Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych (DOOS) w Pieczonogach

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1077488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście lub
- za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub
- pocztą elektroniczną na adres: aktywnysenior@dompieczonogi.pl
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany wyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aktywnysenior@dompieczonogi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Grzesiowski, e-mail: michal.grzesiowski@dompieczonogi.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41-3848263

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja pomieszczeń dla pomieszczeń Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych (DOOS) w Pieczonogach, w tym zakup prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu; adaptacja czterech pomieszczeń sanitarnych - wyposażenie wraz z instalacjami; dostosowanie ogrodu
1.Wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu Wiatrołap 4.13 m2, Szatnia 4,96 m2, Pomieszczenie dla Personelu 3,46 m2, Sala pobytu dziennego 176.05 m2, Obieralnia/przygotowalnia warzyw 5.96 m2, Magazyn warzyw 3,24 m2, Pokój pielęgniarki 6,30 m2, Pokój terapeutyczny 11,97 m2, Magazyn 3,24 m2, Komunikacja 16,74 m2, Rehabilitacja 35,79 m2.
2.Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch łazienek, w tym jednej łazienki z kabiną prysznicową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, jednej łazienki z wanną z obudową do korzystania samodzielnego i/lub z opiekunem i dwóch toalet, w tym utworzenie toalety z umywalką dostosowanej dla osób niepełnosprawnych
3. Wykonanie prac dostosowawczych do utworzenia ogrodu terapeutycznego przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w formie terapeutycznych ścieżek relaksacyjnych oraz zagospodarowaniem terenów zielonych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Pieczonogi

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Adaptacja pomieszczeń dla pomieszczeń Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych (DOOS) w Pieczonogach, w tym zakup prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu; adaptacja czterech pomieszczeń sanitarnych - wyposażenie wraz z instalacjami; dostosowanie ogrodu

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu Wiatrołap 4.13 m2, Szatnia 4,96 m2, Pomieszczenie dla Personelu 3,46 m2, Sala pobytu dziennego 176.05 m2, Obieralnia/przygotowalnia warzyw 5.96 m2, Magazyn warzyw 3,24 m2, Pokój pielęgniarki 6,30 m2, Pokój terapeutyczny 11,97 m2, Magazyn 3,24 m2, Komunikacja 16,74 m2, Rehabilitacja 35,79 m2.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie ścian do robót w tym gruntowanie, szpachlowanie
Ułożenie płytek w pralni, kuchni, korytarzu, szatni
Ułożenie wykładzin wraz z cokołami w pomieszczeniach na parterze
Malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach na parterze
Zakup materiałów - płytki, kleje, fugi, farby, grunty na wykończenie powyżej wskazanych powierzchni
Zakup materiałów i montaż przesuwnych ścianek działowych o długości mb wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch łazienek, w tym jednej łazienki z kabiną prysznicową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, jednej łazienki z wanną z obudową do korzystania samodzielnego i/lub z opiekunem i dwóch toalet, w tym utworzenie toalety z umywalką dostosowanej dla osób niepełnosprawnych
Przygotowanie ścian i podłóg do robót w tym gruntowanie, szpachlowanie dwóch łazienek oraz jednej toalety
Ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych
Malowanie sufitów w pomieszczeniach sanitarnych
Zakup, montaż i instalacja sanitariatów: wanna z obudową 1 szt., bidet 1 szt (zestaw podtynkowy), kabina prysznicowa z odpływem liniowym dla osób niepełnosprawnych 1 szt, toaleta zestaw podtynkowy 4 szt, umywalka z szafką 1 szt, zlewozmywak 2 szt, wypusty podłogowe, umywalki 3 szt, uchwyty dla niepełnosprawnych 2 szt., przejścia przeciwpożarowe (przegrody ogniowe)
Zakup materiałów - płytki, kleje, fugi, farby, grunty, szpachla, akryl, na wykończenie powyżej wskazanych powierzchni
Wykonanie prac dostosowawczych do utworzenia ogrodu terapeutycznego przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w formie terapeutycznych ścieżek relaksacyjnych oraz zagospodarowaniem terenów zielonych
Budowa nawierzchni ścieżek terapii chodu i podjazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ( kostka brukowa, krawężniki, odpowiednie podłoże)
Przygotowanie terenu: organizacja trawnika, nasadzenia, nawóz ziemi
Zainstalowanie wyposażenia, tj. ławek ogrodowych, huśtawek, parasoli ogrodowych, altanki będących w posiadaniu zamawiającego
Zakup i montaż 3 następujących przystanków zewnętrznego placu zabaw dla dorosłych: masażer, ławeczka z pedałami, rower ręce fit
Założenie trawnika

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to w przypadku prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu oraz adaptacji pomieszczeń sanitarnych powinny być ukończone maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy, natomiast dostosowanie ogrodu do 15.04.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo oraz osobowo. Poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, wskazanego w Formularzu ofertowym, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu. Dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku (m.in. wykazu doświadczenia) Zamawiający żądać będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego zatrudni na umowę o pracę przynajmniej jedną osobę mającą utrudniony dostęp do rynku pracy, np. osobę bezrobotną, osobę wychodzącą z uzależnień, młodocianą w celu przygotowania zawodowego, osobę niepełnosprawną, chorą psychicznie, bezdomną,

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu prac adaptacyjnych oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia,

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia lub po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego wykonanie poszczególnych części/etapów zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nie przyjęcia wykonanych prac w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją prac w innym terminie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybienia.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: Terminu realizacji umowy; Zwiększenia o 50% wartości zamówienia bez konieczności ponownego przeprowadzenia procedury wybory wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.
10. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
11. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy;
b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3.4.1 wg załączonego wzoru (załącznik nr 2)
3. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz o dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w imieniu wykonawcy w rozumieniu pkt. 3.4.3 wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewidział zwiększenie o 50% wartości zamówienia bez konieczności ponownego przeprowadzenia procedury wybory wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto 70 punktów 70 x cena najniższa /cena badana
Termin realizacji zamówienia (w dniach dla prac adaptacyjnych) 30 punktów Liczba przyznanych punktów
do 10 dni - 30 pkt.
od 11 do 15 dni - 20 pkt.
od 16 do 20 dni - 10 pkt.
od 20 do 25 dni - 5 pkt.
od 26 do 30 dni - 0 pkt.
Należy wpisać ilość dni, nie wypełnienie powoduje przyznanie 0 (słownie zero) punktów w tym kryterium oceny ofert. Zamawiający w takiej sytuacji uzna iż Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia w przedziale od 26 do 30 dni.

Wykluczenia

Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
Wykonawca, który nie jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nienależyte wykonanie zamówienia,
Wobec Wykonawcy jest prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZYMSKO–KATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W RADZIEMICACH

Adres

32-107 Radziemice

małopolskie , proszowicki

Numer telefonu

413848263

Fax

413848263

NIP

6821193084

Tytuł projektu

"Aktywny Senior" dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0451/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt.8.8 Zapytania ofertowego nr 5/2017, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.

Uzasadnienie:
W związku z tym, że przedmiot zamówienia w pkt.3.2 w części dotyczącej zakupu materiałów i montażu przesuwnych ścianek działowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem nie został opisany w sposób jednoznaczny, Zamawiający nie mógł dokonać oceny złożonych ofert w sposób obiektywny wobec wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Liczba wyświetleń: 475