Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mikroskopów

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2018

Numer ogłoszenia

1077475

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (na wzorze Załącznik nr 1 Wzór oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zapytania@cadmech.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@cadmech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wieczorkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 797-52-83

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mikroskopów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Dąbrówka Wielka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia dostawcy mikroskopów.

Przedmiot zamówienia

Dostawa mikroskopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 02.2018 –10.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, jako Wykonawca jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością ofertową dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz dostaw (Załącznik nr 4).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

A. Cena brutto 50%
B. Termin realizacji 10%
C. Gwarancja 40%

A. Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru:

A= (Cmin/Cn) x 50 [%]

gdzie: Cmin – cena najniższa brutto,
Cn – cena brutto z badanej oferty

B. Kryterium - termin realizacji:

- Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w punkcie IV Termin wykonania zamówienia.

Skrócenie terminu realizacji

B= (Tmin/Tn) x 10 [%]
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji,
Tn – termin z badanej ofertyC. Kryterium – gwarancja

- Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 36 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na dostawy sprzętu lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

- Maksymalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

G = (Gn/Gmax) x 40 [%]

gdzie: Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną. Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAD-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wałbrzyska 26

52-314 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

695 140 040

Fax

71 797 52 83

NIP

8992540524

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych proekologicznych rozwiązań termomechanicznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0071/15-00
Liczba wyświetleń: 676