Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowego centrum obróbczego pionowego CNC

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077481

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 2 stycznia 2018 roku zamieścił odpowiedzi do pytań które wpłynęły do przedmiotowego postępowania

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: przetargi@smg-solutions.pl lub w siedzibie Zamawiającego (SMG Solutions Sp. z o.o., ul. Karbowska 4, 61-625 Poznań )

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@smg-solutions.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Gromacki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

L.p. Minimalne wymagania techniczne
1. Wymiary stołu min 1100-500 mm
2. Przesuw osie X, Y,Z min. 800x500x500
3. Ilość osi 4
4. Dokładność pozycjonowania min. ±0,005
5. Dokładność powtarzalności pozycjonowania min. ±0,003
6. Maksymalny wymiar narzędzia min. fi 90 mm, 130x130mm
7. Maksymalna waga narzędzia min. 9 kg
8. Ilość narzędzi min. 16
9. Ładowność min. 450 Kg
10. Prędkość posuwu szybkiego X, Y, Z maksymalna wymagana lub wyżej 24000/24000/18000 mm/min
11. Stół T-rowkowy
12. Zmieniacz narzędzi Automatyczny
13. Minimalna prędkość wrzeciona min. 40 obr./min.
14. Maksymalna prędkość wrzeciona min. 8000 obr. /min.
15. Moc silnika napędu wrzeciona min. 11 KW
16. Maksymalna prędkość 4 osi min. 15 000 obr./min.
17. Zakres ruchu 4 osi – precyzja ruchu 3600 co 0.0001°
18. System Siemens 808 ADV
19. Dodatkowe moduły Moduł CAM
20. Zbiornik oleju zintegrowany
21. Zbiornik chłodziwa zintegrowany
22. Czujnik detalu Renishaw RPM 60 lub równoważny
23. Czujnik narzędzia Renishaw TS 27 lub równoważny
24. Waga urządzenia Min. 4600 kg
25. Certyfikaty CE
26. Zasilanie 400 V, 3-fazy
27. Gwarancja 36 m-cy
28. Instrukcja w języku polskim lub angielskim
29. Rok produkcji min. 2017

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem strategicznym Projektu jest opracowanie przemysłowego urządzenia do grawerowania laserowego

Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym wdrożeniem nowego produktu przez firmę SMG Solutions Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Dostawa fabrycznie nowego centrum obróbczego pionowego CNC”

Zamawiający przedstawia minimalne wymagane parametry urządzenia:

L.p. Minimalne wymagania techniczne
1. Wymiary stołu min 1100-500 mm
2. Przesuw osie X, Y,Z min. 800x500x500
3. Ilość osi 4
4. Dokładność pozycjonowania min. ±0,005
5. Dokładność powtarzalności pozycjonowania min. ±0,003
6. Maksymalny wymiar narzędzia min. fi 90 mm, 130x130mm
7. Maksymalna waga narzędzia min. 9 kg
8. Ilość narzędzi min. 16
9. Ładowność min. 450 Kg
10. Prędkość posuwu szybkiego X, Y, Z maksymalna wymagana lub wyżej 24000/24000/18000 mm/min
11. Stół T-rowkowy
12. Zmieniacz narzędzi Automatyczny
13. Minimalna prędkość wrzeciona min. 40 obr./min.
14. Maksymalna prędkość wrzeciona min. 8000 obr. /min.
15. Moc silnika napędu wrzeciona min. 11 KW
16. Maksymalna prędkość 4 osi min. 15 000 obr./min.
17. Zakres ruchu 4 osi – precyzja ruchu 3600 co 0.0001°
18. System Siemens 808 ADV
19. Dodatkowe moduły Moduł CAM
20. Zbiornik oleju zintegrowany
21. Zbiornik chłodziwa zintegrowany
22. Czujnik detalu Renishaw RPM 60 lub równoważny
23. Czujnik narzędzia Renishaw TS 27 lub równoważny
24. Waga urządzenia Min. 4600 kg
25. Certyfikaty CE
26. Zasilanie 400 V, 3-fazy
27. Gwarancja 36 m-cy
28. Instrukcja w języku polskim lub angielskim
29. Rok produkcji min. 2017

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin przekazanie urządzenia do użytkowania Wykonawca wskazuje w swojej ofercie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Dodatkowe warunki

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku gdy:
 sprzęt określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ sprzętu, który musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);
- w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
- w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia;
- wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec.

Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 4.3;
5) Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium WAGA (%)

1. Cena – 90% (max 90 pkt)
2. Czas dostawy – 10% (max 10 pkt)

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – Cena
P=Cn/Cob x[90]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – Czas dostawy
T=Tn/Oob x[10]
gdzie:
T – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
TN – najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu
TOB – czas dostawy w ofercie badanej

3) Maksymalna liczba punktów (P+T) do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SMG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karbowska 4

61-625 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

662226822

NIP

9721237091

Tytuł projektu

Znakowarka laserowa do grawerowania elementów karoseryjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0268/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Metal Technics Polska S.C., ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski, data wpłynięcia 3.01.2018, kwota oferty 189 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 385