Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi prowadzenia w 2018r. 1 godzinnych spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego realizowanych w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej.

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077462

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia w dniu 03.01.2018 r. godzina 10:01.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariola Marciniec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 1
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 59 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób szyjki macicy przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Zadanie częściowe 2
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 - 59 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób szyjki macicy przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Zadanie częściowe 3
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka piersi dla kobiet w wieku 50 - 67 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób piersi przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Zadanie częściowe 4
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka piersi dla kobiet w wieku 50 - 67 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób piersi przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Zadanie częściowe 5
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego dla osób wskazanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 - 2024, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób raka jelita grubego. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.


Zadanie częściowe 6
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego dla osób wskazanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 - 2024, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób raka jelita grubego. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.


Dodatkowe informacje dla wszystkich zadań:
a. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne będzie świadczyć usługę osobiście;
b. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne jest zobowiązana prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych
z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
c. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne ponosi koszty związane z realizacją usługi (opracowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (ok. 70 slajdów), dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
d. osoba prowadząca spotkania informacyjno - edukacyjne będzie prowadziła wymaganą dokumentację (listy obecności, zgłoszenia, ankiety).
e. spotkania informacyjno – edukacyjne będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym
f. ilość Uczestników na spotkaniach 3-4 osoby.
3. Termin prowadzenia spotkań edukacyjnych to: 01.2018r. – 12.2018r.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawców do prowadzenia w 2018 r. spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego realizowanych w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Usługi prowadzenia w 2018r. 1 godzinnych spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego realizowanych w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej.
Zadanie częściowe 1
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 59 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób szyjki macicy przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.
Zadanie częściowe 2
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 - 59 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób szyjki macicy przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.
Zadanie częściowe 3
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka piersi dla kobiet w wieku 50 - 67 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób piersi przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.
Zadanie częściowe 4
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka piersi dla kobiet w wieku 50 - 67 lat, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania kobiet, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób piersi przy pomocy specjalistycznych fantomów. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.
Zadanie częściowe 5
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego dla osób wskazanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 - 2024, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób raka jelita grubego. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.
Zadanie częściowe 6
Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego dla osób wskazanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 - 2024, w wymiarze 45 spotkań 1 godzinnych
(w miejscowościach m. in. zamieszkania, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Podczas spotkań przekazywane będą materiały informacyjne. Spotkania zawierać będą część wykładową z możliwością zadawania pytań oraz część praktyczną polegająca na nauce rozpoznawania chorób raka jelita grubego. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Kod CPV

80320000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji medycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Spotkania informacyjno – edukacyjne będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne posiada wykształcenie lekarskie lub położnicze, pielęgniarskie lub jest absolwentem kierunku zdrowie publiczne;
b. osoba prowadząca spotkania informacyjno - edukacyjne posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe: lekarskie lub położnicze lub pielęgniarskie lub zdrowia publicznego;
Ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków-załącznik nr 3.
Dla każdego zadania są takie same warunki udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące
o wymaganym wykształceniu.
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
a. CENA - 65%
b. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:
DLA ZADANIA I RAKA SZYJKI MACICY
DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
DLA ZADANIA III RAKA PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO
- 15%
c. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -20%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za prowadzenie spotkań edukacyjnych 65% = 65 pkt.
2. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:
DLA ZADANIA I RAKA SZYJKI MACICY
DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
DLA ZADANIA III RAKA PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO 15% = 15 pkt.
3. Doświadczenie zawodowe 20%= 20 pkt.

3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = C + Z + S
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
Z – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie zawodowe
S – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie szkoleniowe
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------x 65 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie szkoleniowe” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) i załączonych do oferty referencji potwierdzających należyte wykonanie tych szkoleń- usług. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

Za przeprowadzenie 1 szkolenia wykonawca otrzyma 0 pkt.
Za przeprowadzenie od 2 do 3 szkoleń wykonawca otrzyma 5 pkt.
Za przeprowadzenie od 4 do 6 szkoleń wykonawca otrzyma 10 pkt.
Za przeprowadzenie od 7 do 10 szkoleń wykonawca otrzyma 15 pkt.
DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:
DLA ZADANIA I RAKA SZYJKI MACICY
DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
DLA ZADANIA III RAKA PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

6. Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje ile lat doświadczenia w pracy zawodowej posiada osoba wskazana do prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych w ramach Zamówienia. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

>2 lat do 4 lat = 5 pkt.
>4 lat do 8 lat = 10pkt.
>8 lat = 20 pkt.

7. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie szkoleniowe
i doświadczenie zawodowe, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
8. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
9. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania są jednakowe.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

793570282

Fax

178520552

NIP

8133714748

Tytuł projektu

Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej

Numer projektu

RPPK.07.06.00-18-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił z powodu błędu w zapisach zapytania ofertowego, uniemożliwiającego badanie i ocenę złożonych ofert, a tym samym wybór ofert najkorzystniejszych w poszczególnych zadaniach.
Liczba wyświetleń: 379