Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych

Data publikacji: 23.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2018

Numer ogłoszenia

1077524

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego zgodnie z adresem wskazanym w punkcie 1 zapytania ofertowego lub drogą elektroniczną na adres mariolakocjan@interia.pl do 09.01.2018 r. do godz. 8.00
2. Termin otwarcia ofert: 09.01.2018 r. godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego.
3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert - protokół.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariolakocjan@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariola Kocjan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508782689

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych z opisem w punkcie 2 ustęp 2. Prace remontowo budowlane dotyczą pomieszczeń w żłobku dla dzieci do lat 3, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 55 w Chorzowie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ignacego Paderewskiego 4/2

40-284 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

9542749615

Tytuł projektu

Bajkowy Żłobek = dla rodziców pewny zarobek. Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3.

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-05F0/16-00

Inne źródła finansowania

Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Śląskie Kamienice S.A. ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice 08.01.2018r. 178 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 280