Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14-AS-RPO.01.01.00-16-0031-16 na dostarczenie wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego - stanowisko do pomiarów naprężeń wewnętrznych.

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077494

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
6. Termin realizacji należy podać w tygodniach.
7. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
8.Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego.
9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert.
11. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA;
ul. Złota 18 lok. 1; 45-641 Opole do dnia 03.01.2018 r.
b) W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail: spolkaas.biuro@gmail.com do dnia 03.01.2018 r.
z dopiskiem „dotyczy oferty 14-AS-RPO.01.01.00-16-0031-16”
12. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2018 r.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spolkaas.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są Panowie Andrzej Nakonieczny, Bartłomiej Werakso,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Nakonieczny, Tel.: +48 501 088 634, Bartłomiej Werakso, Tel.: +48 501 474 009

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego - stanowisko do pomiarów naprężeń wewnętrznych w ramach projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego - stanowisko do pomiarów naprężeń wewnętrznych w ramach projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego - stanowisko do pomiarów naprężeń wewnętrznych. Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Przenośny mostek tensometryczny do pomiaru naprężeń własnych.
Ilość kanałów:- Min: 4
Wyjście analogowe [V]: Min :0 – 2, min 400 próbek/s
Dostępne konfiguracje mostka: Pełny, pół, ćwierć mostek
Napięcie wzbudzenia mostka[V]: Min:1, max: 2
Wbudowane rezystory kompensacyjne[Ω]: Tak, min: 120, max:1000 Ω
Obsługiwane stałe tensometrów: Od 0,5 do 10
Zasilanie: Baterie, kabel USB, Zasilacz
Zasilacz z okablowaniem: Tak
Baterie: Tak
Czas pracy na baterii [h]: Min: 240, przy aktywnym jednym kanale
Kabel podłączeniowy USB: Tak
Interface: USB
Temperatura pracy [°C]: 0 ÷ 45
Wyświetlacz w obudowie: Tak, wyświetlanie parametrów w czasie rzeczywistym
Automatyczne zerowanie: Tak
Oprogramowanie: Tak, z możliwością kontroli oraz zapisu danych, dostosowane do pomiarów naprężeń własnych
Interface graficzny oprogramowania Tak
Algorytm obliczeniowy oprogramowania- ASTM
Port USB: Min: 1
Gabaryty [mm]: Max. 400x400x500
Masa[kg]: Max: 40
Obudowa: Obudowa pozwalająca na bezpieczny transport urządzenia, pokrywa panelu sterowania zamykana mechanicznie
Jednostki: Metryczne
Aktualizacje firmware: Tak
Instrukcja obsługi: J. PLN lub ANG
2. Symulator rozety tensometrycznej
Zakres rezystancji [Ω]: Min: 40, max: 1000
Rozdzielczość [Ω]: Min 0,05
Temperatura pracy [°C]:- 10 ÷ 40
Waga [kg]: Max: 2
Sterowanie: Płynne za pomocą potencjometrów lub elektroniczne
Instrukcja obsługi: J. PLN lub ANG
3. Wiertarko-frezarka do otworów referencyjnych
Prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min]: Min: 60 000
Zasilanie: Sprężone powietrze lub elektryczne, jednostka zasilająca w zestawie
Średnica wiertła: [mm] Min: ø0,8; max: ø1,6
Rodzaj wiertła: Wolframowo-karbidowe lub diamentowe
Pozycjonowanie wiertła: W płaszczyźnie x-y oraz wysokość z
Mechanizm pozycjonowania: Manualne za pomocą śrub mikrometrycznych i dedykowanego układu optycznego lub zautomatyzowane realizowane elektroniczne
Iluminator: Tak
Minimalna dokładność centrowania wiertła:
Od 0,04mm do 0,08mm
Sterowanie pracą układu: Manualne lub zautomatyzowane
Gabaryty [mm]: Max 300x200x200
Zespół montażowy: Narzędzia niezbędne do montażu oraz demontaży urządzenia z obiektu, na którym wykonywany jest pomiar,
Zamocowanie na powierzchni pomiarowej: Klejenie
Podziałka: metryczna
Masa [kg] Max. 40
Instrukcja obsługi: J. PLN lub ANG
4. Zestaw przeznaczony do montażu tensometrów
Zestaw przeznaczony do montażu tensometrów zawierające niezbędne narzędzi pozwalające na prawidłowy montaż w zadanych warunkach.
Zakres temperatur montażowych [°C]: -150 ÷ 250
Elementy: Kleje, pokrycia, terminale lutownicze oraz narzędzia specjalistyczne przeznaczone do montażu tensometrów.
Minimalna trwałość Min: 100 montaży
Przewody do montażu tensometrów: Dwa rodzaje dwu i trze żyłowe (z zaznaczonymi kolorami przewodów) min: 30 m
5. Zestaw tensometrów miniaturowych
Rezystancja [Ohm]: 120 ± 10 %
Długość pomiarowa [mm]: 0,75 ± 0,15
Średnica sitaki pomiarowej [mm]; 2,5 ± 0,2
Średnica otworu [mm]: 0,75 – 1,25
Ilość: 20 szt.
6. Zestaw tensometrów
Rezystancja [Ohm]: 120 ± 10 %
Długość pomiarowa [mm]: 1,5 ± 0,25
Średnica sitaki pomiarowej [mm]: 5,0 ± 0,5
Średnica otworu [mm]: 1,5 – 2,0
Ilość: 40 szt
7. Zestaw wierteł dedykowanych do rozet tensometrycznych
Ilość wierteł dla standardowych tensometrów [sztuk]:15
Ilość wierteł dla tensometrów miniaturowych [sztuk]:10
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu PZ mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec PZ oczekuje Zamawiający (szczegóły w załączniku - Zapytanie ofertowe).

Kod CPV

38300000-8

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do pomiaru

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się w terminie wskazanym w umowie.
2. Planowany termin podpisania umowy – w terminie związania ofertą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia.
Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych.
3. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. „Warunki udziału w postępowaniu”.
4. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100).
W kryterium – Cena – najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za poszczególną pozycję, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cena najniższa
________________________ x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę – oferenta

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: m.in. koszty dostawy, montażu i uruchomienia, jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.

5. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów - podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularz Oferty.
7. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 1 oferent zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

Adres

Złota 18/1

45-641 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

501088634

NIP

7542565009

Tytuł projektu

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie.

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0031/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TechControl Spółka Cywilna
47-400 Racibórz
ul. Gdyńska 5
Data wpływu: 29.12.2017
Liczba wyświetleń: 234