Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer 3. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap III.

Data publikacji: 23.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

Numer ogłoszenia

1077521

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie, w formie papierowej dokumenty powinny być składane na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby firmy) tj.: P.H. MOTO-GAMA MIROSŁAW KAZULA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10A, 23-210 KRAŚNIK
lub elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego załącznik nr 3, oświadczenie załącznik nr 4) za pośrednictwem poczty e mail, na adres: moto.gama@interia.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

moto.gama@interia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 190 362

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych:
1. Modernizacja oświetlenia
2. Montaż Instalacji wytwarzającej energie elektryczna z OZE
3. Wdrożenie systemu zarządzania energią.
W ramach realizacji projektu „Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową” w ramach umowy z LAWP nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, w ramach projektu „Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową” w ramach umowy z LAWP nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami umieszczonymi w umowie dofinansowanie projektu (nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych:
Modernizacja oświetlenia
Montaż Instalacji wytwarzającej energie elektryczna z OZE
Wdrożenie systemu zarządzania energią.
W ramach realizacji projektu „Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową” w ramach umowy z LAWP nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00
1. Przedmiot zamówienia wykonany powinien być zgodnie z obmiarem robót- załącznikiem 1, załącznikiem 2, do zapytania ofertowego.
2. Prace obejmują roboty budowlane oraz instalacyjne wraz z wymianą elementów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych.
4. W przypadku gdy w obmiarze użyto nazw własnych urządzeń czy innych parametrów technicznych zamawiający dopuszcza, że składający ofertę może zaproponować inne rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty częściowe, wariantowe będą odrzucone z przyczyn formalnych;
6. Dokumentacja dotycząca projektu jest dostępna w siedzibie firmy Zamawiającego lub jest możliwość wysłania dokumentów projektowych drogą elektroniczną na prośbę oferenta.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty.
8. Zamawiający dopuszcza realizacje zamówienia przez podwykonawców.
9. Zamawiający zastrzega, iż prace będące przedmiotem zamówienia, muszą być prowadzone w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności w zakresie dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

Kod CPV

45310000-3

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (kod-y CPV przedmiotu zamówienia)
Dodatkowe Kody CPV:
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
09331000-8 Baterie słoneczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia 01.02.2018r.
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej trzy zamówienia polegające na montażu instalacji wytwarzającej energie elektryczną z OZE o mocy nie mniejszej niż 20 kWp, wraz z podaniem daty, przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia oraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena tego kryterium zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia i jej nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Informacja o spełnianiu kryterium wiedzy i doświadczenia znajdować się będzie w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

Dodatkowe warunki

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemna lub elektroniczną e-mailem na adres: moto.gama@interia.eu
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.

Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu do składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Termin podpisania umowy
Umowa o wykonanie robót powinna być zawarta w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od momentu ogłoszenia wyników niniejszego postępowania; Zobowiązanie do podpisania umowy znajduje się w załączniku 3 - Formularz oferty.
Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w pieniądzu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 5 000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy) na rachunek bankowy zamawiającego w banku : Bank Pekao S.A. o numerze : 13124058331111000056010433
z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu Zapytanie ofertowe numer 3. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap III. ”
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana lub w przypadku unieważnienia postępowania.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium na ten sam rachunek bankowy Oferenta z którego je otrzymał.

Wykonawca zobowiązuję się do gotowości podjęcia reakcji serwisowej w ciągu nie dłuższym niż 48 godzin włącznie od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować krótszy okres, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający przewiduje płatność w terminie 60 dni od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego i wystawionej faktury vat.
Koszty udziału w postępowaniu i przygotowania oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Warunkiem zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
Kompletna oferta winna się składać z:
- Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik 3. do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z obmiarem robót stanowiącym Załącznik 1, Załącznik 2, do zapytania ofertowego;
- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4. do Zapytania ofertowego;
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
Oferta w formie papierowej powinna być składana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe numer 3. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap III.”
Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego załącznik nr 3, oświadczenie załącznik nr 4, przesłana elektronicznie na adres poczty e-mail : moto.gama@interia.eu zatytułowany : „Zapytanie ofertowe numer 3. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap III.”.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie
Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
W przypadku wątpliwości dopuszcza się kontakt z oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): całkowita cena netto pozycji 1,2,3 formularza oferty (wartość max 70 pkt), termin zakończenia realizacji zamówienia (wartość max.20. pkt), zdolność serwisowa ( wartość max.10.pkt) . Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z kryteriów: Całkowita cena netto w PLN + Termin zakończenia realizacji zamówienia + zdolność serwisowa;
Cena netto w PLN:
waga: 70% (70 pkt.)
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

KC = (Cn/Co)*70%*100
gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Termin zakończenia realizacji zamówienia- waga: 20 pkt
W kryterium termin zakończenia realizacji zamówienia poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów
20 pkt- termin zakończenia realizacji zamówienia do 30.09.2018r
10 pkt- termin zakończenia realizacji zamówienia od 01.10.2018r do 31.10.2018r
0 pkt - termin zakończenia realizacji zamówienia po dniu 31.10.2018r

Czas gotowości podjęcia reakcji serwisowej- waga: 10 pkt
W kryterium gotowości podjęcia reakcji serwisowej poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
10 pkt – za podjęcie czynności serwisowej w czasie do 24 godzin włącznie od momentu zgłoszenia;
0 pkt - za podjęcie czynności serwisowej w czasie powyżej 24 godzin do 48 godzin włącznie od momentu zgłoszenia

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MOTO-GAMA" MIROSŁAW KAZULA

Adres

Juliusza Słowackiego 32

23-204 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

81 826 14 37

Fax

81 826 14 43

NIP

7151008411

Tytuł projektu

Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0044/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ENERGIA OZE Sp z o.o.
u. Częstochowska 7
42-274 Konopiska
NIP 573-284-77-21
Data wpływu oferty: 10.01.2018r.
Cena netto oferty : 443.869,00 PLN
Liczba wyświetleń: 405