisana zostanie z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – waga 90% (max. Ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium: 90 punktów)
Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska za ten element oceny w każdej z 2 części przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:
(Cn/Cb) x 90 = liczba punktów badanej oferty w kryterium cena w danej części przedmiotu zamówienia
w tym:
• Cn - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert w danej części przedmiotu zamówienia,
• Cb – cena brutto oferty badanej w danej części przedmiotu zamówienia,


2) Kryterium jakościowe – waga 10%; maks. ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium: 10 punktów. Kryterium oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia wg następującego założenia:
• oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 10 pkt.,
• oferta, która nie będzie spełniania kryterium otrzyma 0 pkt.
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów jeżeli zapewni odpowiednią jakość wykonania co będzie potwierdzone udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.

Za najkorzystniejszą w całym postępowaniu zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą punktów w danej części przedmiotu zamówienia – każda z części stanowi oddzielną część i jest oceniana oddzielnie. Dla każdej z 2 części na jakie został podzielony przedmiot zamówienia zostanie sporządzony protokół z wyboru.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy powiązani z TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA

Adres

Piaskowa 10/1

83-110 Tczew

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

604066321

NIP

5931782987

Tytuł projektu

RÓŻNI=RÓWNI - utworzenie 12 miejsc przedszkolnych na terenie miasta Elbląg w Przedszkolu Specjalnym MOZAIKA dla dzieci niepełnosprawnych

Numer projektu

RPWM.02.01.00-28-0012/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 - QRAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. FORDOŃSKA 21, 85-085 BYDGOSZCZ
Data wpłynięcia oferty: 8.01.2018 r.
Cena: 29 000 zł brutto

Część 2 - QRAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. FORDOŃSKA 21, 85-085 BYDGOSZCZ
Data wpłynięcia oferty: 8.01.2018 r.
Cena: 51 000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 296